Ambaro Mohamed, som går sista terminen på Vård och omsorgsprogrammet, har som de flesta gymnasieelever i Göteborg inte varit fysiskt på plats i skolan sedan den 18 mars. Men denna torsdag är hon tillbaka på Angeredsgymnasiet för att genomföra ett praktiskt moment i omvårdnadskursen.

Läraren i vård och omsorg, Jason Stanley, har fått tillstånd att göra avsteg från regeln om skolstängning, och tar in eleverna en och en, under stränga smittskyddsrutiner.  Eleverna ska gestalta en omvårdnadssituation, ett praktiskt moment som är viktigt i kursmålen. Istället för att göra det med en riktig patient eller vårdtagare, får de visa på en docka, eftersom APL-platserna inte längre tar emot gymnasieelever. I normala fall skulle handledaren på APL-platsen ha gjort bedömningen men nu får yrkesläraren göra det.

– Det har gått bättre än jag trodde. Omvårdnadsprovet funkar rätt bra och efteråt får de frågor om blodsocker, tagning av blodtryck och annat som ingått i det praktiska, säger Jason Stanley.

För Ambaro Mohamed kändes examinationen lite speciell, säger hon.

– Det hade varit bättre om man fått visa på en människa i stället, som det brukar vara. Men det är skönt ändå att få chans att visa vad du lärt dig.

Får göra avsteg från skolstängningen

Sedan skolstängningen för snart sju veckor sedan har yrkesprogrammens rektor Agneta Wessman Alsin ansökt om att få göra flera avsteg från det generella förbudet mot att undervisa i lokalerna. Ansökningar om avstegen görs via områdeschefen till Utbildningsförvaltningen direktör, som sedan fattar besluten.

Lärarna såg tidigt att det fanns ett behov av att låta vissa elever komma tillbaka till skolan under kortare perioder. Det handlar dels om sistaårselever som ska genomföra slutprov eller praktiska moment i sina gymnasiearbeten. Dels finns det grupper av elever som inte klarar distansundervisning, utan behöver extra stöd för att kunna tillgodogöra sig de teoretiska studierna. Bland annat gäller det nyanlända ungdomar som läser ett yrkesinriktat introduktionsprogram och har uppehållstillstånd som är kopplat till gymnasielagen.

Lärare träffar elever som behöver stöd

– Distansundervisning i teoretiska ämnen är inte optimalt för elever som har särskilda behov och behöver stöd. Det blir svårt att fånga upp dem och att göra individuella anpassningar, säger Betty Ingildsen, som är yrkeslärare.

För att lärarna ska kunna stötta och motivera dessa elever på ett bra sätt, får de nu träffa dem enskilt en dag i veckan under några timmar. Utöver fysiska möten håller skolans personal också telefonkontakt med elever som behöver det, för att löpande höra hur de mår.

Praktik i vården ställs in

Praktikdelen i vissa utbildningar har påverkats tydligt av coronakrisen, och tvingat skolan att tänka ut nya lösningar. Vissa av vårdprogrammets lärlingselever, som denna terminen har praktik på äldreboenden, har fått sin APL inställd på grund av smittosituationen på arbetsplatserna. Dessa elever kommer att erbjudas en utökad praktikperiod under nästa termin. Några få elever har varit så oroliga för att bli smittade att de inte vågat gå till arbetsplatsen, och valt att stanna hemma. De som själva valt att avbryta praktiken, måste kompensera detta senare, för att bli godkända.

– Som tur är har våra avgångselever genomfört större delen av sina APL-moment redan, så vi har mycket underlag för att kunna bedöma deras kunskaper. Därför kommer det inte att påverka deras möjlighet att ta examen, säger Agneta Wessman Alsin.

