Slottsskogen är en spännande lärmiljö

Slottsskogen är med sina varierade miljöer, höga naturvärden och goda möjligheter att uppleva djur ett spännande besöksmål för elever i olika åldrar. Undervisning i parken blir en upplevelserik förlängning av klassrummet där elever kan öka sin kunskap och engageras kring frågor som kopplar till många av läroplanernas mål.

Utomhuspedagogik och dess fördelar

Upplevelsebaserad inlärning – som med en annan term kallas utomhuspedagogik – syftar till lärande som sker i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer.

Forskning visar att utomhuspedagogik leder till en lång rad positiva effekter för elever i grundskoleålder, till exempel förbättrad inlärning genom ökad kognitiv förmåga, koncentration, arbetsminne och studiemotivation. Undervisning i kombination med utomhusvistelse genererar även positiva effekter på elevers hälsa, fysiska aktivitet och deras personliga och sociala utveckling. Det finns med andra ord starka evidens för att utomhuspedagogik bör vara en del av skolans pedagogiska verksamhet.

Där engagemanget startar finns grunden för en hållbar framtid

Förlusten av biologiska mångfalden och klimatförändringar är det största hotet mot livet på jorden inklusive oss människor. För att vända trenden behöver hela samhället bidra till den omställning som krävs. Skolan är en av de aktörer som har en tydlig roll när det kommer till barns kunskap och medvetenhet om vilka förändringar som behövs för en hållbar framtid.

En väsentlig del för en miljömässigt hållbar framtid är att människor har kunskap, men samlad erfarenhet och forskning inom miljöpsykologi visar att kunskap sällan ensamt kan styra individens val och agerande. Den egna upplevelsen av, och kopplingen till, naturen eller en art är det som är mest avgörande för ökad handlingsbenägenhet hos individen. I Slottsskogens naturmiljöer finns goda möjligheter till egna erfarenheter och väckt engagemang!

Slottsskogen erbjuder pedagogledda lektioner i olika teman. Samtliga lektioner har tydliga kopplingar till många mål i läroplanen, både övergripande och ämnesspecifika sådana. Om du som pedagog väljer att besöka Slottsskogen på egen hand med din klass finns förstås samma kopplingar – och fler därtill  – att återfinna i Slottsskogens olika miljöer och upplevelser.

Exempel på mål i läroplan som kan levandegöras i Slottsskogens lektioner, miljöer och upplevelser:

  • Djur, växter och svampar i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Bio­logisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av bio­logisk mångfald och ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
  • Utveckla nyfikenhet på, och intresse för, att veta mer om sig själva och naturen.
  • Träna eleverna i hur man gör systematiska undersökningar, enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Öka kunskap om årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Eleven kan samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  • Eleven visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 

Mer om Slottsskogens pedagogledda lektioner och deras koppling till läroplanen, samt bokningsfunktion, finns på KuBo.

Slottsskogen erbjuder kostnadsfria lektioner. Samtliga lektioner har tydliga kopplingar till många mål i läroplanen, både övergripande och ämnesspecifika sådana. Lektionerna bokas via KuBo. Där hittar du också mer information om koppling till läroplanen, samt tips på för- och efterarbete.

Slottsskogens storlek och variation i miljöer gör att det finns mycket att se och uppleva. Den varierade miljön i sig med skog, öppna platser, brynzonerna, ängar och dammar är mycket värdefull för den biologiska mångfalden. Variationen ger ett rikt växt- och djurliv och här finns både mer vanligt förekommande och mer ovanliga rödlistade arter. Variationen i miljöer gör att även arter som har olika behov under dess faser i livet kan leva i parken. I parken finns också höga kulturella värden, så som landskapsstugorna och andra byggnationer. Här lyfter vi fram exempel på bra lärmiljöer och extra besöksvärda platser:

Dammarna

De många dammarna i parken lockar till sig vattenfåglar av alla möjliga arter eftersom de utgör populära rastplatser för flyttande fåglar. I en del dammar finns fiskar, men det finns också fiskfria dammar som är extra värdefulla för groddjur och ryggradslösa djur.

