– Skolan kan ge elever verktyg och resurser för att utveckla resiliens. Det handlar om en lyhörd omsorg, nära relationer och socialt stöd. Resiliens beror mycket på kopplingar eller relationer till andra människor.

Therése Skoog var en av huvudföreläsarna på Barn- och elevhälsans upptaktsdag i september 2023, där temat var Självtillit och motståndskraft – att främja lärande och psykisk hälsa hos barn och elever. Som en uppföljning på upptaktsdagen finns nu ett utbildningsmaterial med två föreläsningar av Therése Skoog och ett fördjupningsmaterial med reflektionsfrågor att arbeta med enskilt eller tillsammans med kollegor. Filmerna bygger på forskningsbaserad kunskap och riktar sig till professionerna inom barn- och elevhälsan och till lärare.

Resiliens påverkas av gener och miljö

Resiliens handlar om att uppleva svårigheter, men ändå klara sig bra och utvecklas på ett positivt sätt. Alla människor utsätts för utmaningar och svårigheter, som kan riskera att leda till psykisk ohälsa eller på andra sätt påverka ens utveckling negativt. Olika individer har dock olika förutsättningar med sig för att kunna hantera svårigheter, som grundar sig i personlighet och gener. Men på senare år har forskningen också alltmer intresserat sig för hur miljön påverkar vår resiliens, och hur exempelvis skolan kan bidra med resurser och verktyg som stärker barns och elevers resiliens.

Starka relationer är betydelsefullt

De insatser som forskning visar är mest framgångsrika handlar om att stötta elever att lösa problem, hantera sina känslor och att bygga starka relationer till andra jämnåriga eller till lärare.

Att klimatet och relationerna i klassen spelar roll, är något som Therése Skoog sett i sin egen forskning. I en studien undersökte man hur unga som utsatts för sexuella trakasserier påverkades av det de utsatts för.

– Om man hade en hög och god klassammanhållning, att man stöttade varandra i klassen, att man trivdes i klassen och att alla fick vara med i klassen – då minskade den negativa effekten av att utsättas för sexuella trakasserier på psykisk hälsa, för ungdomarna som utsattes. Så det här var en skyddande faktor, en resurs i miljön som de här ungdomarna kunde använda sig av på något sätt.

Fokus på lärande

Några av de faktorer i skolans miljö som visat sig ha en skyddande effekt och kan stärka barns och elevers resiliens är bland annat:

  • Att bygga barnets tilltro till samhället.
  • Att lära elever aktiva sätt att hantera stress.
  • Att hjälpa dem lära sig problemlösning och planering.
  • Att främja deras hopp, optimism och framtidstro.

Elevernas resiliens stärks av att gå i en väl fungerande och stabil skola, där lärandet står i centrum för varje enskild elev. Det är också viktigt att skolan har höga förväntningar på elevens skolframgång och verkligen tror på att alla elever kan lära sig och utvecklas på ett positivt sätt. Men också att skolan ger möjlighet till delaktighet och inflytande för elever.

– Och inte minst att man skapar positiva upplevelser för eleverna i skolan. Att man har kul helt enkelt, säger Therése Skoog.

 

Resiliens i barn och ungdomars liv: Ett utbildningsmaterial 

Du hittar filmerna och fördjupningsmaterialet under fliken Lärresurser i Lärtorgets huvudmeny.

 

Klicka på länken: Resiliens i barns och ungdomars utveckling: Ett utbildningsmaterial