Tanken med boken är att inspirera och stödja lärare som vill utveckla sin läs- och skrivundervisning. Den ska kunna fungera som en handbok i den konkreta klassrumsundervisningen. De fem kapitlen beskriver detaljerat de olika stegen i en explicit och processorienterad undervisning som utgår från TCRWPs workshop-struktur. Boken innehåller många tydliggörande bilder och mallar, utförliga exempel på vägledande samtal med elever samt reflektionsfrågor som kan bli utgångspunkt för kollegiala samtal. I ett teoretiskt avsnitt av Lisa Molin beskrivs också hur TCRWPs struktur och arbetssätt är kopplad till aktuell forskning. Läs mer om undervisning utifrån TCRWP på Lärtorget.

 • Varför bestämde du dig för att skriva boken? Bokens omslag

– Jag blev kontaktad av Natur och Kultur och fick frågan om att skriva ett kapitel som ett försök. De blev nöjda och sedan var processen i gång. Jag har alltid brunnit för att sprida den goda undervisning som jag ser att TCRWP innebär för alla elever och blev så klart jätteglad för den här möjligheten. Efter att det stod klart att boken skulle bli av kom jag att tänka på att Lisa, som har sådan god koll på forskning, kanske skulle kunna hjälpa mig att få boken mer forskningsförankrad. Som tur var så tackade hon ja direkt, säger Anna Månsson Nylund.

 • Vem riktar sig boken till? 

– Boken riktar sig till lärare och lärarstudenter, kanske främst i åk F-3 men jag har tidigare arbetat på samma sätt, bara med små justeringar, i åk 4-6 så jag hoppas att den även kan inspirera lärare där. Att undervisa med utgångspunkt i TCRWP går också mycket väl att tillämpa i åk 7-9, jag har själv gått en kurs med inriktning på de åldrarna. Det som förändras är timplanen, schematekniska förutsättningar och innehållet i minilektionerna.

 • Är det en fördel om läsaren gått utbildning i TCRWP? Eller ska man med stöd av boken kunna pröva att arbeta utifrån workshop-strukturen utan att ha gått utbildningen?

– Vill man som lärare börja undervisa med inspiration utifrån TCRWP kan det kanske kännas stort och svårt att lägga om all sin undervisning på en och samma gång. Då är det nog lite tryggare att både gå en utbildning och läsa boken. Men vill man börja lite mer smygande tror jag att det funkar utmärkt att pröva med hjälp av boken. Boken går dock igenom alla delar av workshopmodellen och även reflekterande högläsning och gemensamt läsande och skrivande så det går att ”kasta sig ut” med hjälp av den också.

 • Vilken har varit den största vinsten för dig som lärare med att arbeta utifrån TCRWP?

– Att se eleverna utvecklas som människor. Med det menar jag att få vara med om att de ”hittar sin röst”, börjar tro på sig själva som skribenter, läsare och som någon som har åsikter som kan uttryckas och i sin tur påverka andra. Att se elever springa in i klassrummet med andan i halsen för att inte missa högläsningen på morgonen eller barn som tar med sina föräldrar till biblioteket för att låna böcker är också vinster som hamnar högt upp på min lista. Sedan är det väldigt roligt att vara lärare i ett TCRWP-klassrum. Att undervisa med utgångspunkt i TCRWP innebär också att som lärare aldrig tänka att ”jag kan det här” utan att ständigt vilja förbättra, förfina och utveckla sin undervisning.

 • Vilka effekter ser du i elevernas lärande och utveckling?

– Jag ser elever som blir säkrare och säkrare på att uttrycka sig, muntligt och skriftligt. Jag ser också elever som lär sig att älska läsning och böcker. Jag undervisar i ett socioekonomiskt utsatt område och kan inte tänka mig ett bättre sätt att undervisa på där. Det funkar inte att arbeta med läroböcker och färdiga frågor utan det måste till en språkutvecklande, stöttande, modellerande undervisning. Där jag arbetade tidigare, i ett helt annat område, skulle läroböcker fungera utmärkt men jag ser ändå att TCRWP- undervisning stärkte de eleverna på ett mycket bra sätt. 

 • Lisa: Vad visar forskning och våra erfarenheter i Göteborgs stad kring fördelarna med det här arbetssättet?

