Du är alltid välkommen till universitetet för att fortbilda dig och få tid till reflektion. Här finns allt från föreläsningar, konferenser till kurser och program som är riktade till dig som är lärare och skolledare. Korsvägen är Göteborgs universitets portal med fortbildning för lärare och förskollärare. Här samlas universitetets utbud med allt från lunchföreläsningar och kurser till fortbildningsdagar och vägar framåt i yrket. Bredden är stor och allt vilar på vetenskaplig grund.

Lärarutbildning översikt Korsvägen – portal för lärarfortbildning Centrum för skolsamverkan Övningsskolor

Utöka din behörighet i fler ämnen

Det är Skolverket som beslutar om utökad behörighet i din lärarlegitimation. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb.

Läs mer om utökad behörighet

Lärarlyftet

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Lärarlyftet förlängs från hösten 2020 till 2025.

Läs mer om Lärarlyftet vid Göteborgs universitet

En VFU-handledare är en behörig lärare/förskollärare som handleder studenter under deras VFU, den verksamhetsförlagda utbildningen.

Läs mer om att bli VFU-handledare

Läs mer om VFU-information inom lärarutbildning

En lärarexamen öppnar många dörrar, både inom och utanför skolan/förskolan. Några sätt att utvecklas inom sitt yrke kan exempelvis vara karriärtjänster inom skolan, rektorsuppdrag, arbeta med skolutveckling, att forska eller att utbilda sig vidare till speciallärare/specialpedagog.

Läs mer om karriär efter lärarutbildning 

Läs mer om Speciallärarprogrammet

Läs mer om Specialpedagogprogrammet

Masterprogram för lärare

Att läsa ett eller två år på ett masterprogram och ta en masterexamen är en bra förberedelse både för mer avancerade tjänster som förstelärare eller utvecklingsledare, eller för att söka forskarutbildning och forskarskolor. Utbildningsvetenskapliga fakulteten erbjuder exempelvis masterprogram inom barn- och ungdomsvetenskap, didaktik och utbildningsledarskap.

Läs mer om masterprogram

Rektorsutbildning

I Rektorsutbildningens verksamhet ingår Rektorsprogrammet, Fortbildning för rektorer (FFR) och Samverkan för bästa skola (SBS). Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet är förlagt till institutionen för pedagogik och specialpedagogik och bedrivs i samverkan med flera andra institutioner.

Läs mer om rektorsutbildning

En forskarutbildning fördjupar dina kunskaper inom ditt ämne och ger dig vetenskaplig skolning. Utbildningsvetenskaplig forskarutbildning fokuserar på ämnen som berör frågor om lärande, undervisning, utveckling, socialisation, ledarskap, utbildningssystem och hälsa. 

Läs mer om forskarutbildning

Forskarskolan CUL

CUL forskarskola är en nationellt unik verksamheten, och är Göteborgs universitets största forskarskola. CUL forskarskola ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning. 

Läs mer om Forskarskolan CUL

Ämnets dag

Ämnets dag är ett tillfälle för ämnesfördjupande fortbildning som institutioner vid Göteborgs universitet erbjuder verksamma lärare i grund- och gymnasieskolan.

Läs mer om Ämnets dag

Flera forskningsprojekt vid Göteborgs bedrivs i samverkan med förskollärare, lärare och skolledare ute på förskolor och skolor i Göteborg med omnejd.

Utveckling, lärande och praktiknära forskning ULF

ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning. Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka elevers måluppfyllelse. Syftet med ULF-avtalen är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.Mot en skola på vetenskaplig grund.

Läs mer om praktiknära forskning i samverkan – ULF

Här listar vi några exempel på skolforskning i samverkan:

Forskning i samverkan med lärare och rektorer

Lekresponsiv undervisning i förskolan

Lärare i förskoleklass och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens

Göteborgs universitet har alla lärarprogram och flest ämnen i Sverige.

Här kan du utbilda dig till lärare i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. För dig som redan jobbar i skolan och vill bli behörig förskollärare/lärare, finns flera vägar att gå genom kompletterande utbildningar.

Läs mer om vilka vägar som finns till förskollärarexamen

Läs mer om vilka vägar som finns till grundlärarexamen

Läs mer om vilka vägar som finns till ämneslärarexamen

Läs mer om lärarutbildning vid Göteborgs universitet