Pedagog Göteborg har talat med tre lärare på Svartedalsskolan, som förra veckan hade cirka 50 procents elevfrånvaro, Kvibergsskolan där en tredjedel av eleverna var frånvarande och Sannaskolan som hade en frånvaro på 15 procent.

  • Har den ökade frånvaron förändrat undervisningen?

Jacob Möllstam, matematik och NO-lärare på Kvibergsskolan (årskurs 4-9):

– Vi har skapat enkla hemsidor som vi använder tillsammans med Google Classroom där vi kan förse frånvarande elever med skoluppgifter. Utmaningen är att se till att det funkar för alla. Vi har inte möjlighet för elever som är hemma att delta via videolänk just nu eftersom det skulle kräva för mycket merarbete när vi också måste fokusera på de elever som är i skolan.

Messan Karateke, klasslärare på Svartedalsskolan (årskurs 4-6):

– Vi jobbar redan nu med distansundervisning för våra två klasser i femman. På grund av den höga frånvaron är vi tvingade att ta det steget. Med hjälp av Google Meet och Hangout kan elever som är hemma följa lektioner och ställa frågor i realtid samtidigt som eleverna i klassrummet sitter med varsin laptop. De lektioner vi förmedlar på det här viset är dels allmän information om vad som händer och är på gång från oss mentorer, dels diskussionsundervisning på temat Hälsa.

Joakim Wernersson, SO-lärare på Sannaskolan (årskurs 7-9):

– Samtliga klasser har vi skapat ett eget Classroom för, där allt finns som eleven behöver för att arbeta hemifrån och samtliga ämnen är representerade. Det tycker vi ger en tydlig struktur för eleverna och det är lättare för vårdnadshavare att se helheten när de går igenom uppgifterna med sina barn. Vi använder fortfarande Hjärntorget till att lägga ut information om vad som är på gång närmaste tiden i varje ämne i och med att det är den primära kommunikationskanalen mellan skola och vårdnadshavare.

  • Hur håller ni kontakten med frånvarande elever?

Jacob Möllstam, Kvibergsskolan:

– Vårt elevhälsoteam har lagt mycket tid och energi på att följa upp med de elever som varit borta en vecka eller mer. Även vi mentorer checkar av med eleverna som är borta kanske en gång i veckan för att se hur de har det. Det är ingen perfekt lösning men det bästa vi kan göra just nu.

Messan Karateke, Svartedalsskolan:

– Alla verktyg vi arbetar med sparar det eleverna gör. I Meet kan vi se att den som jobbar hemifrån varit inne och hur mycket den arbetat. Så fort de gjort något plingar det till i lärarens mobil. Om en elev inte sjukanmält sig och inte heller kommer till skolan ringer vi till henne eller honom.

Joakim Wernersson, Sannaskolan:

– All närvarorapportering sker i Hjärntorget precis som vanligt och skolan har uppmanat vårdnadshavare att vara noga med att anmäla sitt barn om det är hemma och sjukt. I de fall där elever inte dyker upp på skolan och inte är anmälda, ringer mentorerna hem och pratar med vårdnadshavare. Skulle fallet bli så att grundskolan stängs, har vi diskuterat hur vi skulle kunna ta närvaro när distansundervisning med Meet används. Genom exit-tickets efter varje lektion kan man också validera att eleven har varit närvarande under lektionen.

  • Vad säger skolans lärare om den snabba omställningen mot digitaliserad undervisning?

Jacob Möllstam, Kvibergsskolan:

– Jag tror att vi varit väldigt digitala redan tidigare. Annars hade inte den här omställningen fungerat så bra. Nu får vi nya insikter som vi kan dra nytta av efteråt. Först då kan vi se vad vi vill behålla i vår normala verksamhet. Men det är ingen tvekan om att det också kommer något bra ur det här och det ser våra elever redan nu. I våra lärarlag pratar vi mycket undervisning och försöker komplettera varandra för att få bra kvalitet. Det är viktigt att vi delar erfarenheter, både mellan kollegor och mellan olika skolor.

Messan Karateke, Svartedalsskolan:

– Alla lärare på skolan vill jobba på det här sättet. Den höga frånvaron har tvingat oss att sätta igång och göra något för att alla ska kunna vara med även hemifrån. Vi kommer att ha nytta av det vi gör nu även för att hjälpa frånvarande elever i framtiden.

Joakim Wernersson, Sannaskolan:

– Jag tror att de flesta lärare tycker det är bra att man tvingas använda verktyg man inte lärt sig annars. Det kommer vi ha stor nytta av när det här är över. Ett program som ChromEx, som redan idag används vid de nationella proven är utmärkt att använda vid prov på distans, men även i den ordinarie undervisningen. Att kunna spela in hela sin lektion via Google meet gör att lärarna kan lägga upp sina lektioner i Classroom för de som varit för sjuka för att kunna delta. Detta kan man använda sig av även i framtiden för de elever som är frånvarande.

  • Hur har ni förberett er för en eventuell stängning?

