Den här fortbildningen ger lärare, rektorer och andra professioner i skolan baskunskaper och verktyg för att erbjuda en god undervisning och lärmiljö för flerspråkiga elever. Den är framtagen i samarbete mellan Center för skolutveckling och Göteborgs universitet och bygger till stor del på GU:s ordinarie introduktionskurs i svenska som andraspråk.

Fortbildningen består av filmade föreläsningar med frågor för reflektion och samtal. Du kan ta del av fortbildningen enskilt eller tillsammans med kollegor.

Kursen består av fyra delar:

  • Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Migration
  • Interkulturellt förhållningssätt
Till fortbildningen ➜