Flera saker som vi vet ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel förhöjt blodtryck, fetma och stress, har ökat hos barn och ungdomar. Yun Chen forskar på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet. I studien STARS, Study of Adolescence Resilience and Stress, undersöker hon och hennes forskarkollegor både psykosomatiska besvär och hur ungdomar upplever och hanterar stress. Syftet är att tidigt upptäcka faktorer som kan leda till sjukdomar senare i livet.

– Förändringar i vårt hjärt- och kärlsystem börjar tidigt men vi känner inte av dem och får inga symptom. Men förändringarna går att påverka, säger hon.

Varje individ följs upp

Det som utmärker STARS-studien är att den kopplar samman mental och fysisk hälsa och följer individer över tid. Genom enkäter, fysiska undersökningar och provtagningar samlar forskarna in data från 13-åriga elever och studerar sambandet mellan de olika mätningarna. Varje individ följs sedan upp efter två, fem och tio år. Studien startade 2015 och totalt 2283 ungdomar rekryterades till studien. I juni 2024 ska femårsuppföljningen vara klar.

Eleven får lämna blodprover som skickas på analys och i dem kan forskarna undersöka biomarkörer för inflammation i kroppen, till exempel förekomst av vita blodkroppar eller lipider. De mäter också hårkortisolnivå som en biomarkör för kronisk stress. Forskningsgruppen har även samlat in data om stillasittande och fysisk aktivitet med hjälp av accelerometer.

– Vi vet redan att ju mer fysiskt aktiva vi är, desto mindre stress känner vi. I STARS-studien kan vi konstatera att aktivitet med lägre intensitet också har betydelse för hur vi påverkas av stress. Vi ser också att aktiviteten på skoltid är lika för alla, det är vad man gör på fritiden som varierar, säger Yun Chen.

I enkäten får eleverna skatta självupplevd stress och copingstrategier, om hur de hanterar svåra situationer i livet. De får också svara på frågor om psykosomatiska besvär och psykosociala faktorer som vänskap, relationer med föräldrar och mobbning.

Viktigt med tidiga mätningar

Yun Chen berättar också att de mätningar som görs av BVC och elevhälsan är viktiga eftersom de kan ge en fingervisning om vilka som befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Trettonåringar som har högt BMI sedan tidig barndom har också förhöjt blodtryck, högre nivåer av hårkortisol och vita blodkroppar och rapporterar högre stress även om de i allmänhet är friska. Det visar att det är viktigt att tidigt börja prata om fysisk aktivitet, kost och hur vi bäst kan hantera stress. Jag skulle gärna se fler mätningar redan i skolan som vi kan följa upp, till exempel blodtryck och hårprov som kan visa stressnivån upp till tre månader tillbaka i tiden, säger Yun Chen.