• Vilken är den viktigaste uppgiften i rollen som pedagogista?

– En stor del av min roll är att finnas nära förskolechefer och pedagoger utifrån perspektivet ”hur blir det här för barnen”? Jag håller i kompetensutveckling för pedagogerna gällande pedagogiska frågor som exempelvis vårt uppdrag, det systematiska kvalitetsarbetet, projekterande förhållningssätt, pedagogisk dokumentation, lärmiljöer, normkreativitet.

– Det kollegiala lärandet är oerhört viktigt och jag handleder bland annat pedagogerna vid våra reflektionstillfällen. Min roll är här att tillsammans med pedagogerna synliggöra, fördjupa och sätta fokus på barns utveckling och lärande i relation till våra styrdokument och fokusområden.

– Just nu är ett fokusområde barns delaktighet och inflytande i lärandet. Vi arbetar i projektform och använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg. Genom barnens utforskande lek och lärande finner vi deras tankar, hypoteser och berättelser, och kan på så sätt utmana dem vidare.

– Ett annat fokusområde för hela Kärra-Säve handlar om hur barnen är och blir berättande i det vidgade språkperspektivet och hur de får möjlighet att utvecklas och bli än mer kommunikativa genom olika uttryckssätt. På förskolorna erbjuder vi många olika uttryckssätt, som dans, musik, skapande med lera, akvarellmålning och så vidare.

– Jag är mån om att lyfta det fina arbete som pågår på våra avdelningar och att göra kopplingar till teorier och forskning utifrån det som barnen håller på att utforska. Vad kan vi se för metanivå i det vi gör? Vilka teorier och forskningsstudier finns som kan tillföra kunskap?

– Lärgrupperna är forum för intern fortbildning som bygger på våra egna erfarenheter och kompetenser, och där vi kopplar vårt görande till forskning och beprövad erfarenhet. Pedagogerna delar med sig kring sina erfarenheter i arbetet tillsammans med barnen, och hur lärandet har blivit. Vi för dialog kring hur vi ställer frågor till barnen. Exempelvis “Hur bidrar frågorna till barns delaktighet?” Till nästa lärmöte kan pedagogerna pröva något nytt i barngruppen, och så samtalar vi om hur det blev.

– Under våren har vi på vår förskola haft två stycken lärgrupper som hänger samman för pedagogerna. Den ena är i workshop-form där vi tillsammans fördjupar och lär oss mer om lerans olika möjligheter, tekniker och utmaningar. Den andra är en lärgrupp där vi tillsammans fördjupar olika projektprocesser samt läser boken Formulera: Bild och projekt i förskolan, skriven av Karin Furness.

  • Hur ser planeringarna för nätverken ut? De är ett av de forum som inspirerar mig (Christel Lundberg) till att vidga mina tankar och mitt förhållningssätt

– Vi brukar tänka ”Vad kan vi göra i våra nätverk i Kärra (och nu även Säve) som vi inte kan göra enskilt på våra enheter?” Syftet är att nätverken ska ge inspiration och verktyg till det projekterande som pågår på våra förskolor. Nätverken utgår alltid från våra mål samt barns rättigheter som beskrivs i läroplanen. Inspirationen kommer från praktiken – vår egen eller andras. Det är upptäckter som barn och pedagoger gjort och som vi tänker kan bidra med något betydelsefullt till allas arbeten. Planeringen kan också utgå från innehåll i föreläsningar eller studiedagar som vi vill följa upp och tänka vidare tillsammans kring.

  • Vilket område inom ditt uppdrag vill du själv utveckla? Vilken utveckling skulle gynna verksamheten mest?

– Jag tror starkt på det kollegiala lärandet och att hämta kraft ur den kompetens som pedagogerna besitter. Vi behöver varandras olika tankar för att kunna utmana oss själva i relation till praktiken. Detta önskar jag att verksamheten fördjupar ytterligare.

– Min roll i våra lärgrupper är att synliggöra pedagogernas varierade tankar, idéer och frågor som en kraft och rikedom. Jag är ödmjuk inför den komplexitet som denna roll innebär. För att synliggöra olika perspektiv och aspekter behöver jag ha tillgång till olika strategier i min ”verktygslåda”. Detta gör att det är viktigt att fortsätta vara genuint nyfiken och utvecklas för att fylla på verktygslådan.

  • Vem är du nyfiken på?

I och med att vi nu ingår i en gemensam förskoleförvaltning för hela Göteborg är jag extra nyfiken på vår nya utbildningschef för Utbildningsområde Hisingen, Eva-Lill Thorsson.

Frågorna jag vill ställa till henne är:

  • Vilka tankar har du om det förskoleområde du ansvarar för i den nya förskoleorganisationen?
  • Hur tänker du kring att alla ledare i förskoleförvaltningen ska ha fokus på det pedagogiska ledarskapet? Hur ser du på din egen roll utifrån detta perspektiv?
  • En annan viktig grund för den nya förskoleorganisationen är det kollegiala lärandet. Vilka är dina egna erfarenheter av kollegialt lärande? Hur önskar du att område Hisingen ska arbeta med det kollegiala lärandet?