Språk-, läs- och skrivutvecklarnas roll är att stötta skolor att utveckla sin språk- och kunskapsutvecklande undervisning, från förskoleklass upp till gymnasiet. De gör insatser på enskilda skolor i sina respektive utbildningsområden men ingår också tillsammans i ett nätverk som genomför stadenövergripande fortbildningsinsatser med syftet att bidra till ökad likvärdighet. Nätverket samordnas av Center för skolutveckling.

Läsning ur olika perspektiv

Under hösten 2022 kommer två av SLS-utvecklarna, Cecilia Lind och Petra Andersson, att hålla i tre digitala föreläsningar i ett samarbete med Lärarakademin och Center för skolutveckling. Alla föreläsningarna har fokus på läsundervisning, ur lite olika perspektiv: Läsa texter när gruppen spretar, Läsa och förstå digitala texter och avslutningsvis Läsa och samtala om svåra ämnen.

Det digitala formatet, med en föreläsning på 40-45 minuter och cirka 15 minuter med diskussion i smågrupper, är ett sätt att anpassa fortbildningen till de förutsättningar lärare i olika stadier har för att kunna delta.

– En stor fördel är att föreläsningar ligger på samma tid som många skolor har konferenstid. Poängen med att köra digitalt är att lärare slipper åka iväg från sin arbetsplats, man kan till och med sitta hemma. Vi hoppas och tror att det kan bli bra, säger Petra Andersson.

Föreläsningen sker via länk, och ingen föranmälan krävs. Även lärare i fristående skolor och i andra kommuner är välkomna att vara med.

Läs mer och se länk till respektive föreläsning:

Föreläsning 1, 6 oktober: Läsa texter när gruppen spretar

Föreläsning 2, 27 oktober: Läsa och förstå digitala texter

Föreläsning 3, 24 november: Läsa och samtala om svåra ämnen

 

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas uppdrag

En språk-, läs och skrivutvecklare ska, i dialog med verksamhetsutvecklare i respektive område, stödja, initiera och utmana skolor i deras systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete i språk-, läs- och skrivundervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

 

  • En språk-, läs- och skrivutvecklare ska i huvudsak utveckla den språk- och kunskapsutvecklande undervisningen inklusive undervisningen för flerspråkiga elever.
  • En språk-, läs och skrivutvecklare ska vara väl förtrogen i att leda ett kollegialt lärande
  • En språk-, läs och skrivutvecklare ska vara förtrogen i systematiskt kvalitetsarbete
  • Språk-, läs och skrivutvecklarens uppdrag planeras, genomförs och utvärderas systematiskt efter respektive områdes behov.

I grundskoleförvaltningen finns SLS-utvecklare i varje utbildningsområde, totalt 16 stycken (3 platser är vakanta).


Nätverket för språk-, läs- och skrivutvecklare: 

Nätverket ska bidra till att undervisningen i stadens skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • fördjupa och utveckla kunskapen inom aktuella områden som rör elevers språk-, läs- och skrivutveckling i ett 1-19 årsperspektiv.
  • utgöra en arena för förståelsefördjupande samtal om språk-, läs- och skrivutveckling och omhänderta och nyttja varandras kompetenser och erfarenheter.
  • förankra nya riktlinjer från Skolverket, såsom nya kursplaner, bedömningsstöd och kompetensutvecklingsinsatser.

Nätverkets uppdrag planeras, genomförs och utvärderas systematiskt efter verksamheternas behov. Varje år genomförs också en behovs- och utvecklingsanalys som ligger till grund för nätverksträffarnas innehåll.

 

 

Text och foto: Pernilla Lorentzson