Teachers College Reading and Writing Project vid Columbia University i New York är en tankesmedja för läs- och skrivundervisning. I över 30 år har forskare, författare och lärare utvecklat undervisningsmetoder som implementerats på grundskolor runt om i världen. Inte minst i Göteborg. De senaste tio åren har många lärare i Göteborg fått fortbildning i Teachers College och en del har också gjort studiebesök på skolor i New York.

Nu på höstlovet föreläste Amanda Hartman, tidigare språklärare och nu biträdande direktör vid Teachers College, för cirka 150 lärare inom Göteborgs Stad. Temat var undervisning som stärker elevernas språk och identitet. Amanda pratade om vikten av att få alla elever att känna sig delaktiga och inkluderade i undervisningen.

— För att skapa en stöttande lärmiljö där eleverna utvecklas är det viktigt att alla elever känner sig delaktiga och inkluderade, och det gör eleverna när de förstår att deras erfarenheter och åsikter är viktiga. Ibland tror inte eleverna att deras erfarenheter är värda att tas på allvar. De kan till exempel säga att de inte har något att berätta när vi ber dem att skriva. Men läraren måste visa att hon är intresserad av vad eleven har att säga.

Viktigt att skapa delaktighet och engagemang

Amanda säger att det är viktigt att alltid komma ihåg de övergripande målen med undervisningen.

— Vi vill att eleverna ska se sig själva som starka läsare. De frågor vi ska ställa till oss själva är: Kan våra elever läsa och skriva? Kan de läsa och skriva på ett bra sätt? Ser de sig själva som starka och självständiga läsare och skribenter med viktiga idéer och saker att säga? Vi vill att alla tre punkterna ska vara uppfyllda.

En grund i Teachers College är att utgå från elevernas verklighet och att engagera dem i lärandet.

— Vi vill att barnen ska förstå att de har något viktigt att bidra med, att deras erfarenheter och åsikter spelar roll, och att de är värda att delas och diskuteras med andra. I skrivundervisning får de därför uttrycka sina egna erfarenheter och åsikter, samtidigt som vi lär dem att stava bättre, att strukturera sina tankar och idéer på ett bättre sätt eller att bygga upp ett starkt argument. Det handlar om att samtidigt engagera eleverna att vilja skriva och att få dem att göra det på ett bättre sätt.

Även i läsundervisningen är det viktigt att skapa delaktighet och engagemang.

— Läsning handlar inte bara om att ta till sig information. I läsning lär sig barn att känna empati med andra människor, och att tänka och reflektera kring sitt eget liv. Vi vill att barn ska få erfara att läsning av texter och böcker hjälper dig att göra allt detta. Men vi måste ju också fortfarande lära barn att bokstavligen läsa, lära sig bokstäverna och ljuda, och strategier för att utforska alla de stora idéer som gömmer sig i text.

Workshopsmodell för läsning och skrivning

Teachers College kallar sina lektioner för workshops. En sådan ska ha en tydlig och igenkännbar struktur. Den kan till exempel bestå av tre delar: 1) en minilektion där läraren tydliggör syfte och modellerar, 2) arbete på egen hand där eleverna tränar på egen hand med hjälp av stödstrukturer eller arbetar i mindre grupper, och 3) en återsamling där erfarenheter delas och eleverna får framåtsyftande feedback. Workshopstrukturen är en stöttning/grund i undervisningen, men det är viktigt att anpassa den och dess innehåll efter de elever man undervisar. Teachers College är snarare ett förhållningssätt än en särskild pedagogik eller undervisningsmodell.

— Lärare runt om i världen gör på olika sätt. Ibland säger jag att det viktiga är att helt enkelt frigöra 40 minuter per dag för en strukturerad workshop där eleverna får sitta ned med papper och penna, tänka igenom vad som betyder mest för dem och skriva ned en berättelse. Vi ska säga åt dem att göra sitt bästa, inte att skriva en perfekt berättelse utan stavfel. I nästa steg kan vi fundera på vilken slags feedback vi vill ge dem.

Höga förväntningar

Delaktighet och inkludering hör ihop med att ha höga förväntningar på eleverna. Amerikansk forskning har också pekat ut höga förväntningar som en av de främsta framgångsfaktorerna för lärande.

—Om varken eleven eller läraren tror på elevens förmåga är det lätt att föreställa sig hur det påverkar lärandet negativt. Eleven kommer inte att känna sig motiverad, inkluderad eller delaktig eftersom de upplever undervisningen som alltför svår. Men om läraren säger att vi kan gå igenom det här tillsammans, jag tror på dig, jag kommer att visa dig steg för steg hur du ska göra, så kommer eleven också att känna sig mer delaktig.

På de skolor där man har implementerat Teachers College har såväl elevernas resultat som lärarnas undervisning utvecklats. Det senare beror på att man oftast också arbetar med någon form av kollegialt lärande.

— När elevernas delaktighet och volymen av läs- och skrivundervisning ökar har vi sett att resultaten höjs. Vi har också sett att samarbetet mellan lärare ökar på de skolor som har infört workshops. Det skapas en kultur av lärande som gör att undervisningen hela tiden utvecklas utifrån den elevgrupp som finns på skolan.

Teachers College i Göteborg

SLS-utvecklarna Camilla Segertoft, Cecilia Andersson och Anna Månsson Nylund.

Under sitt besök i Göteborg träffade Amanda Hartman också det tiotal språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS-utvecklare) som arbetar med att stötta lärare och skolor som vill utveckla sin språkundervisning. En av dem är Anna Månsson Nylund. Hon har arbetat utifrån Teachers College i många år och också varit på studiebesök på skolor i New York.

— Jag känner mig påfylld efter de här dagarna. Teachers College är ett förhållningssätt som hela tiden utvecklas. Det handlar om att få med sig eleverna och att skapa elever som tror på sin läs- och skrivförmåga. De ska se sig själva som läsare och de kan skriva och har något att säga, säger Anna Månsson Nylund.

Språk-, läs- och skrivutvecklarna kan hjälpa de lärare och skolor som vill börja arbeta utifrån Teachers College modell eller som redan är igång men vill utveckla arbetet. De kan bland annat visa modellektioner, ge feedback till lärare och tipsa om litteratur. De kan också handleda rektorer.

— Det är många lärare i Göteborg som har gått fortbildning i Teachers College nu. Det gör att det blir enklare att arbeta med Teachers College än att man som ensam lärare ska göra något, säger Camilla Segertoft som också är SLS-utvecklare.

En kritik mot Teachers College som ibland har framförts är att det inte fungerar för svenska elever som inte är lika disciplinerade som till exempel amerikanska.

— Det är klart att det funkar. Men man måste träna mycket på strukturer och organisation i klassrummet. Hur gör vi i det här klassrummet, hur pratar vi med vår pratkompis, och så vidare, säger Anna Månsson Nylund.

 

Läs mer om hur Anna Månsson Nylund arbetar med Teachers College i sitt klassrum.