Regeringen beslutade 2017 om en nationell digitaliserings­strategi för skolväsendet, som ska leda till en hög digital kompe­tens hos barn och elever och för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Därför tar vi nu fram ett digitaliseringsprogram med rikt­ning, fokus och ansvar för oss inom skolan i Göteborgs Stad. Den som leder arbetet är Mattias Lindskog på avdelningen för Digitalisering och innovation på Utbildningsförvaltningen.

Till hjälp har Mattias en arbets­grupp med representanter från förskoleförvaltningen, grundskoleför­valtningen, utbildningsförvaltningen, Intraservice och Center för skolut­veckling. Även existerande nätverk (superanvändare, IKT-råd, skolledare med flera) kommer att kunna ge syn­punkter på innehåll och utformning. Därefter kommer ännu fler att vara med i att ta fram handlingsplaner, ett arbete som ser ut att starta i höst.

Vad hoppas du att programmet leder till?

– Jag hoppas att program­met, och framförallt hand­lingsplanerna, leder till ökad likvärdighet för elever och personal. Men då behöver vi också definiera vad vi menar med likvärdighet. Det är så viktigt att alla får liknande förutsättningar att använda digitaliseringens möjligheter.

– För att det ska kunna hända behöver skolan blir mer aktiv i di­gitaliseringsutvecklingen och lämna den polariserade debatten om för eller emot digitalisering eftersom vi inte kan välja bort den. Digita­liseringen är en del av samhället. Samtalet nu behöver handla om hur och när vi använder digitala verktyg och tjänster för att kunna ta tillvara på dess möjligheter och vara medvetna om utmaningar som följer med digitaliseringen.

– Det är oerhört viktigt att alla led i skolorganisationen har det som strategin definierar som adekvat digital kompetens* för att kunna fatta beslut och leda utvecklingen i en hållbar långsiktig riktning. Vi ser redan nu att en viktig del i programmet och handlings­planerna kommer att handla om kompetensutveckling.

Hur ser uppdraget ut kring att ta fram ett digitaliseringsprogram?

– Uppdraget kommer från politiken i årets budget. Programmet ska identifiera gemensamma utvecklingsområden för förskola och skola samt beskriva roller och ansvar för att ge goda förutsättningar att i nästa steg förbereda handlingsplaner som leder till att förverkliga strategin.

Vad är din och arbetsgruppens roll?

– Den nationella strategin innehåller tre fokusområden:

  • Digital kompetens för alla
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

– Det är arbetsgruppens uppgift att bryta ned dessa och förtydliga vad vi i Göteborg behöver fokusera på och arbeta gemensamt med över förvalt­ningsgränserna. Min roll i det är att se till att gruppens arbete går framåt.

Hur går arbetet?

– Arbetsgruppen började arbeta i mars och programmet ska vara fär­digt i november. Vi håller just nu på att bearbeta den nationella strategin och den handlingsplan som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i mars (Skoldigiplan). Sedan tittar vi på det som är specifikt för Göteborg genom en kartläggning som gjorts utifrån självskattnings­verktyget LIKA, vårt nuvarande IKT-program för Göteborgs Stad och programmet för e-samhälle. Vi kollar också på andra kommuners strategier och handlingsplaner.

Vilka styrande dokument har vi i digitaliseringsarbetet?

 

Var kan jag få stöd i arbetet med digitalisering?