• Vem är du?

– Jag är 56 år gammal och har jobbat med skolutveckling och ledarskap i 30 år. Jag är uppväxt i Värmland, utbildade mig till förskollärare i Örebro och flyttade sedan till Partille när jag började arbeta. Från 1988 och framåt har jag dock jobbat med olika typer av chefs- och utvecklingsjobb. Inom Partille kommun har jag varit föreståndare på en förskola, rektor på 1-9 skola, områdeschef, utvecklingschef och i sju år var jag chef för Utbildningsförvaltningen. Ett tag var jag också biträdande utvecklingschef i Trollhättan, och de senaste fyra åren har jag varit utbildningschef på Göteborgsregionens kommunalförbund.

– Jag bor i Alingsås, är gift med en idrottslärare och har två vuxna barn. Mitt stora intresse är musik. Det lägger jag ner mycket tid på. Jag samlar på vinylskivor och i många år drev jag också en skivaffär i Haga. Jag har också spelat i flera olika band och även arrangerat konserter.

  • Vad var det som lockade dig med jobbet? Vilka blir utmaningarna? 

– Att få vara med från början och skapa något som blir riktigt bra för våra barn och elever. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och driva det här framåt. Det finns en gemensam parlamentarisk syn i Göteborg på vad som ska göras och det har gjorts en riktigt bra utredning där jag tycker att man pekar på rätt saker: att vi ska satsa på undervisningens kvalitet och en likvärdig skola.

– Utmaningen blir att verkligen lyckas, att vi kommer framåt med de förstärkningsområden som skolutredningen har lyft fram. Att vi får en ökad likvärdighet, att vi får fokus på lärarens möte med eleven och undervisning, att vi får fokus på rektors ledarskap. Det är en jätteutmaning att få alla att samlas kring detta, och att bygga en kultur och tillit kring den här resan vi har framför oss som landar i både hjärtat och hjärnan hos alla medarbetare. Det är en utmaning, men som sagt också en fantastisk möjlighet.

  • I utredningarna som ligger till grund för den nya organisationen finns tre förstärkningsområden. Ett av dem är ökad kvalitet i undervisningen. Hur tänker du att en organisation kan stödja pedagoger och förskolechefer/rektorer att utveckla kvaliteten i undervisningen?

– Fokus i det vi gör ska vara mötet med eleven och kvalitet i undervisningen. Det är basen. När vi nu ritar en ny gemensam karta måste vi se till att allt vi gör stärker lärare och rektorers ledarskap för att klara detta. Sedan får vi se att göra ett långsiktigt samtal om hur det ska gå till.

–  Det handlar om att vi fördelar resurser på rätt sätt, att vi bygger strukturer som gagnar detta. Vi måste få fokus på styrdokumenten och de nationella förväntningarna. Men vi måste också få fokus på uppföljning av rätt saker och ett systematiskt kvalitetsarbete. Jag tycker också att vi ska hämta inspiration från andra. Vi kan titta både på hur andra i Göteborgs Stad har gjort, men också hämta inspiration nationellt och internationellt.

  • Vad tänker du om betydelsen av kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande mellan pedagoger och skolledare i staden? Hur kan vi jobba med det i staden så att pedagoger/skolledare får likvärdiga möjligheter till detta?

– Det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet är avgörande. Det måste utvecklas i alla led. Både horisontellt och vertikalt. Hela organisation ska präglas av det och vi måste få till så att det blir en rörelse åt alla håll. Om vi utvecklar en tillitsfull organisation kan vi lyckas med det. Men det måste bygga på vårt fokus, intentionerna i styrdokumenten och de förstärkningsområden som identifierats i skolutredningen.

  • Hur ser du på samarbete mellan de tre förvaltningarna (förskole-, grundskole och utbildningsförvaltningen) utifrån 1-19-årsperspektivet?

– Jag vill se ett samspel mellan fyra förvaltningar. Även vuxenutbildning och arbetsmarknad ska med. Då får vi ett samarbete som sträcker sig hela vägen ut i arbetslivet. Om vi kan skapa en gemensam syn blir det en enorm styrka. Det är också en väldigt stor möjlighet att utnyttja resurser på ett bra, kring till exempel kompetensförsörjning och digitalisering.

  • Vill du skicka någon hälsning till stadens pedagoger och skolledare inför det nya året?

– Jag ser fram emot att få starta mitt nya uppdrag inom kort och tillsammans med er skapa en gemensam resa, en positiv resa för våra barn och elever. Jag är otroligt laddad och kavlar upp ärmarna inför årets arbete.

FAKTA:
Ålder: 56 år.
Bor: Alingsås.
Utbildning: Förskollärarutbildning och strategisk kvalitetsledningsutbildning.
Karriär: Förskollärare, föreståndare för en förskola, rektor på 1-9-skola. Olika utvecklings- och ledarskapspositioner inom Partille kommun. Biträdande utvecklingschef i Trollhättan. Utbildningschef i Partille. Utbildningschef på Göteborgsregionens kommunalförbund.

* Den nya grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för grundskoleverksamheten 1 juli 2018. Bengt Randén tillträder tjänsten som förvaltningsdirektör för den interimistiska grundskoleförvaltningen 15 januari 2018.

Läs även intervjun med Elisabet Nord,  tillträdande direktör för nya förskoleförvaltningen

Läs även intervju med Tomas Berndtsson, direktör för utbildningsförvaltningen