I höst införs den reviderade läroplanen. Det innebär att kraven på digitaliseringen ökar för samtliga årskurser och ämnen. Det nya verktyget LiKA för lärare är ett relativt enkelt sätt för lärare att få koll på hur väl förberedd man är. Det består av ett antal indikatorer på hur man som lärare använder digitala verktyg i sin arbetsvardag och i undervisning.

– Vi har dels utgått från styrdokumenten och den nationella strategin för digitalisering, och dels utifrån hur en vanlig digital dag ser ut för en lärare idag och imorgon, säger Johanna Karlén som är projektledare för LiKA för lärare på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

När självskattningen är genomförd får man ut en analys och en handlingsplan som innehåller förslag på aktiviteter, fortbildning och länkar till sidor på nätet med ännu mer information och tips.

Hjälp att sovra och tips för att gå vidare

– Vi hoppas att verktyget kommer ge läraren en bild av sitt digitala nuläge och vara ett stöd i och med handlingsplanen och de aktivitetsförslag som finns. Det kommer att vara ett sätt att sovra i den djungel av saker att göra, och även att få tips på aktiviteter till exempel vilka av Skolverkets moduler som är relevanta för just mig, säger Johanna Karlén.

SKL har sedan tidigare ett liknande verktyg för skolledare. Bokstäverna i LiKA står för ”ledarskap”, ”infrastruktur”, ”kompetensutveckling” och ”användning”. I versionen för lärare har ”infrastruktur” satts med liten bokstav eftersom infrastruktur är skolledningens ansvar och därför ingår det inte någon handlingsplan för det i lärarversionen.

Göteborgslärare varit med och formulerat frågor

Verktyget för lärare har tagits fram i samverkan med över 30 kommuner och cirka 140 lärare har testat pilotversionen. Göteborgs Stad har haft med två personer i styrgruppen, Martin Tallvid på Center för Skolutveckling och Frida Hellgren Kesti som är högstadielärare i fysik, biologi och kemi på Sjumilaskolan.

– Det är bra att vi som arbetar i klassrummen har varit med och formulerat de frågor som finns i verktyget. Det är väldigt svårt för någon som inte dagligen befinner sig i skolvardagen att göra det, säger Frida Hellgren Kesti.

Frågor om vad elever lär om digitalisering

Frågorna i verktyget täcker in flera områden. Ett område är hur man som lärare själv använder digitala verktyg, till exempel hur lektionsmaterial presenteras och var det ligger, hur man har kontakt med elever och vårdnadshavare och kallar till utvecklingssamtal med mera. Ett annat hur man arbetar med sin egen kompetensutveckling. Ett tredje om digitala verktyg används för kollegiala samarbeten inom den egna skolan men också hur man använder sig av de resurser som finns på nätet och det så kallade ”utvidgade kollegiet”. Men framför allt handlar det förstås om vad eleverna får lära sig om digitalisering.

– Jag tror att lärare kommer att få jättestor nytta av den här självskattningen. Den kommer att lyfta diskussionen om digitalisering. Det pågår en sorglig debatt just nu där man pratar om ordningsfrågor kopplat till mobiler och datorer istället för att se vilka kraftfulla verktyg de kan vara. Med hjälp av de förslag som finns inbyggda i verktyget tror jag att lärare kommer att förstå att man verkligen kan höja ribban för hur man jobbar digitalt, säger Frida Hellgren Kesti.

Konkret handlingsplan och förslag på aktiviteter

Handlingsplanen och aktivitetsförslagen är konkreta. Tanken är att de ska vara direkt tillämpliga i den egna arbetsvardagen. Istället för förslag på formella fortbildningar finns det därför direkta länkar till resurser för egen fortbildning. Det finns också förslag på nya arbetssätt. Däremot inte färdiga lektionsupplägg eftersom det är upp till varje enskild lärare att konstruera.

– När man har besvarat frågorna och fått förslagen är inte arbetet klart. Det är då det börjar. Det är då man egen hand kan bestämma sig för på vilket sätt man vill gå vidare. Eller helst, som vi vill, att man i sitt arbetslag diskuterar igenom var man står och hur man ska gå vidare tillsammans, säger Frida Hellgren Kesti.

I handlingsplanen finns det också tre olika nivåer. Den lärare som tidigare inte har arbetat digitalt kan alltså börja i liten skala. Meningen är att lärare och arbetslag sedan kontinuerligt, till exempel en gång per år, ska göra självskattningar i verktyget. På det sättet kan verktyget användas som en naturlig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

Stora skillnader mellan skolor

En kartläggning av skolornas arbete med IKT som genomfördes förra året visade på stora skillnader både mellan olika stadsdelar och mellan olika skolor, och en förhoppning är att LiKA för lärare ska leda till en större likvärdighet.

– Vissa stadsdelar ligger långt framme, medan andra ligger efter både när det digital infrastruktur och användning av digitala verktyg. Vår förhoppningen är att varje skola använder LiKA för lärare i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kommer att bidra till en ökad likvärdighet, säger Martin Tallvid, utvecklingsledare för digitalisering och IKT på Center för Skolutveckling.

LiKA för lärare lanseras 19 april. Du hittar verktyget här.

Text och foto Carl-Magnus Höglund