I Ödledammen, som ligger intill Observatoriet, finns arten större vattensalamandern. Arten har hög skyddsstatus i hela Europa och bedöms som minskande i stora delar av dess utbredningsområde, däribland även i Sverige. Under lekperioden, som sker under vår och försommar, drar sig salamandern till vattendrag och dammar. Under resterande tid lever den på land och håller till under murkna trädstammar och stubbar, i smågnagargångar, under mossbeklädda stenar och i blockterräng.

Om du besöker Ödledammen med din klass så går det mycket bra att observera arten, men kom ihåg att arten är fridlyst och att man därför inte får störa deras livsmiljö eller samla in vare sig ägg, larver eller vuxna djur från arten.

Skog och träd

I parkens skogspartier finns ett 40-tal olika trädarter. De flesta är inhemska trädslag så som lind, bok, lönn och olika sorters ek. I parken finns över 300 stycken gamla träd där vissa är upp mot 300 år gamla och här finns också gott om död ved. Denna typ av miljö ger goda förutsättningar för den biologiska mångfalden, till exempel livsmiljöer till fåglar, svamparter, mossar, lavar, fladdermöss och insekter.

Slottsskogen trädbestånd bedöms vara av nationellt intresse gällande vedsvampar och Slottsskogens lövträd är den enda bestånd utöver ett till område i Göteborg som klassas som högsta klassen ädellövskog. En mängd signalarter och rödlistade svampar, främst vedlevande arter har påträffats i området. Exempel på rödlistade tickor är ekticka (NT) och korallticka (NT).

Fruktlunden och bikupa

Fruktlunden utgör en bra läroplats i temat pollinatörer då det på en koncentrerad yta finns många olika inslag som visar vad pollinatörer gynnas av. I Fruktlunden finns också en informationsslinga om pollinatörer och en observationsbikupa där man under sommaren kan se honungsbin på nära håll.

Kopplat till området finns ett färdigt lektionsmaterial om pollinatörer och mer information om Fruktlunden som du som pedagog kan använda dig av. Det hittar du här. Slottsskogen erbjuder också under vår och tidig höst pedagogledda lektioner i samma tema. Dessa bokas via KuBo.

Ängar

Ängar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. På en kvadratmeter äng kan det finnas över 50 arter av växter och svampar som är föda och livsmiljö åt olika djur och insekter. Ängsmarker var mycket vanliga förr, men på grund av förändringar som skett i jordbruket under 1800- och 1900-talet finns bara en liten andel kvar.

I parken finns två ängar, dels en liten äng vid Göteborgs naturhistoriska museum och dels ett större ängsområde under utveckling vid Naturleken och Fruktlunden som är under utveckling.

Det vilda djurlivet

I Slottsskogen finns vilda däggdjur, så som rådjur, harar och igelkottar. I parken har också flera olika fladdermusarter observerats, där de hotade brunlångöra och sydpipistrell är ett par av arterna. Slottsskogen har även ett rikt fågelliv med cirka 40 olika fågelarter som regelbundet häckar i parken. Rörhöna, kattuggla, rödhake, gråtrut, gröngöling och mindre hackspett är några av fågelarterna. Att upptäcka dessa viltlevande arter under ett besök med klassen kan vara mer eller mindre svårt, men deras livsmiljöer i parken kan alltid undersökas.

I djurparken, som har en stark inriktning på nordiska arter, finns desto bättre möjligheter att öka elevernas kunskap och egen erfarenhet av svenska djurarter.

Djurparken

Djurparken är ett populärt besöksmål för många klasser. I djurparken kan eleverna möta och lära om de nordiska djur som finns i parken, bland annat älg, skogsren, kronhjort, knubbsäl och dvärgmus. I parken finns också en lång rad hotade nordiska tamdjursraser som ingår i bevarandeprogram.

Djurparken är öppen året om och kostnadsfri att besöka. Som pedagog kan man låta eleverna ta del av information om djuren via skyltar men också via de dagliga informationsstunderna som hålls vid några av våra arter. Mer information om Mat & prat finns här.

Lektioner i djurparken

Djurparken erbjuder pedagogledda lektioner med olika teman. Genom att boka en lektion kan ni bland annat fördjupa elevernas kunskap om svenska djurarter, levandegöra hur svenska arter påverkas av klimatförändringar eller undersöka vad som händer med djuren under de olika årstiderna. Mer information om våra lektioner och bokningsfunktion finns på KuBo.

