Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en viktig del av lärarstudenternas utbildning. Här får de möjlighet att omsätta teori till praktik och reflektera tillsammans med en handledare som har flera år i yrket. Dessutom bidrar praktiken till att ge en positiv bild av läraryrket.

– Att erbjuda studenter en värdefull VFU ger skolan en stjärna i kanten, men också möjlighet att lyfta in nya tankar och idéer i verksamheten, säger Jenny Westphal, lärare i årskurserna 4-6 på Skårsskolan i grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad.

VFU utvecklar verksamheten

Hon har varit VFU-handledare för blivande lärare i tio år och ser att uppdraget är betydelsefullt både för studenten och henne själv:

– Jag har haft dåliga och bra erfarenheter av VFU och vet hur viktig praktiken är för studenterna. Sedan har jag en nyfikenhet, en ständig lust att lära mer. Ett sätt att fortsätta lära sig är att möta studenter som har med sig ny forskning och nya tankar från sin utbildning.

Studenterna gör sammanlagt 20 veckors VFU under sin lärarutbildning. Det är VFU-samordnaren som är länken mellan lärosätet och de skolor som tar emot studenter på praktik. Samordnaren har i uppdrag att placera studenter på en skola i samråd med skolans rektor och arbetslag och stöttar VFU-handledaren vid behov.

Samtal en gång per vecka

Inför varje VFU-period får studenten information om bland annat syfte, mål och hur många lektioner de förväntas planera och hålla själva. Ambitionen är att studenterna är med på alla typer av möten som pedagogerna deltar i, inte bara arbetslagsmöten.

– Inför första VFU-perioden var jag taggad över att få se hur en lärare arbetar, få prova själv och få feedback, både individuellt och kollegialt. Allt vi behöver lära oss får inte plats i utbildningen och det får man i stället snappa upp på VFU:n, säger studenten Ellen Nilsson.

Hon går lärarutbildningen med inriktning 4-6 och SO-ämnen och gör sin fjärde och sista VFU-period. Ända sedan starten har hon praktiserat på Skårsskolan med Jenny som handledare. De ses en gång per vecka och samtalar mycket om ämnesdidaktik och lektionsstruktur, men också om metoder, läromedel, elevrelaterade frågor, kontakt med föräldrar, elevhälsofrågor och praktiska saker.

Uppmuntrar till att hålla lektioner

Jenny Westphal menar att samtalet mellan studenten och handledaren är bryggan mellan teorierna på utbildningen och praktiken på lektionen. I början av VFU:n får studenterna mera observera än göra själva. Ju längre fram i utbildningen, desto mer ansvar får studenten ta i att planera och genomföra lektioner. Jenny uppmuntrar dock sina praktikanter att hålla lektioner så fort som möjligt. När Ellen Nilsson har hållit i en lektion bollar de ofta direkt efter den.

– I början ger jag studenten tips och idéer, när de varit här ett tag har vi mera ett samtal kring hur de skulle behöva tänka och jag kan hjälpa dem att hitta svaren. För mig som handledare är det viktigt att studenten är här för att pröva och göra själv, inte bara se hur jag gör.

Hitta rätt i lärarrollen

Första året hjälps handledaren och studenten åt att reflektera och pratar om vad som är bra att fundera över.

– Nu bidrar jag mer med egna reflektioner, säger Ellen.  Jag tar med mig lite varje gång och vet mer om hur jag ska planera. Det viktigaste jag har lärt mig under mina olika VFU-perioder är att världen inte går under om jag gör ett misstag. I så fall hade min handledare och jag inte haft något att diskutera! säger Ellen Nilsson.

Den viktigaste delen av uppdraget är att hjälpa studenten hitta rätt i sin lärarroll och få reflektera över den, tycker Jenny Westphal.

– Studenterna är här för att lära sig livet ut, precis som vi säger till eleverna.

Framtida kollegor

För den som vill bli handledare är kravet att gå en introduktionsutbildning och gärna också en handledarutbildning som ger möjlighet att utvecklas och reflektera tillsammans med andra handledare. Jenny Westphal ser VFU-uppdraget som väl investerad tid:

– Hela läraryrket är sådant att man behöver ha en grovplanering. Jag vet nästan ett år i förväg när studenterna kommer och har tid att tänka på hur jag ska använda tiden när de är här. VFU är viktigt. Vi behöver bra lärare och jag vill ha kollegor!

 


Fakta om VFU 

Göteborgs universitets webbplats kan du läsa mer om lärarutbildningarnas VFU.

 

 

Text och foto: Katarina G Strandberg