Nästa läsår träder de förstärkta skrivningarna om digital kompetens i styrdokumenten i kraft. Det gör det ännu viktigare för skolor att få fart på arbetet med digitalisering. SKL:s verktyg LIKA är ett stöd i det arbetet. Med hjälp av det kan skolledare göra en självskattning och få förslag på en handlingsplan.

Flera stadsdelar i Göteborg är redan igång och använder LIKA. På Norra Hisingen har skolorna använt LIKA i tre år.

– Det har gjort att digitaliseringen har blivit hanterbar. Handlingsplanen gör att vi får kraft och något konkret att fokusera på. Vi har använt det i ett par år nu och kan se resultat. Vi har sett att användning av digitala verktyg har ökat, säger Malin Forss, rektor på Gunnestorpsskolan i Tuve.

Fyra områden

Ing-Marie Christenson.

Ing-Marie Christenson.

LIKA är uppdelat i fyra områden: Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning. Inom varje områden finns ett antal frågor som bland annat är baserade på styrdokumenten, rekommendationer i IKT-strategier och medie- och informationskompetens. De mynnar ut i en värdering av var skolan ligger i digitaliseringen och ett förslag på handlingsplan.

– Det är bra att det är uppdelat i olika områden. Det ger struktur. Annars startar vi alltid i vad som ska hända i klassrummet, men backar snabbt till att tekniken inte fungerar eller att läraren inte har kompetens, säger Ing-Marie Christenson, rektor på Brunnsboskolan.

En självskattning i LIKA tar en eller två timmar. Det är en fördel om flera deltar. På Gunnestorpsskolan deltar rektor, skolans IKT-pedagog och en representant från fritids. Brunnsboskolan har också låtit arbetslagen få svara på frågorna.

– Det har varit bra att få in deras tankar om hur långt vi har kommit med digitaliseringen. Dessutom är det bra för alla lärare att se vilka frågor som ställs eftersom de säger mycket om vad som ska göras, säger Ing-Marie Christenson.

Förslag på handlingsplan

De förslag till handlingsplan som LIKA ger är konkreta och uppskattade av både Malin Forss och Ing-Marie Christenson. I år fick till exempel Gunnestorpsskolan ut att skolledningen behöver ta fram en plan för vad man gör när nätverket inte fungerar (Ledning), att elever i behov av särskilt stöd ska ges tillgång till digitala hjälpmedel (Infrastruktur), att pedagogerna behöver fortbildning i hur IKT kan användas för elever i behov av särskilt stöd (Kompetens), och att de ska fokusera på källkritik och värdegrund på internet (Användning).

– Det är väl investerad tid att använda LIKA. Det tar inte lång tid och utfallet är väldigt konkret. Du får i princip en färdig handlingsplan för skolans digitalisering, säger Ing-Marie Christenson.

Ing-Marie Christenson säger att på Brunnsboskolan har framför allt den digitala infrastrukturen blivit bättre och lägstanivån hos pedagogerna har höjts.

– Det är det som kan vara svårt annars. Det finns alltid de lärare som är engagerade och springer före, men det är viktigt att alla är med. Det är viktigt för likvärdigheten.

Stadsdelen får översikt

I och med att alla skolor på Norra Hisingen har använt LIKA de senaste tre åren har stadsdelen kunnat samla in och sammanställa resultaten.

Det ger oss en lägesbeskrivning och en fingervisning om var vi befinner oss när det gäller kunskaper och utmaningar. Vi kan då tillsammans med rektorerna sätta in rätt fortbildningsinsatser eller planera studiedagar. Nu ser vi till exempel att pedagogerna behöver lära sig mer om sociala medier, källkritik , multimedia och hur IT kan användas för elever i behov av särskilt stöd, säger Pia Börjesson, verksamhetsutvecklare i Norra Hisingen.

Sammanställningen blir också en utvärdering av tidigare insatser.

– Vi har sett hur områdena Ledning och Infrastruktur har skjutit i höjden. Det vi sätter i samband med vårt systematiska utvecklingsarbete, att stötta skolledarna och vår 1:1 satsning. Det är roligt att se att vårt arbete har gett effekt. Vi vill ha en lärande organisation där rektorerna känner sig trygga i sitt ledarskap med digitaliseringen,säger Pia Börjesson

LIKA på gymnasiet

Även en stor del av stadens kommunala gymnasieskolor använder LIKA. Utbildningsförvaltningen har tagit fram en modell där en av förvaltningens utvecklingsledare åker ut till respektive skola och gör självskattningen i LIKA tillsammans med rektor och en lärare med specialkompetens inom IKT.

– Självskattningen gör att man sätter ord på digitaliseringen. Det har ökat förståelsen och gett oss ett gemensamt språk, säger Daniel Kanje och fortsätter:

– Det är viktigt att rektor och IKT-kunnig pedagog går igenom frågeställningarna tillsammans och att de har en dialog. I de fall där vi inte har haft balans mellan ledning och lärare har vi sett att det har blivit både under- och överskattning.

Några av de utvecklingsområden som identifierats på gymnasieskolorna är nätetik, omvärldsbevakning, kollegialt lärande, informationssökning, källkritik, skolbiblioteket som resurs och upphovsrätt. Daniel Kanje säger att det finns en tydlig trappa för de skolor som använt LIKA i ett par år.

– Första gången är det nästan alltid att ta fram en strategi som är väl kommunicerad till medarbetarna. Utöver kan det vara ganska spridda områden beroende på tidigare digital kompetens. Vi rekommenderar också att man ur LIKA:s föreslagna plan väljer ut och införlivar tre områden i sin verksamhetsplan för året. När strategin är på plats och införlivad i skolans arbete blir digitaliseringsfrågor en del av det allmänna kvalitetsarbetet och inte ett spår som ligger utanför. Då har man kommit långt.

Kartläggning av IKT

LIKA används också i en pågående kartläggning av hela stadens utvecklingsarbete med IKT. Den genomförs av Center för skolutveckling och syftet är att inför omorganisationen till tre centrala förvaltningar få en bild av hur långt förskolor och skolor i de olika stadsdelarna kommit i sitt IKT-arbete. Det är nästa sommar som Göteborgs stad kommer att få tre centrala skolförvaltningar: Förskoleförvaltning, Grundskoleförvaltning och Utbildningsförvaltning.

Till våren kommer SKL även att lansera ett LIKA för lärare. I det kommer varje enskild lärare kunna göra en självskattning och få ut förslag på relevanta fortbildningsinsatser.

Läs mer om LIKA på SKL:s hemsida

Text och foto: Carl-Magnus Höglund