Idén med övningsskolor är att stärka kvaliteten i lärarutbildningen och minska glappet mellan utbildningen och den verklighet lärarstudenterna möter i sitt kommande arbetsliv­­. En förordning som trädde i kraft i juli 2022 innebär att samtliga lärarutbildningar i landet ska erbjuda studenterna merparten av deras VFU på särskilda, utvalda övningsskolor.

Övningsskolorna behöver uppfylla vissa krav och ha ett nära samarbete med lärosätena: De ska bedriva undervisning av hög kvalitet, ha många lärare som är utbildade i att handleda studenter, och kontinuerligt ta emot många lärarstudenter. Genom en ökad koncentration av handledare och studenter skapas en extra bra mylla för studenternas praktik, är tanken.

Göteborgsskolor deltar i pilotprojekt

Porträttbild av Agneta Wessman Alsin

Agneta Wessman Alsin

I Göteborgs Stad har fem skolor valts ut som pilotskolor i Göteborgs universitets övningsskoleprojekt, tillsammans med tio andra skolor i Göteborgsregionen. Angeredsgymnasiet är en Göteborgsskolorna, de övriga fyra är Rävebergsskolan F-3, Tretjärnsskolan F-3, Lövgärdesskolan 4-9  och Långmosseskolan F-3.

– Vi fick frågan av Göteborgs universitet redan höstterminen 2021 och tyckte att det verkade intressant. Vi tar emot många studenter och har ett mångårigt kollegialt lärande där lärare forskar i sin egen praktik, en struktur som vi kallar ”Angeredsmodellen”, säger Agneta Wessman Alsin, rektor på Angeredsgymnasiet.

Studenterna får ta del av praktiknära forskning

Möjligheten för lärarstudenterna att ta del av praktiknära forskning är ett av kriterierna i Göteborgs universitets modell för övningsskolor. Angeredsmodellen för lärares praktiknära forskning har byggts upp i samarbete med IDPP på Göteborgs universitet.

Lärarna på övningsskolorna erbjuds VFU-handledarutbildning och skolorna ska ha kontinuerlig samverkan med universitetets VFU-kursledare. I höst har en stor grupp lärare på Angeredsgymnasiet börjat en kurs för att bli VFU-handledare. Att VFU-handledarens uppdrag är viktigt visar kursutvärderingarna på GU tydligt, berättar Annika Lindskog på Göteborgs universitet, som är kursledare.

– VFU-kurserna ses som mer positiva än övriga kurser på lärarutbildningarna. VFU-handledaren är den enskilda person som en lärarstudent möter mest under sin utbildning. Ingen annan har så stor möjlighet att göra intryck på honom eller henne, säger hon.

Många av de lärare på Angeredsgymnasiet som anmält sig till VFU-handledarkursen är ämneslärare.

– Av någon anledning har det alltid varit ganska få ämneslärare som gått VFU-handledarkursen, men vi har cirka 800 ämneslärarstudenter varje år, så behovet av VFU-handledare är stort, säger Annika Lindskog.

Positivt med kompetensutveckling

Klas Dalberg är förstelärare på Angeredsgymnasiet och en av dem som går VFU-handledarkursen. Han

Porträttbild av Klas Dalberg

Klas Dalberg

har redan många års erfarenhet av att handleda VFU-studenter, och har även handlett KPU-studenter, praktikanter, nyexaminerade lärare och kollegor i utvecklingsarbete och fortbildningsprojekt.

Att få möjlighet till kompetensutveckling är väldigt positivt, tycker han.

– Jag ser handledarutbildningen som ett utmärkt sätt att skaffa mig ytterligare insikter i, och om, rollen som handledare och arbetet med bedömning. Det tänker jag att kursinnehållet, föreläsningarna och framförallt det erfarenhetsutbyte och de diskussioner som sker i seminariegrupperna mellan lärare från två olika gymnasieskolor ska ge mig. Dessutom hoppas jag på att få något mer funktionellt verktyg att använda mig av i rollen som handledare, och förhoppningsvis få bekräftelse på en del av de verktyg jag redan använder, och kunna förstärka dem.

Vad är det viktigaste du vill förmedla till lärarstudenterna som gör VFU?

– Engagemang, nyfikenhet, kompetens, relationsskapande och förändringsbenägenhet, säger han.

Lär tillsammans med studenten

Rektor Agneta Wessman Alsin ser att handledarutbildningen också ger skolans lärare möjlighet att utvecklas vidare i sitt läraruppdrag.

– En bra VFU-handledare vill lära sig nya saker tillsammans med sin lärarstudent. Är ödmjuk, samarbetsvillig, trevlig, har goda relationer med sina elever samt utmanar och motiverar sin lärarstudent så att hen kan utvecklas i sin lärarroll. Har bra ämneskunskaper, men är nyfiken och ser lärarstudenter som kunskaps- och inspirationskällor i undervisningen.

Under läsåret 2023-24 kommer Angeredsgymnasiet ta emot runt 65 lärarstudenter. Fyrtio av dem börjar sin första VFU-period i slutet av oktober. Dessutom har skolan två studenter från Karlstad och en från Högskolan i Väst. Att Angeredsgymnasiet är en attraktiv VFU-skola ser Agneta Wessman Alsin flera olika skäl till:

– För det första så berikar det studenternas framtida lärarkompetens att kunna ta del av så många olika program på samma skola. Här finns både högskoleförberedande program, yrkesprogram, Språkintroduktion, Lärcentrum och Onlineskolan. För det andra så jobbar vi kontinuerligt med aktionslärande genom Angeredsmodellen, där vi utvecklar undervisningens kvalité tillsammans och fokuserar på kollegialt lärande.

Övningsskolor i olika kommuner har utbyte

En bra skolmiljö, där all personal, elever och lärarstudenter kan känna trygghet och arbetsglädje är också viktigt, tillägger hon.

– Här hjälps alla åt med allt och ingen är rädd för att ställa frågor eller be om hjälp.

Som pilotskola i GU:s övningsskoleprojekt har Angeredsgymnasiet också fått en vänskola i en annan kommun, Lerumsgymnasiet. Det innebär bland annat att lärarna på de två skolorna går VFU-handledarkurs tillsammans, och har gemensamma kurstillfällen förlagda ute på respektive gymnasium. Ett utbyte som också kan bidra till skolutveckling.

– Det kommer förhoppningsvis att inspirera till nya kontakter och utvecklingsarbete men exakt vad får framtiden utvisa, säger Agneta Wessman Alsin.

Läs mer om övningsskolor på Göteborgs universitets webbplats