• Vem är du?

– Jag är 51 år och bor i Kungsbacka, är gift och har två barn på 15 och 21 år. När det gäller min yrkesverksamma karriär så har jag jobbat i försvarsmakten i 17 år, varit rektor på Katrinelundsgymnasiet, verksamhetschef för Elof Lindälvs gymnasium, chef för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Kungsbacka och är sedan i mars 2015 direktör vid utbildningsförvaltningen i Göteborg.

– Vid sidan om jobbet är min stora passion, förutom familjen, att cykla mountainbike. Jag brukar cykla två-tre långlopp varje år, däribland Cykelvasan. En annan stor passion är musik, främst rockmusik och jag går gärna på konserter. Just nu lyssnar jag mycket på det danska metallbandet Volbeat och det blir en del Roger Waters också.

  • Vad är det bästa med ditt jobb? Vilka är utmaningarna?

– Det bästa med mitt jobb är att få jobba i en lärande organisation där människan är den största tillgången. Jag har möjlighet att påverka och använda kraften som finns i hela organisationen.

– Vi har flera stora utmaningar framför oss. Jag tycker att de tre största är: 1) Fler elever ska klara en gymnasieexamen. De senaste tre åren ser vi en positiv trend så vi är på rätt väg. En gymnasieexamen är en mycket viktig pusselbit till att få ett jobb och tidigt i livet kunna försörja sig själv. Här vill jag lyfta fram yrkesutbildningarna där i princip alla utbildningar leder till jobb direkt efter gymnasieexamen. 2) I samband med att elevkullarna växer rejält de kommande 15 åren måste vi växa och starta nya skolenheter/skolor så att alla elever har möjlighet att komma in på sitt förstahandsval. Här är den stora utmaningen att få tag på välfungerande lokaler i en stad som redan har växtvärk. 3) Säkra kompetensförsörjningen och även fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare i en omvärld där lärarbristen kommer att göra sig allt mer påmind.

  • I utredningarna som ligger till grund för den nya organisationen finns tre förstärkningsområden. Ett av dem är ökad kvalitet i undervisningen. Hur tänker du att en organisation kan stödja pedagoger och förskolechefer/rektorer att utveckla kvaliteten i undervisningen?

– När vi säger att vi vill utveckla undervisningen så gör vi det utifrån att vi vill att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Inom utbildningsförvaltningen är språkutvecklande arbetssätt och formativa lärprocesser två viktiga områden vi prioriterar när det gäller lärares kompetensutveckling, och detta kommer vi att fortsätta satsa på.

  • Vad tänker du om betydelsen av kollegialt erfarenhetsutbyte och lärande mellan pedagoger och skolledare i staden? Hur kan vi jobba med det i staden så att pedagoger/skolledare får likvärdiga möjligheter till detta?

– All forskning pekar på att det kollegiala lärandet och en utvecklad samarbetskultur på alla nivåer, som utgår ifrån elevernas resultat och behov, är det bästa sättet att utveckla undervisningen. Här tänker jag att vi som ledare behöver skapa strukturer och möjligheter för lärare och andra professioner att mötas i samtal. Jag tror också att det behövs kompetens kring hur de lärande samtalen kommer igång och utvecklas, så att det blir en kvalitet i samtalen. När jag träffar skolledningar och för detta på tal så ser jag att vi har kommit olika långt inom det kollegiala lärandet.

– Inom utbildningsförvaltningen kommer vi under 2018 bli tydligare med att hela organisationen ska utveckla det kollegiala lärandet. Vi kommer stödja med möjlighet till kartläggning av nuläge och fortbildning för både rektorer, samtalsledare och arbetslag.

  • Hur ser du på samarbete mellan de tre förvaltningarna (förskole-, grundskole- och utbildningsförvaltningarna) utifrån 1-19-årsperspektivet?

– Jag ser flera områden där vi behöver och ska jobba tillsammans. Ett område är kompetensförsörjningen, att vi jobbar tillsammans för att behålla och öka attraktionskraften som arbetsgivare i Göteborgs stads utbildningsförvaltningar. Ett annat område är övergången mellan skolformerna och utifrån min roll tänker jag främst på övergången mellan grundskola och gymnasium. Här har vi en stor utvecklingspotential när det gäller att lämna över ”berättelsen om eleven” från grundskolan till gymnasiet. Här måste gymnasiet och grundskolan arbeta tätare tillsammans så att eleven så tidigt som möjligt efter stadieövergången får förståelse och stöd inom de områden man behöver.

  • Vill du skicka någon hälsning till stadens pedagoger och skolledare inför det nya året?

– Jag ser fram emot att börja jobba med de två nya förvaltningarna i 1-19 års perspektivet och vill också lyfta fram vuxenperspektivet som finns inom utbildningsförvaltningen vilket faktiskt vidgar perspektivet till ett livslångt lärande. Dessutom vill jag rikta ett stort tack till all personal inom utbildningsförvaltningen, ni gör ett riktigt bra jobb.

FAKTA: 
Ålder: 51 år
Bor: Kungsbacka
Utbildning: Högskoleutbildning, däribland Marinens officershögskola och Försvarshögskolan.
Karriär: Olika befattningar inom försvarsmakten, rektor på gymnasieskola, verksamhetschef för gymnasieskola, chef för gymnasie- och utbildningsförvaltningen i Kungsbacka och idag förvaltningsdirektör på utbildningsförvaltningen.

Läs även intervjun med Elisabet Nord, tillträdande direktör för nya förskoleförvaltningen

Läs även intervjun med Bengt Randén, tillträdande direktör för nya grundskoleförvaltningen