Jacob Möllstam, Kvibergsskolan:

– Den lösning vi nu använder för elever som är frånvarande är egentligen framtagen för att kunna möta en hel omställning till undervisning på distans. Det är en bra plan som vi tror kommer fungera, särskilt när vi nu får möjlighet att testa och utveckla den i skarpt läge. Blir det distansundervisning för alla så kommer vi koppla på dagliga videosamtal med respektive mentor, möjlighet att få stöd under lektionstid av sin vanliga lärare, andra åtgärder motsvarande det särskilda stöd som ges i vanliga fall och andra sociala åtgärder för att inte elever ska bli allt för isolerade hemma.

Messan Karateke, Svartedalsskolan:

– Vi arbetar redan som vi kommer att göra om det blir en stängning. De flesta av våra elever har tagit hem varsin dator och har antingen suttit hemma och arbetat i realtid i videosamtal och chat, eller gjort det från sin dator på skolan. Det här är så effektivt att man på skämt kan fundera om vi ens behöver skollokaler att gå till när den här perioden är över.

Joakim Wernersson, Sannaskolan:

– Vi har lagt en struktur som förbereder för stängning. Alla lärare har redan testat Meet tillsammans med sina elever ifall det skulle uppstå ett skarpt läge. Vi har diskuterat att ha flera lärare i samma Meet och jobba med tre-fyra lektionspass varje dag där de jobbar utifrån ett beting där samtliga ämnen finns med. Det blir svårt att täcka hela det vanliga schemat när många lärare potentiellt kommer att vara sjuka och jag tror inte att det fungerar att vikarier håller i distansundervisning då det saknas tekniska lösningar och rättigheter som vikarier saknar.

  • Hur går det att upprätthålla likvärdighetsprincipen när elever arbetar hemifrån?

Jacob Möllstam, Kvibergsskolan:

– Vi har försökt att tänka in detta från allra första början. Oavsett hur undervisning designas kommer det vara lättare för vissa och mer utmanande för andra. Vi har försökt skapa ett så enkelt och lättbegripligt verktyg som möjligt. Vi publicerar morgondagens uppgifter på eftermiddagen dagen innan så att föräldrar kan gå igenom dem med sina barn även om de själva behöver gå till jobbet och så har vi inom vissa nyckelområden försökt etablera ett återkommande arbetssätt från lektion till lektion, och från dag till dag. Skulle vi behöva gå över till distansundervisning för alla kommer vi koppla på betydligt mer handledning av lärare i realtid vilket också underlättar för de elever som behöver mer stöd.

Messan Karateke, Svartedalsskolan:

– Vi har lagt ut uppgifter som eleverna klarar av att göra själva och där de inte är beroende av kunniga föräldrar. Det är ju annars en utmaning på mellanstadiet jämfört med högstadie- och gymnasieelever. Jag och de andra mentorerna är viktiga som komplement till de digitala verktygen. Vi har läxhjälp via chat och telefon en halvtimme varje kväll för att stötta elever som har behov av det.

Joakim Wernersson, Sannaskolan:

– Tyvärr finns ju det problemet även i vanlig undervisning, att en del elever får hjälp av sina föräldrar medan andra inte har den möjligheten. Med distansundervisning kan det bli ännu tydligare. Vissa barn får större svårigheter när det inte finns någon lärarnärvaro. Vi har diskuterat möjligheten att om det blir stängning låta enstaka elever som behöver hjälp komma till skolan. Det återstår att se vilka riktlinjer som kommer ifall det blir aktuellt med distansundervisning för alla elever.

Stöd för distansundervisning för lärare och rektorer 

Avdelningen Digitalisering och Innovation på grundskoleförvaltningen ger stöd till lärare och rektorer när det gäller digital undervisning. Där förbereder man sig för att anpassa sina insatser om regeringen kommer med beslut om stängning av grundskolan.

 

– Om en stängning skulle bli aktuell kommer vår avdelning stötta skolorna, precis som vi gör idag, genom att bland annat åka ut till skolorna och hjälpa till med digitala frågor och distansundervisning på plats. Dessutom planerar vi för en telefonsupport där vi på Digitalisering och Innovation hjälper lärare med akut behov av support när de genomför distansundervisning, säger Lotta Fremlén, verksamhetsutvecklare.

 

– Stänger skolorna så kommer de troligtvis inte bommas igen. Lärare kommer i sådana fall finnas på skolorna och ha någon form av distansundervisning. Det betyder också att kommunikationen mellan skola och hem inte kommer att brytas. Läraren känner sina elever bäst och kommer att upprätthålla en så god kommunikation med hemmet som möjligt i det läget, säger Malin Mogren, verksamhetsutvecklare.

 

– Ofta pratar man om distansundervisning som om det är lika med digital undervisning men mycket som används i skolan är analogt material. Så medan äldre elever kan använda Google Meet som verktyg, kan distansundervisning i årskurs F-3 innefatta mycket analogt material, till exempel böcker och övningshäften, som skickas hem från skolan. Vilka elever som kommer att innefattas i distansundervisning beror även såklart på hur ett eventuellt beslut kommer att se ut.

Webbplats om distansundervisning

 

Grundskoleförvaltningen har tagit fram en webbplats med information, instruktioner och annat stödmaterial för lärare om hur man kan undervisa elever på distans.

 

Du hittar den på:

https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/fjarrundervisning/startsida

 

På Pedagog Göteborg finns också en samlingssida om fjärr- och distansundervisning: https://lartorget.goteborg.se/kategori/tema/distansundervisning/

 

 

Text och huvudbild: Thomas Reckman