Under våren 2020 undersökte tre lektorer och en specialpedagog på Center för skolutveckling distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolan och Studium i Göteborg. Rapporten kom till på uppdrag av utbildningsförvaltningen för att undersöka hur distansundervisningen har påverkat undervisningens kvalitet.

Tidigare i år gjordes en liknande undersökning, den här gången i högstadiet och på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Göteborgs grundskolor har under pandemin växlat mellan undervisning i skolan och på distans, och förvaltningen ville ta reda på hur den växelvisa undervisningen påverkat undervisningens kvalitet, vad den inneburit för särskilt utsatta elevgrupper och vilka erfarenheter som kan användas när undervisningen återgår till det normala.

Större digital kompetens

I de båda studierna, som innehåller intervjuer med både elever och lärare, blir det tydligt att pedagogernas digitala kompetens har utvecklats i samband med distansundervisningen. Lärarna har blivit bättre på att ha digitala möten och använda digitala verktyg, verktyg som framöver kan bidra till att höja kvaliteten på undervisningen.

– Lektionsmoment som rena föreläsningar och elevernas redovisningar kan man till exempel ha online, säger Lisa Molin.

Distansundervisningen har också visat fördelen med tydliga lektionsupplägg. På gymnasiet märkte lärarna att eleverna fick för många uppgifter på de digitala lektionerna och det skapade stress. Det ledde till att lärarna i förväg började avgränsa uppgifterna.

Planeringen blev extra viktig också på högstadiet för att kunna stötta elever under lektionerna, oavsett om de befann sig hemma eller på plats i skolan. En tydlig start och ett lika tydligt slut på lektionen underlättade.

Skolans förutsättningar avgjorde

Grundskoleförvaltningen löste undervisningsupplägget utifrån varje skolas organisatoriska och fysiska förutsättningar.

– Grundskoleförvaltningen beslutade inte centralt utan varje rektor fick friheten att utforma undervisningen utifrån skolans egen situation. Ibland diskuterades frågan i ledningsgruppen, ibland på arbetsplatsträffar, säger lektor Martin Tallvid.

Intervjuer med lärarna har visat att de oroat sig för undervisningens kvalitet och elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen när lektionerna sker på distans. Den nya situationen ökade arbetsbelastningen på lärarna, bland annat för att vikarier inte ringdes in till distanslektionerna. Istället hade lärarna ibland lektion med två klasser samtidigt.

– Vikariesituationen visar komplexiteten i distansundervisningen. Det är svårt för en vikarie som inte hunnit få en relation med eleverna att hålla en lektion på distans. Det innebär också praktiska problem som inloggning till olika verktyg, fortsätter Martin Tallvid.

Sociala skillnader har betydelse

En viktig erfarenhet är att distansundervisningen inte passar alla elever. Skillnader i sociala förutsättningar har stor betydelse. Elever utan vårdnadshavare i närheten under distansundervisningen hade svårt att komma igång med skoldagen.

– Läraren fick ibland bli den som drev på när det inte fanns föräldrar hemma som gjorde det, säger Lisa Molin.

Ibland blev resultatet att dessa elever fick komma till skolan ändå för att få stöttning av sin lärare.

Elever med god initiativförmåga  och bra förutsättningar för studier hemma klarar distansundervisningen bäst. Och för elever som av olika anledningar har svårt att vara i skolan har distansundervisningen gett nya möjligheter. Lisa Molin minns hur en elev som intervjuades beskrev den sociala stress hon känner i skolan.

– För henne tar det mycket energi att hantera omgivningen. Men under distansundervisningen kunde hon välja sina sociala situationer, berättar Lisa Molin.

Lärdomar kan öka likvärdigheten

Ur ett framtidsperspektiv är detta en lärdom att ta med sig för att eftersträva en likvärdig skola, anser rapportförfattarna.

– Vi ska inte underskatta skolans roll att utjämna olikheter. Det framstår tydligt att för elever som har det svårt fyller skolan en viktig roll, säger Martin Tallvid.

Rapport: Att skapa närvaro på distans
Erfarenheter och framgångsfaktorer från distansundervisning på gymnasiet, gymnasiesärskolan och Studium våren 2020

Rapport: Växla upp och ner
Kvalitet i växelvis distansundervisning på högstadiet våren 2021

Läs också:

Online and alone och ofta i sängen av Ingrid Henning Loeb