Orientering kring digital kompetens är en kollektiv tankekarta för vad vi ser ryms i begreppet digital kompetens just nu, med ambitionen att tankekartan ändras i takt med ny förståelse och kunskap. Det är också ett sätt stärka en dela-kultur där vi i staden arbetar tillsammans och använder varandras kompetens.

Det började med att 11-gruppen IKT (IKT11), vars uppdrag var att förverkliga Göteborg stads IKT-program, ville samla sin omvärldsbevakning och sprida den vidare när gruppen avslutades. Därefter har Center för skolutveckling ställt samman gruppens insamlade länkar i en tankekarta som kan användas som en orientering. Orienteringen har stämts av med avdelningarna för digitalisering på Förskole-, Grundskole- respektive Utbildningsförvaltningen. Det är också dessa avdelningar som med jämna mellanrum kommer att uppdatera orienteringen tillsammans med Center för skolutveckling.

Så kan du använda orienteringen

Tankekartan innehåller resurser kring digital kompetens som du kan använda vid fortbildning eller omvärldsbevakning.

Några av de teman du kan välja är “programmering”, “IT som material”, “digital samhällskunskap” etc. Varje tema har länkar som är är grupperade på följande sätt:

  • Introduktion till lärområdet (programmering, skolbibliotek etc)
  • Kopplingar i styrdokumenten
  • Resurser att använda i undervisningen (lektioner etc)
  • Forskning kopplad till området (rapporter, forskningsartiklar etc)
  • Förslag på fördjupande material (föreläsningar, kurser mm)

För dig som leder digitalisering på olika sätt finns ett särskilt lärområde som heter “Att leda”. Du som är IKT-pedagog eller liknande kan använda orienteringen för att guida andra, planera workshops med mera.

Användbara länkar som är samlade i lärområden

De olika lärområdena har valts ut efter de länkar som föreslagits av IKT-utvecklarna. Varje lärområde består av ett kluster av länkar som representerar ett perspektiv inom digital kompetens. Ibland går områdena in i varandra, vilket markeras med streckade linjer.

Orienteringen är i ständig utveckling i takt med ny förståelse kring lärområdena. Ambitionen är att samla relevant material som kan bidra till att bredda och fördjupa förståelsen för digital kompetens, och du som använder den får gärna skicka in kompletterande tips på länkar och annan respons.

Länkarna som valts ut är från icke-kommersiella aktörer eller aktörer som har olika samarbeten med Göteborgs stad. För att kunna hålla koll på vem som ligger bakom en länk, ser du information om källan intill varje länk.

Blogg

För fördjupning inom de olika lärområdena finns det poddavsnitt som du hittar i bloggen “Orientering i digital kompetens” Du hittar dem även på Spotify och Itunes. https://lartorget.goteborg.se/orienteringidigitalkompetens/

Om digital kompetens

Vad är egentligen digital kompetens? Det är inte en helt lätt fråga eftersom det förändras med digitaliseringen i samhället. Den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet inleds med följande stycke: “Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.

Mål i den nationella strategin

Det övergripande målet i den nationella digitaliseringsstrategin är: Att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.

Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.

Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.

Till lärresursen ➜ Till podden ➜