– Att det kommer in så många skisser till ULF visar att det pågår mycket som påverkar likvärdighet och det kompensatoriska arbetet. Det är optimistiskt! Vi kan bidra till ökad likvärdighet och göra skillnad, säger Mats Widigson, lektor på Center för skolutveckling och medlem i ledningsgruppen för ULF i Göteborg.

Fyra av sex projekt från Göteborgs Stad

Av de sex projekten som nu kommer få runt en miljon kronor var, finns fyra i Göteborgs stad, ett i Partille och ett är ett samarbete mellan Lilla Edet och Lerum. Göteborg har förstås störst organisation av kommunerna i regionen, men Mats Widigson tror också att antalet lektorer som finns i staden har spelat en roll i att så många av de beviljade projekten är härifrån.

– Lektorerna har en naturlig kontakt med både universiteten och verksamheten, och har stor nytta av att ingå i en miljö där forskning och utveckling vävs samman. De kommer till sin rätt i praktiknära forskning. Det kan säkert ha bidragit till att ansökningarna höll en hög kvalitet som tilltalade både bedömarna från verksamheten och de från universitetet.

Inriktning på projekt om likvärdighet

Den 27 april beslutade rektorn för Göteborgs Universitet vilka sex projekt av de totalt drygt 60 ansökningarna som får cirka en miljon kronor var att använda för att forska på sin verksamhet. Urvalet görs av en oberoende kommitté bestående av fyra representanter från akademin och fyra från skolverksamhet. Kriterierna som kommittén använt för att välja ut projekten är:

  • Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i skola och förskola.
  • Forskningsprojektets potential att stärka samverkan.
  • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet.
  • Forskningsprojektets potential att bidra till ökad likvärdighet.
  • Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade erfarenhet.

Kriteriet om likvärdighet är nytt för den här omgången av ULF. Mats Widigson säger att likvärdigheten är ett samhällsproblem som kan kännas övermäktig att rå på ibland, och därför är han glad över att det har kommit in så många bra forskningsskisser på temat.

– Det visar att det finns många personer i verksamhet och akademi med konkreta idéer om praktiknära forskning som kan ge värdefulla kunskaper för en likvärdig skola. Det är hoppingivande och positivt! Jag tror att praktiknära forskning är väldigt inspirerande för de förskollärare och lärare som deltar, och att det kan bidra till en förbättring som kommer barn och elever till del. Den här utlysningen visar att det finns saker vi kan göra!

Han poängterar att det är viktigt att lärare och forskare arbetar tillsammans.

– En skola på vetenskaplig grund innebär inte bara att skolorna konsumerar vetenskap, utan även att de är med och producerar kunskap och forskar på sin egen verksamhet. Det är detta som ULF bidrar till.

De utvalda projekten

Att utveckla flerspråkiga elevers ämneslitteracitet genom genre-pedagogisk undervisning

Medverkande: Ryaskolan och Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Projektet förväntas ge kunskap om genrepedagogikens potential att stötta flerspråkiga elevers kunskapsutveckling med särskilt fokus på grundskoleelevers förmåga att tolka och skriva ämnesrelaterade texter i samhälls- och naturorienterande ämnen samt svenska.

Digiflex: didaktisk design i samverkan – rummets betydelse i ny skolverksamhet

Medverkande: Kvibergsskolan F-9, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad, Högskolan i Väst

Detta projekt är baserat i den nybyggda Kvibergsskolan, som eftersträvar pedagogiskt nytänkande i utformningen av den fysiska lärmiljön i kombination med en hög grad av digitalisering. Syftet är att studera hur flexibla rumsliga och digitala ramar och resurser påverkar undervisningen och dess potential att stärka alla elevers literacyutveckling.

Undersökande läsaktiviteter om naturvetenskap. Ett samverkansprojekt mellan universitet, förskola, förskoleklass och årskurs 1

Medverkande: Långmosseskolan, förskolorna Salviagatan 2 och Kanelgatan 38, Göteborgs Stad

Syftar till att utveckla en modell för läsaktiviteter kring bokens naturvetenskapliga innehåll. Detta för att kvalitetssäkra undervisning med naturvetenskapligt innehåll mot ökad måluppfyllelse i förskolan och grundskolans lägre åldrar och realisering av läroplansmål genom läsning av barnböcker

Med translanguaging som ramverk på Bergsjöskolan: utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser som ökar undervisningens kvalitet och bidrar till likvärdig utbildning.

Medverkande: Bergsjöskolan F-6, Center för skolutveckling, Göteborgs Stad

Projektet fokuserar på att utveckla undervisningsformer som stärker nyanländas, och alla flerspråkiga elevers möjligheter att lära, utveckla och visa kunskaper. Projektet tar avstamp i ett tidigare pilotprojekt. Syftet är att fortsatt utveckla kunskap om och identifiera undervisningsprocesser, som med translanguaging som grund, bidrar till att öka undervisningens kvalitet och utbildningens likvärdighet.

De osynliga: om problematisk skolfrånvaro och insatser i en lokal kontext

Medverkande: Barn- och elevhälsan, Partille kommun

En fallstudie med syfte att kartlägga och analysera skolans arbete med problematisk frånvaro och, därigenom, utarbeta hållbara strategier för hur även andra skolor kan arbeta med problemet.

ELSA-modellen för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan med syfte att öka lärande och likvärdighet för alla barn och som en grund för läs- och skrivutveckling

Medverkande: Förskola och Bildningsförvaltningen, Lilla Edets kommun, Förskola och Sektor lärande, Lerums kommun

I detta praktiknära forskningsprojekt används modellen, Early Educational Language Support Activities (ELSA), för forskningsbaserade språkstödjande aktiviteter i förskolan. Syftet med projektet är att implementera ett språkstödjande arbetssätt, samt utvärdera hur strukturerat språkstöd kan påverka barnens lärande och språkutveckling.

Regeringsuppdrag som ska stärka vetenskaplig grund

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Tanken är att utveckla och pröva hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola, och genom det stärka och utveckla en skola på vetenskaplig grund vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Göteborgs universitet har fått uppdraget, men arbetet görs i samverkan med Göteborgs stad och Göteborgsregionen.

När regeringens satsning är slut 2021 är tanken att erfarenheterna ska användas för att skapa hållbara modeller för samverkan mellan akademi och skola i hela Sverige.

 

Om projekten på Göteborgs universitets webbplats

 

ULF-avtalets nationella webbplats