– Forskning har bland annat identifierat att en god språk-, läs- och skrivundervisning är stöttande och explicit. Det innebär bland annat att bryta ner och fokusera på delar i läs- och skrivprocessen och att modellera för eleverna hur man gör när man läser och skriver. Ett annat exempel är vikten av att organisera undervisningen så att eleverna får känna glädje och engagemang för att läsa och skriva. Det kan konkret handla om att få möta texter som de känner igen sig i och att de får skriva för mottagare. TCRWP:s workshopmodell skapar goda förutsättningar för båda dessa delar, säger Lisa Molin.

– Precis som Anna säger, så är erfarenheten hos många lärare som arbetat med förhållningssätt och former liknande de som TCRWP kan inspirera oss med, att eleverna verkar säkrare och att de ser en ökad glädje för att läsa och skriva.

 • Hur är det tänkt att lärare ska använda boken? Som inspiration? Som ett slags ”handbok”?

– Det får den som läser välja. Jag hoppas att den kan vara både inspiration och ”handbok”, säger Anna Månsson Nylund.

 •  Vad skulle ni ge för råd till en lärare som inte har möjlighet att delta i en utbildning men som ändå vill pröva på arbetssättet? Kan man ”kasta sig in” i TCRWP-undervisning utifrån boken och ha ett kollegialt lärande kring undervisningen tillsammans med kollegor och på det sättet lära mer om arbetssättet? 

– Det går absolut att ”kasta sig in” men det är i så fall absolut en fördel att ta språnget tillsammans med sina kollegor. Mitt råd brukar vara att om man vill börja med att prova på någon del och inte börja med allt på en gång, så är det den reflekterande högläsningen. Genom den ”kommer man åt” och får pröva på mycket som sedan är gratis om man vill gå vidare och arbeta strukturerat med undervisning i workshopmodell. Genom att börja med reflekterande högläsning kommer man också i gång med att ge eleverna mycket talutrymme och att de får träna på att diskutera i pratkompispar. Det ger sedan en väldig skjuts in i det andra arbetet.

–  I boken finns reflektionsfrågor som går att använda tillsammans i kollegiet. De är i hög grad utformade så att de ska kunna mynna ut i konkret undervisning som sedan kan användas.

 • Finns det möjlighet att delta i kollegiala forum med lärare som har längre erfarenhet av TCRWP-undervisning, illustrerande material från klassrum etc, som komplement?

– I Göteborg har vi språk- läs- och skrivutvecklare i varje område. Det går utmärkt att kontakta dem för att få stöd och guidning om man som skola eller arbetslag vill utveckla sin undervisning till att bli mer TCRWP- inriktad. Center för skolutveckling anordnar också en utbildning över läsåret 22-23 som heter: Läsa sakprosa: Språkutvecklande undervisning utifrån TCRWP (F-3). Där finns i dagsläget ett fåtal platser kvar.

– Filmer från svenska klassrum är inte så lätta att hitta eller att producera, det är mycket att tänka på vad gäller GDPR och så vidare, men det finns många amerikanska filmer att inspireras av. På TCRWP:s hemsida https://readingandwritingproject.org/ finns texter att läsa och flera filmer att se. Om man blir medlem tror jag att det är lättare att komma åt fler filmer. Det kostar inget att bli medlem. På Youtube finns många filmer som inte riktigt speglar TCRWP- undervisning så det gäller att vara insatt och källkritisk om man vill botanisera där.

 • Vilken feedback har ni fått från kollegor i staden (och utanför) efter att boken kom ut?

– Jag har hittills bara fått positiv feedback, men det kanske inte är så konstigt 😊 Jag blir så glad när kollegor säger att boken är inspirerande och lätt att läsa. Det var tanken. Jag gillar själv böcker som är lätta att ta till sig, med mycket bilder och där texten lätt kan omvandlas till undervisning. Jag tänkte, när boken var klar, att den nog är alldeles för konkret för att någonsin komma med på litteraturlistan på lärarutbildningen, men så var inte. Men nu har vi hört att det finns lärosäten som kommer att använda boken i lärarutbildningen. Det känns stort!

 • Hur är den tänkt att spridas? Kommer boken att användas i de TCRWP-utbildningar som Center för skolutveckling har, bland annat den som startar till hösten?

Ja, boken kommer självklart att användas på olika sätt i både nätverksarbete och utbildningar i Göteborgs Stad. I augusti kommer vi båda att föreläsa på Natur och Kulturs läskonferens och förhoppningsvis sprids boken vidare ut i landet då, säger Lisa Molin.

Utbildning i TCRWP läsåret 2022-23

Läs mer och anmälan

Text och foto: Pernilla Lorentzson