Cecilia Gustafsson är projektledare för STL på Sveriges kommuner och landsting.

– Satsningen detta år riktar sig mot grundskola. Anledningen till detta är att modellen ursprungligen började användas på lågstadiet och att det sedan har rört sig längre upp i åldrarna. Då modellen fungerar i alla olika åldrar har det successivt spridit sig vidare i de äldre åldrarna. Inför nästa års utbildning har vi även fått förfrågan från gymnasieskolor så intresset sprids!

SKL valde att satsa på STL 2016 och ge den som kurs då de såg att det fanns behov av inom området hos medlemmarna.

Beforskad modell

– Då modellen är beforskad blir såklart intresset för spridningen större. Forskningen visar ju på, förutom generellt goda resultat, att pojkar och flickors resultat blir mer likvärdiga samt att glappet minskar mellan hög- och lågpresterande elever.

 2016/2017 deltog 11 kommuner och då utbildades utbildningsledare som sedan har i uppdrag att driva STL vidare ute i sina kommuner. För att kunna skala upp ändrades formatet till Blended learning inför detta läsår. Pågående utbildning ges med både fysiska och digitala träffar och riktar sig till undervisande lärare.

– Vi ser väldigt goda resultat på utbildningen. De lärare som deltar utvecklar sin undervisning med ett tydligt fokus på användning av digitala verktyg. Lärarna beskriver resultat i sina klassrum som pekar åt samma håll som forskningsresultaten.

STL ger ett utvidgat kollegium

– Men förutom den egna utveckling av varje enskilds lärare undervisning ser vi ett stort utbyte kring det professionella kollegiala lärande som sker då lärare från hela landet får ta del av varandras arbeten, återkoppla formativt till varandra och se den utveckling som sker. STL bidrar till ett utvidgat kollegium där man inte bara delar idéer med varandra utan hjälps åt att utveckla och förbättra undervisning på ett väldigt givande och spännande sätt, säger Cecilia Gustafsson.

Läs om hur STL-utbildningen förändrat undervisningen för Bartosz Ross, modersmålslärare och studiehandledare i polska

Illustrationer: Maja Larsson 

 

Bartosz Ross, som är modersmålslärare och studiehandledare i polska på Språkcentrum, är väldigt positiv till arbetssättet.

Fakta Skriva sig till lärande (STL)

  • Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik. Denna kombination av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger. Skriva sig till lärande är väl förankrat i kunskapskraven i läroplanen.
  • Forskning (se nedan) visar att Skriva sig till lärande förbättrar skolresultaten. Det ger även ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer inom läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.
  • Nu erbjuder SKL fler lärare möjlighet till utbildning inom Skriva sig till lärande, STL. Kursen riktar sig till lärare i grundskolans alla årskurser.

 

Forskningsstöd, se dessa studier:
Improving literacy skills through learning reading by writing
Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict- enhanced collaboration