CFS är en resurs för alla förskolor och skolor i Göteborgs stad, såväl kommunala som fristående. Vi stödjer utveckling av undervisningen och det pedagogiska ledarskapet, så att alla barn och elever får en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Om du som huvudman eller skolpersonal vill ha stöd i ett utvecklingsarbete kan du kontakta någon av våra utvecklingsledare eller lektorer som ansvarar för det område som uppdraget gäller.

Mer om vårt uppdrag och kontaktuppgifter

Du kan också höra av dig till verksamhetschef Jan Mellgren:
Telefon: 076-103 34 04
E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se

Det går också bra att ställa frågor och lämna synpunkter till vår gemensamma e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Center för skolutveckling

Grunden i vårt stöd till förskolor och skolor har vi i vetenskap och erfarenheter, men vi ger också utrymme att pröva nya idéer för att utveckla utbildningsområdet i Göteborg. Den analys som skolan eller förvaltningen själv gör är en viktig utgångspunkt i allt vi gör.

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Hos oss finns specialkompetens inom undervisning, pedagogik och didaktik, organisations- och ledarskapsutveckling.

Vi stödjer bland annat genom att:

  • Erbjuda kvalificerad fortbildning för lärare och skolledare
  • Anordna mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyggande
  • Samordna nätverk för pedagoger med utvecklingsuppdrag inom olika ämnen/områden
  • Tillgängliggöra lärande exempel, inspiration, lärresurser och kompetensutveckling via olika fysiska och digitala arenor.
  • Bistå pedagoger och skolledare med omvärldsbevakning inom prioriterade utvecklingsområden
  • Bistå förvaltningar och huvudmän med vetenskapligt stöd som underlag för utvecklingsinsatser
  • Initiera och genomföra utvecklingsprojekt och forskningsprojekt

De insatser som Center för skolutveckling gör sker i överenskommelse med skolledaren. Därför måste också förfrågan om stöd komma från den ansvariga skolledaren.

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.