Vad är språkutvecklande undervisning?

Språkutvecklande undervisning handlar om att ha ett medvetet fokus på språkliga aspekter i undervisningen. För att eleverna ska lära sig ”uttrycka, tolka, förstå och använda ämnets begrepp, fakta och centrala tankegångar”, som kunskapskraven säger, måste läraren ge eleverna mycket tid till språkanvändning, språklig stöttning och mycket interaktion.

– Ibland pratar man om språkutvecklande arbetssätt, men jag vill hellre kalla det för språkutvecklande undervisning, säger Lotten Ekelund utvecklingsledare på Center för skolutveckling som är samordnare för nätverket tillsammans med kollegan Karin Olsson. När man säger arbetssätt så låter det som en metod, men det är så mycket mer. Det är en syn på lärande. Hur du som lärare kommunicerar ditt ämne så att alla elever förstår. För mig är det ett sätt att planera undervisningen, ett sätt att tänka och undervisa som är språk- och kunskapsutvecklande.

Göteborg tidigt ute med språkutvecklande undervisning

Göteborgs stad var tidigt ute med att satsa på språkutvecklande undervisning i skolorna. Under åren 2008 till 2012 erbjöds alla F-3-lärare att delta i en stor fortbildningsinsats kring läs- och skrivundervisning, inom ramen för Skolverkets nationella Läsa Skriva Räkna-satsning.

Pengarna kom huvudsakligen från staten, men Göteborg skapade en egen modell för skolutvecklingsarbetet, där kollegialt lärande utgjorde grunden för utveckling av den egna undervisningen. Pedagogerna fick ta del av pedagogisk forskning, vilket varvades med ett nytt görande i klassrummet och gemensam reflektion i grupp. Både upplägg och genomförande skedde i samarbete mellan Center för Skolutveckling och olika universitet.

Nyckelpersoner i Läsa Skriva Räkna var de lokala lärledarna, pedagoger som genomgick en särskild utbildning för att kunna stödja pedagogerna och rektorerna i den egna stadsdelen att utveckla undervisningen. För lärledarna, som utsågs av sin hemmaförvaltning, skapades också ett gemensamt nätverk för erfarenhetsutbyte och påfyllnad av vetenskapliga resultat inom språkutvecklingsområdet.

– Satsningen som Göteborg gjorde med hjälp av statsbidraget för Läsa Skriva Räkna var starten på ett utvecklingsarbete som lever kvar än idag. Vi har fortfarande utbildningsdagar under vecka 44 varje år för att stötta och utveckla det språk- och kunskapsutvecklande arbete som pågår i flera skolor med inspiration från Teachers College Reading and Writing project i New York, säger Lotten Ekelund.

Förtydligat uppdrag

Nätverket bytte så småningom namn till nätverket för Språk-, läs- och skrivutvecklare (SLS-utvecklare), i samband med Skolverkets nya riktade stöd till utvalda språk- , läs- och skrivutvecklare i kommunerna. Då fick nätverket också en förtydligad uppdragsbeskrivning som sektorscheferna i stadsdelsförvaltningarna enades om. Uppdraget innebär att stödja stadens skolor i deras systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete i språk- och kunskapsutvecklande undervisning utifrån aktuell forskning, beprövad erfarenhet och gällande styrdokument.

SLS-utvecklarna är genom sin kompetens och erfarenhet en viktig motor och resurs i skolornas språkutvecklande arbete. Det består idag av sjutton verksamma lärare från grundskoleförvaltningens samtliga skolområden samt utbildningsförvaltningen. Via nätverket, som har möten en gång per månad, får de påfyllnad av sin kompetens och utbyter erfarenheter inom staden. Syftet är att skapa samsyn kring hur den språkutvecklande undervisningen ska stärkas så att skolorna kan ge alla elever likvärdiga förutsättningar för lärande.

Läs intervjun med Camilla Segertoft, SLS-utvecklare i Örgryte-Härlanda.

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas uppdrag

 

  • En språk-, läs- och skrivutvecklare ska i huvudsak utveckla den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen inklusive undervisningen för flerspråkiga elever, i ett 1-19-årsperspektiv
  • En språk-, läs- och skrivutvecklare ska vara bärare av kunskap från Skolverket, som exempelvis: nya kursplaner, bedömningsstöd och kompetensutvecklingsinsatser.
  • En språk-, läs- och skrivutvecklare ska vara väl förtrogen med ett kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.