Barnens zoo

På Barnens zoo är du och din klass välkommen in i hagen för att träffa olika svenska lantraser på nära håll. Troligen får ni se busiga killingar som också nyfiket brukar söka kontakt och uppskatta att bli klappade.

På Barnens zoo finns alltid personal på plats, som med information och handledning gör mötet mellan besökare och djuren till en positiv upplevelse. Flera gånger dagligen håller personalen informationsstunder där de berättar om djuren och deras egenskaper.

De djur som finns på Barnens zoo är gamla svenska lantraser som är hotade och ingår i bevarandearbete. Den tid under året som Barnens zoo är stängt finns djuren istället i djurgårdarna.

Läs mer om Barnens zoo

Fjällrävsstigen

I närheten av Barnens zoo finns Fjällrävsstigen där både barn och vuxna kan lära sig mer om den tuffa lilla räven som är rustad för extrem kyla men som ändå är starkt hotad i Sverige.

Här finns en barnanpassad informationsslinga som sträcker sig upp och runt bergsknallen, ett par stora träfigurer av fjällräv och lämmel som bjuder till lek och informationsskyltar för äldre elever och vuxna.

Ett besök på Fjällrävsstigen ger kunskap om varför fjällräven är hotad och vad man kan göra för att hjälpa arten, men också hur fjällräven lever, hur deras bajs ser ut och hur många syskon en fjällräv brukar ha.

Naturleken

På naturleken kan barn i olika åldrar leka, upptäcka och lära sig mer om vår natur. Den är utformad som en skogsstig som slingrar sig upp till bergets topp och på vägen finns olika stationer där insekter och andra djur bor.

Här kan man bland annat gunga på myrvippgungan, klättra i jättespindlarnas nät, hoppa på vipplöv, svinga sig över en lianbro eller bygga koja. Skyltar med information om de olika djuren kantar stigen. I andra änden av naturleken finns Barfotaslingan. Det är en 300 meter lång sinnesslinga som har flera olika slags markunderlag.

Läs mer om naturleken och Barfotaslingan

Landskapsstugorna

I parken finns flera kulturhistoriska byggnader som flyttats till parken, bland annat Smålandsstugan och Dalslandsstugan.

I parken finns också Polisvakten som är Slottsskogens före detta egna polisstation. Den byggdes år 1905 och var i bruk fram till 1950-talet. Läs mer om landskapsstugorna

Jättegrytorna

Särskilt intressanta geologiska fenomen som finns i Slottsskogen är de så kallade jättegrytorna. Dessa är minnesmärken från istiden.

Jättegrytor är cylindriska ursvarvningar i berget som har bildats under avsmältningen av den mäktiga inlandsisen, då stora mängder smältvatten störtade ner i sprickor och vid iskanten. På grund av den stora fallhöjden kom vattnet i rotation och svarvade tillsammans med mindre block och stenar ut cylindriska håligheter i berggrunden. I gammal folktro sägs dessa ha tjänat som jättars kokkärl.

Det finns flera jättegrytor i djurparkens nordvästra del vid den så kallade Hästhagsdammen, varav den största är 2,4 m i diameter och 2,5 m djup. Det finns även nisch­formade, ”halva”, jättegrytor i bergbranten nordväst om Stora dammen, där den största är ca 2 m i diameter och ca 4 m djup. Dessa har bildats mellan berg­ och iskant.

Hitta hit och i parken

Information om hur du hittar till parken, hur du tar dig hit med kollektivtrafik och karta för att ta dig runt i parken hittar du här. Runt om i parken finns också parkkartan på anslagstavlor och i form av broschyr.

Toaletter

Det finns toaletter i parken. Dessa finns utmärkta på karta. Observera att det numera är en lås- och betalfunktion på de flesta toaletter i parken. Detta beror på problem med förstörelse.

Mat och rastplatser

Det finns några restauranger och caféer i parken. För skolor som oftast har egen matsäck finns gott om bord och bänkar där klassen kan slå sig ner för vila och måltidspaus. Populära ställen för klasser är de grillplatser som ligger i närheten av Naturleken, Barnens zoo och Plikta. Dessa finns utmärkta på parkkartan.

Observera att grillplatsen som ligger invid Barnens zoo kommer byggas om under våren 2024. Denna plats är därför inte tillgänglig under denna tid. Extra bänkar kommer placeras ut på närliggande platser.