Som en röd tråd genom alla föreläsarnas olika vinklingar kring läsning, skrivning, språk och identitet återkommer följande framgångsfaktorer som också är centrala i TCRWP:

  • Explicit undervisning för att nå alla elever
  • Fokus på elevens starka sidor och framåtsyftande respons
  • Stärkt identitet som läsare, skribent och/eller flerspråkig genom bejakande av dessa roller
  • Tydlighet, struktur och stöttning på rätt nivå
  • Visuella guider och mallar för att göra eleverna självständiga så att läraren kan ägna tid åt vägledande samtal.

Våra reflektioner under de här dagarna är att många lärare själva efterfrågar stöttning i hur de ska komma igång med sin undervisning enligt TCRWPs förhållningssätt. Nedan kommer några råd:

Börja smått och låt det ta tid, både för klassen och för läraren. Om man är flera som börjar samtidigt kan man stötta varandra.

TCRWP arbetar efter en lektionsstruktur där den inledande minilektionen har en viktig roll. Den första tiden kan handla om hur man sitter i samlingen, tar sig till eller ifrån samlingspunkten, hur man vänder sig mot sin samtalspartner mm. All tid som investerats i att bygga en stabil grund kring rutiner tjänas in när man senare kan fokusera på kunskapsutvecklande undervisning. Även en lärare som ska ändra sin undervisning och ändra sitt förhållningssätt behöver tid, ibland flera år. (Läs mer om minilektionen i bloggen Språkskatten.)

Det tar tid i början i planeringen, men det är väl investerad tid.

Öva på att vara explicit i undervisningen. Tänk på att undervisningspoängen ska vara en avgränsad detalj/poäng så att det blir tydligt och minilektionen inte blir för lång. En minilektion ska helst vara ca 10 minuter. Forskning visar att få lyssnare orkar koncentrera sig mycket längre än 10 minuter.

Läs vad andra skriver om att jobba enligt TCRWP. Den bok som vi själva hämtade idéer ifrån när vi började jobba enligt TCRWP är ”Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning” av Britta Stensson. Efter att den kom ut har det dessutom skrivits mycket mer både i bokform och på internet. Så varsågoda – läs och inspireras!

Programpunkter och föreläsare under fortbildningsdagarna ve 44

Keynote-talare var Catharina Tjernberg vid Karlstad universitet som föreläste om processinriktad läs- och skrivundervisning med utgångspunkt i TCRWP – ett arbetssätt som har visat sig passa alla elever och där eleverna stärks i sin identitet som läsare respektive skribent.

Kopplingen mellan digital kompetens och TCRWP stod Lisa Molin, lektor vid Center för Skolutveckling, för medan Carla Jonsson, universitetslektor vid institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms Universitet, gav en fördjupning kring hur språk och identitet hör ihop via flerspråkighet.

Andra föreläsare var Lotten Ekelund och Karin Olsson från Center för Skolutveckling om workshopens upplägg enligt TCRWP. Lektionsexempel modellerades i workshops som flera av språk- läs- och skrivutvecklare stod för.

Läs mer om TCWRP på webben:

Pedagog Göteborg

Anna Månsson Nylunds blogg Språkskatten

Teachers College Reading and Writing Project

Facebookgruppen – Pedagoger som inspireras av TCRWP

Litteratur:

Mellan raderna. Strategier för en tolkande läsundervisning, Britta Stensson

Färdplan för klassrummets läsundervisning, Lucy Calkins

Att gå i huvudpersonens skor del I. Föreställningsvärldar, förutsägelser och inferenser, Lucy Calkins & Kathleen Tolan

Att gå i huvudpersonens skor del II. Att tolka och att skapa teorier, Lucy Calkins & Kathleen Tolan

Berätta mer!, Lucy Calkins, Amanda Hartman & Zoë White

Skriv mer! Skrivundervisning under de första skolåren, Lucy Calkins

Allt gott på jorden och i solen : Om dikt och diktskrivning, Georgia Heard

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering, Catharina Tjernberg

Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet, Catharina Tjernberg

Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska, Margaretha Häggström, Charlotte Georén Sprung & Theres Kareld

Väl valda ord : hur vårt språk påverkar barns lärande, Peter H Johnston

Få det att fastna, Shanna Schwartz