Louise Eriksson har gått den långa vägen. Hon har jobbat i Biskopsgården i 15 år. Först som lärare, sedan som biträdande rektor och nu som rektor.

– I vårt område är det väldigt viktigt att arbeta med språkutvecklande undervisning. Nästan alla av våra elever har ett annat modersmål än svenska och vi har också många nyanlända, säger Louise.

När Landamäre inledde sin satsning var det flera lärare på skolan som saknade kompetens i svenska som andraspråk. Det fanns därför ett behov av kompetensutveckling och för att få ett bredare perspektiv som engagerade samtliga lärare valde man att satsa på språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Det ger eleverna en bättre förståelse av skolspråket, ämnesspecifika begrepp och genrer som är nödvändiga för att lyckas i skolan.

– Språket är centralt för att man ska kunna ta åt sig utbildning överhuvudtaget.

Studiebesök i New York

I det som då var en F-6 skola fick lärare i de högre årskurserna fortbildning i Reading to Learn och lärarna i de yngre årskurserna utbildades i Teachers College. Flera lärare har också varit i New York för att besöka Teachers College Reading and Writing Project och skolor som arbetar med det förhållningssättet.

– Att på plats få se lärare och skolledning arbeta systematiskt med elevernas språkutveckling genom undervisning, kollegialt lärande och pedagogisk handledning gav oss naturligtvis massor av inspiration och lärdomar. Jag blev extra stimulerad av att se den tilltro och de höga förväntningar de hade på barnen. Det gjorde att undervisningen av även de allra minsta var både kvalificerad och utgick från barnens intressen och behov. Jag uppmuntrades även av rektorernas naturliga sätt att befinna sig i undervisningen och coacha lärarna. Hela skolorna jobbade för samma sak – elevernas språkliga utveckling.

För fem år sedan införde skolan ett nytt arbetstidsavtal som skapade utrymme för ett mer systematiskt utvecklingsarbete. Lärarna har fortfarande ferietjänst, men den arbetsplatsförlagda tiden har utökats från 35 till 40 timmar i veckan. Under de fem extra timmarna får lärarna inte ägna sig åt mer undervisning eller ensamarbete. De ska användas till samverkan i arbetslagen eller till gemensamma utvecklingsprojekt på skolan som till exempel Teachers College.

Nytt arbetstidsavtal

Foto: Hanna Sandgren

En gång vecka är det utvecklingsmöte om förhållningssättet Teachers College.

– Vi ser en vinst med att lärarna har tid att träffas och reflektera. Skolor lever fortfarande till stor del med att undervisning är ett ensamjobb, men vi har fått möjlighet att jobba mer tillsammans och skapa ett givande och tagande, säger Louise.

Inledningsvis fanns en stor osäkerhet mot arbetstidsavtalet. Men ett arbetslag som var positivt inställda fick börja och när de såg fördelar ville resterande hänga på.

Landamäreskolan och Svartedalsskolan slogs sedan ihop och nya lokaler började byggas utifrån tankar om nya sätt att bedriva undervisning. I augusti stod F-3 skolan redo att ta emot elever. De klassiska skolkorridorerna med stängda klassrum har ersatts av mer eller mindre öppna utrymmen som delas av en hel årskurs. Det öppnar för mer utbyten och samarbeten i arbetslagen.

– Nu söker sig lärare hit som vill arbeta på vårt sätt. Men det gäller att hela tiden fortsätta utvecklingsarbetet och att hålla ut.

För att få en personalgrupp som drar åt samma håll är Louise tydlig med skolans inriktning vid rekrytering och nya lärare skickas på fortbildning.

– Jag ser att lärarna blir stärkta i sin profession. De får en repertoar av bra metoder, och de blir proffsigare på att analysera elevernas behov och deras läs- och skrivutveckling. De säger också att det ger effekt hos eleverna som blir mer medvetna om sin egen språkutveckling och till exempel blir allt bättre på att föra djupa samtal om texter.

Läs mer om Anna Månsson Nylunds undervisning på Landamäre: Läsning mellan raderna

Läs mer om Reflekterande läs- och skrivundervisning