• Helena Wallström, du har varit med i den arbetsgrupp som tagit fram Göteborgs Stads vägledning för att främja skolnärvaro.

– Vägledningen ska vara ett stöd för olika förvaltningar som arbetar med barn och unga att utveckla ett mer aktivt arbete med skolnärvaro. Uppdraget, som är en del av arbetet inom Jämlikt Göteborg, kommer från Göteborgs Stads budget 2018. Vägledningen bygger vidare på rapporterna Skolnärvaro/ Skolfrånvaro – en kunskapsöversikt och kartläggning av arbete med skolnärvaro/skolfrånvaro i Göteborgs stad (2015) och Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborgs Stad (2016). 

  • Varför har ni skrivit denna vägledning?

– Poängen är att försöka få alla som arbetar med barn och unga i Göteborgs stad att göra en synvända; från att fokusera på vad som orsakar skolfrånvaro till att istället fokusera på det som främjar skolnärvaro.

  • Hur har arbetet gått till? Vilka har varit med, hur gjorde ni, rent praktiskt?

– Arbetsgruppen bestod av representanter från Grundskoleförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, sektorerna Individ- och familjeomsorg samt Samhälle och kultur, och träffades regelbundet under läsåret 2017–2018. Gruppen har i arbetet tagit stöd i forskning och rapporter såsom Utredning av skolverksamheten inom ramen för stadsdelsnämndernas ansvar (2016), Handlingsplan för inkluderande arbetssätt inom Göteborgs förskolor och skolor (2016) samt SKL:s guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner – Vänd frånvaro till närvaro (2012). Man har tillsammans formulerat och enats kring skrivningarna i texten, som är förvaltningsövergripande och riktas till alla berörda förvaltningar. Utkastet var klart våren 2018, och under hösten 2018 har den börjat att spridas inom UBF och de andra förvaltningarna.

  • Hur kom ni fram till just dessa framgångsfaktorer?

– Forskningen visar att det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Barn och unga som är trygga och trivs, som känner motivation och meningsfullhet att lära samt får det stöd och den stimulans de behöver, väljer nästan alltid att vara närvarande i skolan.

  • Varför fokuserar ni på närvaro istället för frånvaro? Det är ju inte de närvarande eleverna som är problemet?

– Genom att anta ett främjande perspektiv förflyttas fokus från frågan om vilka åtgärder vi ska sätta in när skolfrånvaron har hänt, till frågan om vad vi kan göra redan från början så att skolfrånvaro inte händer. Hur kan skola, Kultur och fritid, och Individ och familjeomsorg handla för att främja skolnärvaro? Det är särskilt problematiskt för gymnasie- och gymnasiesärskolorna som har elever från flera kommuner. Det blir svårt att organisera ett strukturerat samarbete med exempelvis socialtjänsten. 

  • Nu är själva vägledningen klar. Vad händer nu?  

– Utbildningsnämnden har beslutat att skolnärvaro ska vara ett av årets fokusområden.* Närvaroarbetet ska dokumenteras och följas upp i skolornas uppföljningsrapporter och redovisas till nämnden i slutet av året. För att stödja skolorna har förvaltningsledningen formulerat en strategi för insatserna. (se nedan)  

Strategi för insatserna: 

Skolnärvarons betydelse för elevens måluppfyllelse är central. Skolornas arbete för en ökad närvaro ska därför intensifieras och insatser för att höja elevernas motivation att komma till skolan ska genomföras på samtliga skolenheter. Det närvarofrämjande arbetet ska ingå i skolenhetens systematiska kvalitetsarbete och insatserna ska utgå från de framgångsfaktorer som identifierats i stadens vägledning för skolnärvaro, se nedan:

  • Relationsskapande arbete
  • Delaktighet och inflytande
  • Undervisningens kvalitet
  • Samverkan med berörda aktörer
  • Tydligt ledarskap med rutiner för närvaroarbetet

Vidare ska ett arbete för att utveckla rutiner för ett ökat användande av befintliga tekniska hjälpmedel påbörjas.

* Även Grundskoleförvaltningen har i uppdrag att förverkliga vägledningen så att den blir praktisk verklighet.

– Vi ska skapa de allra bästa förutsättningarna för att mötet mellan elev och lärare ska bli så bra som möjligt. Det mötet och elevens lärande ska vara i fokus. Lektionerna ska vara av den kvalitén att inga elever vill missa dem, säger Anders Andrén, utbildningschef och representant för grundskoleförvaltningen i stadens arbete med vägledningen för att främja skolnärvaro.

Arbetet för att främja skolnärvaro är en integrerad del av de förstärkningsområden som grundskoleförvaltningen arbetar med: ökad kvalitet i undervisningen, tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskaper och lärande samt ökad likvärdighet mellan och inom skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Läs artikeln “Vad säger forskningen om närvaro och frånvaro”

Läs mer om Vägledning för att främja skolnärvaro