Teachers College Reading and Writing Project

Vid Teachers College Reading and Writing Project (TCRWP), Columbiauniversitetet, New York, arbetar man aktivt med att utveckla den språkutvecklande undervisningen i grundskolan så att alla elever får möjlighet att utveckla en reflekterande och djup läsförståelse. Alla elever ska också bli aktiva, skickliga skribenter som vågar och kan göra sin röster hörda i ett demokratiskt samhälle. TCRWP har ett sociokulturellt perspektiv där eleven lär av och tillsammans med andra och där tanke och språk ses som de viktigaste verktygen. Stöttning och interaktion är centralt, liksom formativ bedömning och hög tilltro till varje elevs förmåga.

Center för skolutveckling anordnar regelbundet fortbildning i förhållningssättet Teachers College för dig som är pedagog i Göteborgs Stad.

Läs mer på Center för Skolutvecklings hemsida


Blogg
Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.