– Det är de utmanande ungdomarna som jag brinner för. Det finns många unga med energi och kraft som behöver styras. Andra behöver mycket stöd för att orka. Alla behöver bli sedda och några behöver det mer än andra. Engagemang, omtanke, väl avvägda krav och respektfullt gränssättande är centralt i rollen som socialpedagog, säger Roger Hasselgren.

Socialpedagogens uppgift är att skapa trygghet och trivsel bland elever och personal, samt bidra till att skapa förutsättningar för eleverna att lyckas med sina studier. Burgården är en stor skola som har haft problem med grupperingar, gäng och många obehöriga som vistats på skolan.

Bygger relationer

Fundamentalt i Rogers uppdrag är att bygga relationer. Han rör sig runt i klassrum, korridorer, bibliotek, matsal och på skolgården och pratar med både elever, personal och föräldrar, pejlar av den sociala miljön. Skolvärdarna och elevcoacherna är de yrkesgrupper han samarbetar mest med, liksom skolans fem elevhälsoteam. Men han finns också ofta utanför skolans område och nätverkar med polis, socialtjänst och föreningsliv. Ibland besöker han eleven hemma för att också träffa föräldrarna. Ofta har han mer strukturerade samtal med elever i behov av stöd, både individuellt och i grupp.

– En viktig del av arbetet är också samarbetet med Burgårdens rektorer, till exempel i samband med specifika händelser kring en eller flera elever. Dessutom är det en förutsättning och en framgångsfaktor att organisatoriskt vara knuten till Burgårdens verksamhetschef. Chefen har överblick och mandat som är viktiga i de frågor som jag hanterar, berättar Roger Hasselgren.

Olika vägar till yrket

Socialpedagoger som anställs inom skolan har blivit vanligare de senaste åren, ett tiotal av dem finns i Göteborgs Stad. Vägen till yrket kan se olika ut, liksom uppdraget. Det finns universitetsutbildningar för att bli socialpedagog, men Roger Hasselgren har sin bakgrund inom socialtjänsten. Han är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning inom familjebehandling och har jobbat både på behandlingshem och som familjebehandlare.

– Socialpedagogen kan bidra i det förebyggande, akuta och framtida. Behovet och situationerna skiftar. Ibland handlar det om individer, grupperingar eller klasser. Ibland handlar det om att obehöriga personer vistas på skolan, om elevens nätverk eller skolpersonal. Socialpedagogerna kan göra något annat än skolan tidigare varit van vid och med nya verktyg, och vi är uppskattade.

Förebyggande med utifrånperspektiv

Roger beskriver själv sitt arbete som flexibelt, stödjande och förebyggande. Hans utifrånperspektiv är ofta en tillgång. När han hejar och pratar i korridorerna kan han många gånger upptäcka sådant som behöver tas tag i och kan satsa mer av sin tid där han behövs just då. Han deltar i aktiviteter vid skolstarten när nya klasser börjar och då och då besöker han elevers tidigare skolor för att få en bild av vem personen är. Ibland lägger han mycket tid på att stötta en enskild elev.

Roger Hasselgren har nyligen avslutat en handledar- och lärarutbildning på Göteborgs psykoterapiinstitut och kan nu vid behov erbjuda Burgårdens personal att få stöd i sin yrkesroll.

– Under handledningen talar vi om personen, människan bakom läraren. Jag stöttar dem i att hitta sin lärarroll i sig själva, att sätta gränser och om grupproblematik. Handledning ska man om möjligt ha regelbundet – enskilt eller i grupp. Det betalar sig på många sätt.

Lära känna 130 elever

Det är svårt att få en relation med alla elever på en så stor skola som Burgården. Men socialpedagogen har satt upp ett mål för sig och sina elevvärdskollegor – att lära känna de 130 elever som har störst behov av det stöd och den fostran som skolan har ansvar för.

– Min uppmaning och önskan är att varje mentor i skolan ska se var och en av sina elever i ögonen och genuint samtala minst tio minuter i veckan, säger Roger Hasselgren.

 

 

Några frågor till Jenny Larsson, verksamhetschef på Burgårdens gymnasium, där alla som arbetar på skolan är delaktiga i ett långsiktigt arbete för trygghet och studiero.

 

Vad är bakgrunden till att du har anställt en socialpedagog?

– I Burgårdens skolförbättringsresa ingår att utveckla bättre arbetssätt för att säkerställa trygghet och studiero och vi har kommit långt i det arbetet. Vi ville prova vad kompetensen socialpedagog kunde tillföra till det arbetet.

 

Vad är socialpedagogens viktigaste uppgift?

– Att göra verksamheten uppmärksam på elever i behov av stöd för att lyckas med sin utbildning, elever med hög frånvaro eller social problematik som behöver stöd.

 

Du har haft en socialpedagog anställd i cirka tre år. Har skolan förändrats under den tiden?

–  Det pågår ett omfattande skolförbättringsarbete på Burgården och även ett stort lokalprojekt för att skapa tryggare och mer ändamålsenliga lokaler. Vi har kommit långt i vårt arbete med trygghet och studiero.

 

Hur ser du på socialpedagogens roll i relation till lärarens?

–  Främst har socialpedagogen coachat lärare i hur ledarskapet i klassrummet kan ha positiv effekt på undervisningssituationen. Men även som stöd i svårare samtal där vi behöver se på ett problem från flera håll.

 

Har socialpedagogen en tydlig roll i organisationen?

– Vi har nu en ny organisation med ett team av skolvärdar och en elevcoach. Socialpedagogen arbetar mycket tillsammans med dem och teamets uppdrag ska förtydligas för att vi ska bli än mer samspelta på skolan. Socialpedagogen ingår också i elevhälsan och jobbar periodvis i olika elevhälsoteam för att få en bred plattform. Alla vuxna på skolan har en viktig roll i vårt skolförbättringsarbete.