Vad ser du att din profession kan tillföra i den samlade elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag?

– Att leda och fördela, skapa förutsättningar och ha en tydlig målsättning. Elevhälsan ingår också i det systematiska kvalitetsarbetet, som ser olika ut på olika på skolor beroende på nuläget. Och behoven ser nog även olika ut i olika arbetslag. Elevhälsan börjar i klassrummet och min roll är att skapa förutsättningar för dem som möter eleverna där.

Vilka förutsättningar är viktiga för att elevhälsoarbetet ska fungera bra, så att det stödjer alla elevers utveckling mot utbildningens mål?

– Förebyggande, främjande och åtgärdande insatser ingår i elevhälsans uppdrag. Oftast är alla skolor bra på det akuta, det vill säga åtgärdande. Men det är viktigt att jobba bättre på de främjande och förebyggande insatserna för att nå alla elever. Då behövs ett bra systematiskt kvalitetsarbete och vi behöver titta på vad det är vi behöver. Vi ska börja bygga kompetens på hela Kärraskolan och grundsärskolan, utifrån vilka behov vår skola har. Ett exempel är att vi just nu har börjat bygga kompetens gällande språkstörning för lärare som undervisar elever med det behovet. Vi behöver bli bättre på hur vi ska jobba med den enskilda eleven varje dag i klassrummet.

– För att möta eleverna och pedagogerna behövs alla kompetenser i elevhälsan. Det behövs mötesplatser för de olika professionerna och systematik i mötestillfällen både för elevhälsan och pedagogerna. Det handlar hela tiden om dialog, kommunikation, handledning och fortbildning.

Kan du berätta om dina egna erfarenheter av väl fungerande elevhälsoarbete? Utveckla gärna hur arbetet var organiserat (hur ni arbetade på individ-, grupp och organisationsnivå), hur processerna såg ut för att skapa ett starkt team med en gemensam grund i uppdraget men där allas olika professioner tas tillvara.

– Vi har påbörjat ett sådant arbete. Skolverket har moduler gällande elevhälsa, men under det här läsåret kommer vi jobba med modulen om extra anpassningar via SPSM . Nästa läsår ska vi använda modulen gällande NPF. Modulerna är fantastiska. De är pedagog- och elevnära, och exemplen är vardagliga.

– Vi har provat lite olika modeller. Detta läsår har vi organiserat det så att pedagogerna i sina arbetslag jobbar var fjärde vecka tillsammans med elevhälsan utifrån modulerna från SPSM. Det blir en förebyggande och främjande fortbildning, som leds av en speciallärare eller specialpedagog.

Hur ser du på rektors roll som ledare för den samlade elevhälsan? Vad är viktigast i den rollen?

– Jag tänker att det är viktigt att se till att vara strukturerad för att samordna och genomföra bra möten. Det är också viktigt att utveckla vad det är man ska lyfta inom elevhälsan – till exempel information, dialog eller något man vill ha hjälp med. Annars är det svårt att få tiden att räcka till.

Hur väl känner pedagoger och skolledare överlag till vilken kompetens och kunskap din profession har och hur den kan nyttjas i det främjande och förebyggande arbetet?

– Det finns en vägledning för elevhälsan, framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen, som beskriver elevhälsans uppdrag. Den har vi läst i en bokcirkel, för att se vad vi behöver bli bättre på. Vi har identifierat utvecklingsområden och diskuterat utifrån den. Jag utgår ifrån den när jag sitter med enskilda professioner från elevhälsan, eftersom det där står tydligt hur elevhälsans uppdrag och dess olika roller ser ut.

– Vi har även lyft andra böcker i en bokcirkel. Skolan köper in så att vi alla läser ihop istället för att bara en eller två läser. Vi utgår från boken för att kunna reflektera och förändra – vi tar både fram det vi är bra på, sådant som behöver förändras och vad organisationen behöver utveckla.

Om du fick föreslå insatser för att utveckla elevhälsan – på lokal skolnivå respektive på hela staden-nivå: Vilka insatser skulle du främst satsa på?

– Det är mycket på gång i grundskoleförvaltningen nu och där kommer kuratorer och skolsköterskor att ha en elevhälsochef, samtidigt som de jobbar på skolan. Det finns för- och nackdelar med det, men det ska bli spännande att se hur det blir.

– Just nu har det varit lite av ett vakuum, innan vi vet hur det blir, så jag kan inte säga så mycket förutom att jag är glad att jag har nästan alla professioner på skolan. Vi får avvakta nu och vänta och se hur det blir med den nya grundskoleförvaltningen.

– Det viktigaste av allt är att ha en välfungerande elevhälsa, det blir en sådan kraft för skolan. Det handlar om att möta pedagoger, elever och vårdnadshavare.

Text och foto: Hanna Sandgren