• Ert arbete med elevrådet är väldigt avancerat med ett presidium som eleverna söker till. Hur har ni kommit fram till denna arbetsgång?

Presidiets uppgift är att förbereda frågorna som elevrådet ska diskutera. Det består av två representanter från årskurs fem och två från årskurs sex. En elev från sexan är ordförande för elevrådets möten och en från femman är vice ordförande.

Eftersom presidiets uppgift är så viktig så vill vi att eleverna som väljs verkligen är förberedda och vet vad som förväntas av dem.

Att låta eleverna i klasserna rösta fram sin representant kan bli fel, och det stämmer inte heller med skolans värdegrund. Då kan det lätt bli en elev som är stark i gruppen som väljs. Istället för den som har det bästa beteendet och är mest lämplig för att representera alla elever.

Ordföranden går ut till femmorna och berättar vad det innebär att vara vice ordförande och arbeta i presidiet. De intresserade får formulera en ansökan och blir sedan kallade på en intervju med det sittande presidiet. Det är nästan lite som en jobbintervju. Vår biträdande rektor är med och tar fram frågorna och är också med som stöd i analysen efter intervjuerna.

  • Vilka vinster ser ni med att eleverna i presidiet söker plats och inte väljs?

Vi ser vinster med att eleverna får en presentation av vad uppdraget innebär. Alla får på egen hand fundera och bedöma om det är något som är av intresse för just hen. I ansökan får eleven formulera sina egna tankar om vilka frågor som ligger en varmt om hjärtat. Processen leder också till självkännedom om ens förmågor att driva skolgemensamma frågor i demokratisk ordning.

I intervjun får de utveckla sina tankar om till exempel hur de ser på att leda ett möte, vilka styrkor och för bättringsområden de själva har i förhållande till den rollen. En viktig fråga är: Hur känns det att framföra klassens åsikt om den inte stämmer med din personliga?

Jag är imponerad av eleverna i presidiet, de är jätteduktiga på att borra i svaren. För de sökande är det också viktigt att vi kommunicerar tydligt att det inte finns någon garanti för att man blir utvald till uppdraget. Vi försöker preparera dem så att de inte ska bli för besvikna.

– Våra utvärderingar visar att eleverna i elevrådet tycker att det är en bra modell. Och lärarna säger att deras klasser också är positiva till det här systemet.

  • Vilka frågor hanteras på ert elevråd? Tror ni att det skiljer sig från skolor som inte har ett presidie som elever söker till?

Frågorna som hanteras på elevrådsmöten är elevnära frågor som exempelvis skolgård, bamba, trivsel, arbetsmiljö och skolbibliotek. Vi tror inte att våra elevrådsfrågor skiljer sig från andra skolors.

Förutom de konkreta frågorna som ligger närmast elevernas skolvardag vill vi gärna också ta del av deras tankar och idéer om hur vi kan skapa en bra lärmiljö och ett bra socialt klimat. Vi har till exempel särskilda gemensamhetsskapande dagar under året. Och här är elevrådet väldigt betydelsefullt – vad de snappar upp som är viktigt att tänka på när vi planerar framåt.

  • Är elevernas delaktighet i beslutsprocesser på Lerlyckeskolan större jämfört med andra skolor?

– Det kan jag inte bedöma. Jag har för lite kännedom om hur det ser ut på andra skolor. Generellt kan vi bli bättre på att göra det tydligare för eleverna när de får möjlighet att vara delaktiga, i vilka frågor. Och vad de inte kan påverka. Eleverna kanske inte ser att de är delaktiga i till exempel planeringen av undervisningen, eller när de får tycka till i olika frågor. Det är lätt att de tar det för givet och därför inte reflekterar över att de faktiskt är medskapande och delaktiga.

– Vi vuxna har ett stort ansvar att förtydliga när, och i vilken fråga, eleverna har inflytande. Men också vad inflytande och delaktighet innebär när det gäller ansvar i den demokratiska processen.

  • Vem är du nyfiken på?

Marie Svensson, förstelärare på Bräckeskolan. Mina frågor är:

  • Hur har ditt dagliga arbetssätt förändrats med digitala verktyg – konkretisera gärna – och vilka vinster ser du för elevernas lärande?
  • Vilka tre faktorer bedömer du har varit avgörande för ditt pedagogiska digitala utvecklingsarbete?
  • Vilka tre faktorer bedömer har du har varit avgörande för Bräckeskolans gemensamma utvecklingsarbete med IT?