• Många pedagoger upplever idag att det finns fler barn som utmanar? Vad tror du att det beror på?

– Det är något som vi har diskuterat och reflekterat kring ganska länge i verksamheten. Om vi hade svaret hade vi med största säkerhet för länge sedan arbetat både åtgärdande, förebyggande och främjande i frågan. Jag tror det kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om hur vi organiserar våra verksamheter, brist på behöriga pedagoger med adekvat utbildning, förhållningssätt kring hur vi bemöter och pedagogiskt strukturerar verksamheter, förutsättningar gällande resurser, vistelsetider, vårdnadshavares dilemman och tidsepoken i sig. Det är inte lätt med en samhällsstruktur som innebär många val även när man är yngre. Sedan finns det forskning och utredningar som visar att det finns fler barn idag som får diagnos i tidig ålder.

– Vi har ett mycket viktigt uppdrag att skapa en lärmiljö där alla barn kan få vara sitt bästa jag. Det krävs mycket av förskolorna idag för att skapa dessa förutsättningar för varje enskild individ och grupp.

  • Hur kan vi bli bättre på att i förskolan arbeta mer förebyggande än, som det ofta blir, åtgärdande?

– Vi har nu en förskoleförvaltning som ska bistå förskolan med olika stödinsatser. Förskolan har alltid varit skicklig på att snabbt möta upp eller skapa nya strukturer när olika behov uppstår. Ofta kan insatserna då vara kopplade till ett nuläge. Det är viktigt att det i uppföljningen av insatsen sker ett lärande som i sin tur kan öka insikten om förebyggande och främjande i ett helhetsperspektiv. Istället för att fokusera på en enskild insats eller ett enskilt barns behov behöver vi lyfta blicken till att omfamna hela kärnverksamheten. Vad krävs för att lärmiljön ska anpassas, utmana och utvecklas i ett långsiktigt perspektiv? För att skapa insikt om detta krävs en systematik i uppföljningen och tid för reflekterande kring insats, resultat och analys. Vad är nästa steg och hur går vi vidare? Då har vi lyft blicken från ett åtgärdande till ett förebyggande och främjande perspektiv.

– Samverkan är också viktigt för helheten. Olika professioner kan bidra med olika kompetens för att skapa en inkluderande miljö. Samverkan inom barnhälsa innebär ett kontaktnät med öppen förskola, familjecentraler med mödravårdscentral, barnavårdscentral, folktandvård, habilitering, individ- och familjeomsorg med mera. Lyckas man skapa ett nät kring barn och familj finns alla förutsättningar för ett långsiktigt och gemensamt arbete för barn och familjers bästa.

  • Om du hade haft möjlighet (ekonomiskt goda förutsättningar) – vad hade då du främst satsat på inom förskolan?

– Då hade jag främst satsat på min vision, det vill säga att bygga en stark kärnverksamhet där det finns en professionell, kreativ lärmiljö där alla barn får vara sitt bästa jag. Den höga kompetensen och de goda förutsättningarna skulle skapa en grund för förebyggande och främjande arbete utifrån styrdokument och mål.

För detta krävs:

  • Utbildning: Kompetensutveckling och möjlighet till handledning och konsultation till personal.
  • Budgetförutsättningar där förskolechef ges möjligheter att planera sin budget långsiktigt och utifrån barnens behov.
  • Kompetenscentrum med specialinriktning för barn som i olika grad har svårt med inkluderande miljöer. Dessa skulle också bistå med kompetensförsörjning.
  • Uppsökande verksamhet och utveckling av familjestödjande insatser.
  • Önskat stöd till förskolechefer och personal för att skapa utrymme för pedagogisk utveckling.

– Riktlinjer, mål och nationella styrdokument säger vart vi ska och det ska vara likvärdigt för alla barn i vår stad. Det behöver finnas utrymme för kärnverksamheten att organisera och bygga utifrån barnens behov. Det behövs en samlad kompetens och utrymme för pedagogiken att växa där barnen är.

  • Vem är du nyfiken på?

Linda Sinclair, förskolechef, Västra Hisingen. Mina frågor till henne är:

– Om du fick bygga en förskola där alla barn fick vara sitt bästa jag, hur skulle den se ut?

– Vad skulle det krävas för resurser för att kunna skapa en förskola med ett inkluderande förhållningssätt där man arbetar främjande och förebyggande?

– Hur arbetar du och ditt team systematiskt med insatser och uppföljning kring lärmiljöer kopplat till enskilda barns behov?