Vilka fördelar ser du med att arbeta med matriser?

– Den största fördelen är för mig i min planering. Att arbeta med matriser gör att jag riktar min undervisning mot förmågor istället för att låta innehållet bestämma. Innehåll finns ju knappt med i kunskapskraven och om man låter innehållet styra riskerar man att hamna i ett läge där det blir svårt att bedöma eleverna.

– När jag ska planera en kurs eller en uppgift börjar jag med att göra en matris utifrån de kunskapskrav som passar just det momentet. Därefter väljer jag en uppgift för eleverna där det går att göra en bedömning efter de krav jag valt. När uppgiften är vald konkretiserar jag matrisen för mig själv. Hur kommer jag att hitta de olika nivåerna i uppgiften? Vad krävs för att nå de olika nivåerna? Här är det bra att ta hjälp av gamla nationella prov eller annat bedömningsstöd så att man inte hittar på konstiga saker.

– Sedan skriver jag en presentation av uppgiften till eleverna där jag i slutet klistrar in kunskapskraven så som skolverket formulerat dem men med rubriker till varje krav som passar till elevernas uppgift. Under resans gång får eleverna ofta en checklista eller en nedbruten matris för att kunna kolla att de är på rätt väg. När uppgiften är inlämnad bedömer jag eleverna i den matris jag själv konkretiserat i början och skickar den till eleverna.

Upplever du att eleverna får en tydlig bild av vilka handlingar som krävs för att uppnå de olika kunskapskraven?

– Texten i kunskapskraven som den är skriven i kursplanen är ofta för svår för eleverna att koppla till arbetet i klassrummet. När man arbetar som jag gör med matriserna får eleverna hjälp att tolka och förstå. Eftersom vi hela tiden återkommer till matriserna är det också lättare för eleverna att hålla sig till rätt saker. I min formativa bedömning relaterar jag till kraven i matriserna och det blir då lätt för eleverna att se vilka delar som behöver utvecklas. När eleverna kommer in i matrisarbetet är det väldigt ovanligt att få in slutarbeten på en icke godkänd nivå.

Ser du några svårigheter med att arbeta med matriser?

– Det svåraste är att hitta balansen mellan att tydliggöra vad som krävs men att inte skriva ett facit innan arbetet är klart. Om eleverna får för mycket stöd kan det vara svårt att veta om jag bedömer elevernas förmåga till exempelvis källkritik eller om jag bedömer deras förmåga att följa ett recept. 

– När det gäller uppgifter där eleverna har stor frihet att välja innehåll kan det också vara en utmaning att inte styra in för mycket på matriserna. Det är ju viktigt att eleverna så långt som möjligt känner ett genuint intresse för att lära sig saker och inte arbetar bara för att nå ett högt betyg.

Vem är du nyfiken på?

Anna Öberg, Gunnetorpsskolan i Norra Hisingen. Mina frågor är:

  • Kan du ge något bra exempel på en uppgift där dina elever känt sig engagerade och tyckt att arbetet var meningsfullt?
  • Hur gör du för att komma på meningsfull undervisning?
  • Vad tror du är det största hindret mot att göra skolans uppgifter mer meningsfulla?