Musiklärarna Johan Grahn och Tomas Landberg har varit kollegor på Svartedalsskolan i sju år, och har under de åren haft ett nära samarbete. Det har givit dem möjlighet att tillsammans utveckla undervisningen för att möta de behov och förutsättningar som eleverna på Svartedalsskolan i Biskopsgården har.

Båda musiklärarna undervisar i grundskolans årskurs 4-9, och Johan har även anpassad grundskola och särskild undervisningsgrupp, SU. Många av eleverna har ett annat modersmål än svenska eller andra språkliga utmaningar och befinner sig på olika nivå när det gäller teoretiska förkunskaper och erfarenhet av musicerande. Därför är det extra viktigt att undervisningen är explicit, språkutvecklande och anpassas till elevernas olika förutsättningar.

Sätter teori och begrepp i praktiskt sammanhang

Johan och Tomas har genom åren utvecklat sitt sätt att undervisa och för ungefär två år sedan började de skapa ett digitalt material som speglar detta arbetssätt. Materialet har de samlat på en webbplats, som alla elever har tillgång till. Temana på sajten följer musikämnets centrala innehåll, där huvudrubrikerna är Musicerande och musikskapande, Musikens verktyg och Musikens sammanhang och funktioner.

All teori som eleverna får undervisning om är direkt kopplad till vad de gör praktiskt, den musik de spelar. Det handlar om begrepp som melodi, harmoni, rytm och ackord, om musikens symboler och vad den har och har haft för funktion för människan, och om hur musiken har förändrats genom historien.

– Syftet är att sätta begreppen i ett sammanhang. Att knyta ihop musikhistoria, musikens funktion och beståndsdelar med att själv skapa och spela musik i olika genrer och från olika tidsperioder. Musikbegrepp är så specifika, och eleverna lär sig inte dem någon annanstans i vardagslivet. Vi undervisar så att de lär sig ett ord i taget, säger Tomas.

Anpassar texter och förklarar begrepp

Han och Johan lägger ner mycket arbete på att skriva faktatexter som ligger på rätt nivå, och skriver också ord- och begreppsförklaringar till varje tematext. Behovet av att skapa eget material är särskilt stort i musikhistoria, där de läromedel och källor som finns sällan är anpassade till deras elever, förklarar de.

– Det mesta materialet om musikhistoria är skrivet för vuxna – eller för yngre barn. Så vi behövde skapa ett material som var tillräckligt tydligt vad gäller kunskapsmålen och dit vi vill komma, säger Thomas.

När det gäller elevernas eget musicerande jobbar de utifrån en lista med färdiga låtar. Alla elever i en årskurs spelar samma låt, i årskurs fyra är det “Fjäriln vingad” och i åttan är det “Johnny B. Goode”. De differentierar undervisningen utifrån elevernas kunskapsnivå, men har som övergripande mål alla elever ska spela samtliga instrument i det gemensamma ensemblespelandet.

Alla elever spelar samtliga instrument

– I steg ett lär de sig sång, rytm, basstämma, ackord, melodi och tabulatur (gitarr). När de kan tillräckligt har de ensemblespel tillsammans. Då ska alla spela alla instrument, men på sin nivå. En basgång kan ju också vara en melodi, om än något enklare. Vid provtillfället för ensemblespel roterar man så att alla får visa när de spelar alla instrumenten. Det finns möjligheter alla att delta, säger Johan.

Att spela tillsammans med andra är ett av kunskapskraven i ämnet musik.

– Vi tycker ju att den största glädjen med musik är ju att spela tillsammans, säger Johan. Det finns de elever som sitter själva och spelar, men när de spelar tillsammans med andra lär de sig nya saker, som att spela i samma takt och förhålla sig till de andra i gruppen, till exempel.

Elever får tillgång till resurser och inspiration

Materialet på sajten är delvis uppdelat på olika årskurser, men att göra detta konsekvent hade inneburit mycket merarbete och är egentligen inte nödvändigt, förklarar Johan och Tomas. Det finns klara fördelar med att alla elever har tillgång till allt material, då kan elever som vill nå längre inspireras av materialet för högre årskurser.

Förutom faktatexter, bilder, noter och övningsuppgifter finns också många länkar till filmklipp från Youtube på sajten. Musikvideorna illustrerar olika musikgenrer, ger exempel på hur olika instrument låter tillsammans, men det finns också filmer om sångteknik och röstvård som stöd för att utveckla sina egna färdigheter.

Lär om trubadurer

I musikhistoria arbetar årskurs 4-eleverna med temat Trubadurer medan årskurs 7 går igenom klassisk musik fram till Renässansen. På sidan om svenska trubadurer finns en förklarande text om vad en trubadur är samt fakta om fyra kända svenska trubadurer, från Bellman till Taube, Cornelis och Laleh. Till faktatexterna finns också en begreppslista som förklarar nya ord som trollbinda, yrkesgrupp och tolkning. På Laleh-sidan finns fakta om artisten Laleh, Youtube-länkar till några av hennes mest spelade sånger, samt frågor till faktatexten och musikexemplen.

Materialet under fliken Klassisk musik årskurs 7 följer samma upplägg, men med mer fördjupande historiska fakta om europeiska samhällen under olika tidsperioder: Från Antiken, Medeltiden och Renässansen vidare till Barocken och Wienklassicismen och slutligen sedan vidare till Romantiken och Modernismen. Varje historisk del har eget arbetsmaterial med begrepp, och illustrerande videos – till och med en inspelning av hur musik kunde låta under antiken!

Sajten lotsar till kunskap och fördjupning

Vilka är då fördelarna med att ha undervisningsmaterialet på en sajt?

Vinsterna är flera, tycker Johan och Tomas. Att samla allt material på en plats så att alla elever har tillgång till det, är viktigt. Genom strukturen på sajten, och länkningsfunktionen, kan läraren lotsa elever till visst innehåll, också från olika temasidor. Det hjälper eleverna att hitta information som är relevant, och att gå vidare och kunna fördjupa sig.

– De som besöker sajten kan hitta både centralt innehåll, fakta, begrepp, noter och länkar till exempelvis Youtube där man kan se och lyssna på spelad musik. Vi försöker ha med mycket exempel och bilder.

Sajten kan också ge eleverna inspiration att spela själva.

– Det finns elever som ligger långt före i ämnet, då ska det finnas svårare uppgifter till dem, så att de känner att de kan fortsätta utvecklas i sitt egna tempo, och inte behöva vänta in andra som behöver mer tid.

Elever skapar musik digitalt

De flesta elever på Svartedalsskolan har liten eller ingen tidigare erfarenhet av att spela något instrument när de börjar i mellanstadiet. Desto fler elever har dock erfarenhet av digitalt musikskapande.

– Vi lärare får knyta an mycket till det i undervisningen kring musikskapande. Eleverna jobbar med digitalt skapande på egna datorer. I programmet Soundtrap kan du dra in färdiga loopar eller skapa själv. Men när det handlar om musicerande är det svårare att jobba digitalt på grund av begränsningar i skolans datorer, säger Johan.

Planerar filmer om krav för betyg

Framöver planerar de båda musiklärarna att spela in egna filmer för att tydliggöra vad som krävs för betygsnivåerna A, C och E när det gäller musicerande med olika instrument. Och sajten som lärresurs kommer aldrig att vara färdig ”en gång för alla”.

– Vi reviderar hela tiden det vi gör, säger Tomas.

Länk till sajten Musik på Svartedalsskolan: https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/svartedalsskolansmusik/

Text och foto: Pernilla Lorentzson