Till varje film finns också ett material att arbeta vidare med enskilt eller i grupp för att utveckla din egen undervisning.

Filmerna är producerade av Center för skolutveckling i Göteborgs Stad på uppdrag av Lärarakademin i grundskoleförvaltningen. Varje tema introduceras och summeras av Nina Ivarsson, specialpedagog och utvecklingsledare, och Mats Widigson, filosofie doktor och lektor på Center för skolutveckling. 

Hur kan du som lärare eller rektor använda filmerna?

Syftet med filmerna är att ge kunskap och inspiration kring hur du som lärare kan utveckla ditt ledarskap och din undervisning på ett sätt som gör skillnad för eleverna i klassrummet. Se gärna filmerna i den ordning de presenteras i nedan. För att stärka stärka det kollegiala lärandet är det bra att:

  • Se filmerna tillsammans: Här behövs avsatt tid och plats, och att det är tydligt vilka som ska vara med och vad arbetet med filmerna ska leda till.
  • Förbereda för kvalitet i samtalet: Vem leder samtalet och vilka roller behövs? Vi vet att kvaliteten på vad en kollegial gemenskap kan ge i form av utveckling påverkas av ledarskap, gruppdynamik och gruppsammansättning, samt tillit och respekt. Uppmuntran och återkoppling ökar chansen till varaktig utveckling.
  • Använda modellerna i reflektionsmaterialet: Modellerna i reflektionsmaterialet ger struktur till tanke och handling. Här finns också källhänvisningar som leder vidare till de lästips som finns till filmerna.
  • Gå från tanke till handling: Ta vara på och följ särskilt upp de nya handlingar som reflektionsmaterialet uppmuntrar till.
  • Arbeta tvärprofessionellt: Använd gärna skolans olika kompetenser i samtal om tillgängliga lärmiljöer.

Begreppslista samt lästips till samtliga filmer.

Att leda med relationskompetens

Hur kan du undervisa med relations-kompetens och icke-verbal kommunikation?

I filmen berättar läraren Ahmed Eldaba om hur han undervisar för att skapa en trygg och tillitsfull lärmiljö. Att leda med relations-kompetens är ett pedagogiskt verktyg som gynnar elevers kunskapsutveckling.

Reflektionsfrågor till filmen

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande

Klickbar video med bild på Caroline Hatcher

Hur kan du undervisa så att elever utvecklar både språk och kunskap i alla ämnen?

I filmen berättar läraren Caroline Hatcher om hur hon leder sin klass att gemensamt läsa och skriva med utgångpunkt i ålders-adekvata texter. Hon använder metoden Reading to Learn.

Reflektionsfrågor till filmen

Att undervisa elevgrupper med varierad teoretisk begåvning

Klickbart filmklipp där läraren Hanna syns i bild.

Hur kan du undervisa elevgrupper med varierad teoretisk begåvning?

I filmen berättar lärarna Linda Krogerus och Victoria Kurlberg Sagman om hur de arbetar för att alla elever ska nå skolans mål. De undervisar exempelvis med tydliggörande pedagogik, vilket ger en inkluderande och förutsägbar lärmiljö.

Reflektionsfrågor till filmen

Att bygga kunskap och sociala färdigheter

Klickbar bild med videolänk. På bilden syns lärarna Senastian och Mia på Hagenskolan.

Hur kan du undervisa så att elever samtidigt utvecklar kunskaper och sociala färdigheter?

I filmen berättar lärarna Sebastian Fieril och Mia Svensson om hur de undervisar för att skapa ett elevaktivt och demokratiskt klassrum. De berättar om kooperativt lärande och om läxor som främjar likvärdiga förutsättningar för lärande.

Reflektionsfrågor till filmen

Att skapa struktur och stärka elever

Klickbar bild med videolänk till filmen. På bilden syns läraren Hanna på Sandarnaskolan.

Hur kan du undervisa så att du stärker elevers självtillit och motståndskraft?

I filmen berättar läraren Hanna Högqvist om hur hon skapar struktur och arbetar med tydliggörande pedagogik. Detta bidrar till att på lång sikt bygga elevens självständighet, genom att resiliens och förmåga till självreglering stärks.

Reflektionsfrågor till filmen

Att undervisa elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF

Klickbar bild med videolänk. På bilden syns lärarna Linda Krogerus, Hanna Högqvist och Ahmed Eldaba.

Hur anpassar du din undervisning för elever med NPF?

I filmen samtalar lärarna Ahmed Eldaba, Hanna Högqvist och Linda Krogerus om att uppmärksamma och möta behov hos elever med NPF. De tar upp vikten av att göra både generella och individuella anpassningar.

Reflektionsfrågor till filmen

Att arbeta kollegialt och tvärprofessionellt

Klickbar bild med videolänk. På bilden syns lärarna Victoria, Sebastian, Caroline och Mia.

Vilka tar du hjälp av för att skapa en tillgänglig lärmiljö?

I filmen samtalar lärarna Sebastian Fieril, Caroline Hatcher, Victoria Kurlberg Sagman och Mia Svensson om kollegialt och tvärprofessionellt arbete som en förutsättning för att utveckla lärarskicklighet.

Reflektionsfrågor till filmen

Riktlinje för tillgänglig lärmiljö

Sedan 2022 har grundskoleförvaltningen en riktlinje för tillgängliga lärmiljöer, som du kan läsa här: Grundskoleförvaltningens riktlinje för tillgängliga lärmiljöer – med särskilt fokus på elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Så här definieras en tillgänglig lärmiljö:

  • En tillgänglig lärmiljö är en lärmiljö som fungerar för alla elever oavsett förutsättningar och behov.
  • I skolans lärmiljöer ingår den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön.
  • Det handlar om att alla elever ska ha möjlighet att ta del av undervisning, lärande och gemenskap under hela skoldagen.

Kunskapsunderlag: Rapport: NPF-anpassa lärmiljö och undervisning, Mats Widigson (2021)https://lartorget.goteborg.se/wp-content/uploads/2023/03/NPF-anpassalarmiljoochundervisning.pdf