Helena Wallberg belyser flera olika delar som kan bidra till inkludering i sina föreläsningar och på sin blogg Specialpedagogen. Hon vill se en delaktighetskultur som har sin grund i forskning och styrdokument: 

– I en sådan kultur lyfter vi att vi är olika och att det är helt normalt. Läraren och eleven är tillsammans ansvariga för att utveckla eleven i riktning mot kunskapskraven, med fokus på kompetensutveckling istället för prestation. 

Samma uppgift men på olika sätt

I en skola med delaktighetskultur tar pedagogerna steget från individualiserad undervisning till en differentierad, genom att låta eleverna jobba med samma uppgift men på olika sätt. Arbetsuppgiften får variera i tempo, nivå, omfång, metod och intresse. Varje elevs behov fångas upp utan att skolan behöver skräddarsy lösningar för var och en.  

– Om målet till exempel är att träna på att hitta kärnmeningar eller kärnord väljer jag en artikel som alla kan läsa. Några elever läser själva, några läser med mig, några läser en del av texten, några får texten med vissa ord understrukna. Sedan arbetar eleverna på och jag går runt och lyssnar in. Sedan diskuterar vi texten gemensamt, berättar Helena Wallberg. 

Eleverna bjuds in i utvärderingen och får skriva loggar om lektionen. De känner sig motiverade och tycker om att få välja. Differentierade lektioner sänker stresströskeln och ökar samhörigheten i gruppen. 

– Jag får höra mycket positivt från lärarna också. Det här är ett sätt att jobba kreativt med att utveckla eleverna, något som många lärare saknar eftersom de upplever att fokus är på prestation. 

Planera tillsammans

En förutsättning för en lyckad differentierad undervisning är planeringen. Läraren måste först bestämma sig för vad det är eleven måste kunna förstå inom området. Det måste finnas en tanke, ett tydligt syfte och mål med lektionen. Skolan bör öppna upp för fler och olika sätt att arbeta och planera utifrån elevgruppen istället för att anpassa efteråt.  

– Vi behöver planera mycket mera tillsammans, öppna upp för kollegialt lärande på alla nivåer, även i klassrummet. Vi bör ställa frågor om var vi fastnar idag och vad vi kan göra mer av. Vi måste reflektera kring vad måluppfyllelse är och tänka önskat läge istället för godkänt betyg. Har eleven utvecklats mot det önskade läget? Har eleven tillräckligt med stimulans för sin utveckling?  

Förebyggande arbete är en del av delaktighetskulturen, där fokus flyttas från att alla ska göra samma sak för att kunna nå kunskapskraven till varje elevs egen utvecklingsprocess. 

– Vi måste bjuda upp fler elever till dans, säger Helena Wallberg.