CFS är en resurs för alla förskolor och skolor i Göteborgs Stad, såväl kommunala som fristående. Vi stödjer utveckling av undervisningen och det pedagogiska ledarskapet, så att alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Om du som huvudman eller skolpersonal vill ha stöd i ett utvecklingsarbete kan du kontakta:

Verksamhetschef Paula Palmdahl
Telefon: 031-367 04 35
E-post: paula.louise.palmdahl@educ.goteborg.se

CFS funktionsbrevlåda: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Mer om vårt uppdrag

Center för skolutveckling

CFS har i uppdrag att stödja hela utbildningskedjan i att utveckla utbildningen och undervisningen på vetenskaplig grund. En del i detta uppdrag är att samordna genomförandet av en vetenskaplig arena för utbildningsområdet i Göteborgs Stad. 

På Center för skolutveckling arbetar lektorer, som utöver sin lärarbakgrund, har en forskarutbildning. Till lektorerna kan olika aktörer, som exempelvis nämnder, huvudmannens styr- och stödkedja, förskolans och skolans verksamheter och akademi, vända sig i olika frågor om arbetet med vetenskaplig grund.

Lektorerna bedriver både egen forskning och deltar i forskningsprojekt tillsammans med forskare på universitet.

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Hos oss finns specialkompetens inom undervisnings- och ämnesutveckling, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, organisations- och ledarskapsutveckling samt barn- och elevhälsa.

 

Vi stödjer genom att:

  • Erbjuda fördjupande, längre utbildningar som vilar på vetenskaplig grund och ger möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan verksamheter och skolformer. 
  • Genomföra praktiknära forskning och erbjuder vetenskapligt stöd till hela utbildningskedjan. 
  • Stödja enskilda verksamheter och förvaltningar i arbetet med att utveckla ledarskap samt arbets- och utvecklingsorganisation. 
  • Leda och samordna nätverk, till exempel didaktiska nätverk och skolläkarnätverk. 
  • Sprida lärande exempel för inspiration och erfarenhetsutbyte via mötesplatser och webbplatsen Lärtorget. 
  • Samverka och samarbeta med samtliga skolförvaltningar liksom med universitet, Skolverket, Göteborgsregionen samt andra externa partners.   

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.