Utöver det treåriga Vård och omsorgsprogrammet har Angeredsgymnasiet också ett Handel och serviceprogram samt lärlingsvarianter av dessa utbildningar, där eleverna är på sin lärlingsplats tre dagar per vecka. Skolans Introduktionsprogram har en tvåårig lärlingsvariant som kallas Yrkespaket, med inriktning butikssäljare, vårdbiträde, restaurangmedarbetare eller fritidsmedarbetare. Här utgörs halva studietiden av praktik och eleverna läser en kombination av gymnasiekurser och grundskoleämnen som gör att de kan söka jobb inom yrket.

Restaurangutbildningar mest drabbade

Inom handelsbranschen har praktiken fungerat förhållandevis bra, berättar Björn Tegström, lärare i företagsekonomi och handel.

– De flesta elever är i livsmedelsbutiker och lågprisbutiker, och de branscherna går ju bra ekonomiskt, jämfört med till exempel klädbutiker. Vår inriktning har varit att välja ganska konjunkturokänsliga butiker, säger han.

Mest drabbade av coronakrisen är restaurangutbildningarna. Färre gäster och restriktioner mot smittspridning har lett till att verksamheterna går på sparlåga, vissa restauranger minskar sin bemanning kraftigt och har inte längre samma möjlighet att ta emot gymnasiepraktikanter. På en restaurang blev hela personalen permitterad, på en annan blev handledaren uppsagd.

– På lärlingsyrkespaketutbildningen ska 80-90 procent av kursmålen genomföras under APL. Där blir det särskilt svårt att ersätta APL med mer teoretisk undervisning på distans. Du kan till exempel inte lära dig servera genom att läsa böcker, säger Betty Ingildsen.

Elever får möjlighet att komplettera

Även här är skolans prioritering att elever som går sista terminen på utbildningen ska kunna ta sin examen. Lärarna kommer att göra en individuell värdering av hur varje elev ligger till i förhållande till kursmålen för APL:en, utifrån det underlag man får från arbetsplatsens handledare. Sedan får läraren ta ställning till om och i så fall hur eleven kan komplettera så att alla kursmål kan bedömas.

– Just nu ser vi inte att vi behöver förlänga terminen eller öka utbildningstiden för någon elevgrupp, säger Agneta Wessman Alsin.

Hur situationen för yrkesprogrammen kommer att se ut till hösten är så klart svårt att förutspå. Fokus ligger nu på att hantera läget fram till vårterminens slut.

– Förhoppningsvis startar vi upp som vanligt i augusti. Men vi behöver ha en plan för hur vi ska organisera distansundervisning för de nya elever som börjar gymnasiet, och som kanske inte är så vana vid det, ifall skolorna fortsätter vara stängda några månader till.

På det hela taget är hon nöjd och imponerad av hur alla i personalen hjälps åt för att eleverna ska få det stöd de behöver, och hur snabbt lärarna ställt om till distansundervisning i de teoretiska kurserna.

– Det här sättet att undervisa har gjort att alla lärare tagit ett rejält skutt i sin digitala kompetens. Det kommer vi ha nytta av sedan också, och kunna möta vissa elever bättre än tidigare. Vi ser att några elever har ökat sitt deltagande i undervisningen när den sker digitalt, på distans. När skolan öppnar upp igen kommer vi att ha ännu fler verktyg med oss när vi möter våra elever och elevgrupper, säger Agneta Wessman Alsin.

 

Skolstängning och smittskyddsrutiner 

 

Utbildningsnämnden i Göteborgs stad beslutade 17 mars 2020 att samtliga gymnasieskolor skulle stängas för undervisning från och med den 18 mars. Undantag gjordes för Riksgymnasiet för rörelsehindrade elever, som finns på Angeredsgymnasiet, samt gymnasiesärskolan.

 

Eftersom Riksgymnasiets elever fortsatt att ha undervisning på Angeredsgymnasiet krävs särskilda rutiner när elever på andra program ska genomföra prov eller annan examination i skolans lokaler, för att undvika smittspridning. Skolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att eleverna får träffa sina lärare en och en, man använder entréer och lokaler som är avskilda från Riksgymnasiets och avståndet mellan lärare och elev ska minst vara 1,5-2 meter.