Ett av målen i Västra Götalandsregionen är att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Elevens hälsa i fokus är en regiongemensam databas som samlar in och lagrar data från de hälsosamtal som elevhälsans medicinska insats genomför i årskurs fyra, åtta och första året i gymnasiet

Bra underlag för hela regionen

Med hjälp av databasen ska hälsan hos Västra Götalands barn och ungdomar mellan 6 och 18 år kunna jämföras mellan kommuner och över tid. Samma frågor ställs i hela regionen och ger ett bra underlag för att besluta om rätt insatser.

– Intentionen var att öka kunskapen om barns och ungas mående och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Helena Svernling.

Fler och djupare frågor

Enkäten innehåller fler och fördjupade frågor än tidigare, om bland annat skolmiljö, fritid, relationer, kost, sömn och fysisk aktivitet. Eleverna fyller i sina svar digitalt och utifrån svaren har skolsköterskan samtal med varje elev. Skolsköterskorna sammanställer och analyserar sedan underlaget i databasen och utvecklar verksamheten med stöd från sin chef och utredaren.

Elevhälsans arbete blir synligt

Uddevalla är pilotkommun för den regiongemensamma elevhälsodatabasen, och sedan några år presenterar Uddevalla Välfärdsredovisningen, ett interaktivt verktyg för att kartlägga folkhälsan i kommunen.  Där blir svaren i elevhälsodatabasen en viktig del. Den nya hälsoenkäten har också väckt stort intresse hos politiker.

– Om statistik inte ger alla svar är det lätt att hålla frågorna ifrån sig. Men i jämförelse med andra enkätundersökningar har den här databasen ett verktyg för att kompensera för olika osäkerhetsfaktorer i statistiken, till exempel svarsbortfall. Att visa siffror på barns och ungas hälsosituation gör skillnad.

– Frågorna får en ökad tyngd och elevhälsans arbete blir synligt, säger Helena Svernling.

Text: Katarina G Strandberg Foto: Camilla Karlsson