I slutet av september 2019 åkte vi till Sydafrika och höll en presentation om vårt samarbete på R2L-konferensen “Breaking Barriers to Literacy” i Somerset West utanför Kapstaden. Efter Australien är Sydafrika ett av de länder där arbetet med R2L har pågått längst, främst i skolor kring de större städerna men även på platser som ligger mer avlägset. Arbetet med att sprida metoden och utbilda lärare leds främst av Mike Hart och hans team. De arbetar främst i området Kwa-Zulu Natal och har varit verksamma sedan 2006.

Bakgrund Sydafrika

Sydafrika har 57 miljoner invånare som är bosatta i nio olika provinser från väst- till östkusten. Det finns 11 officiella språk varav Zulu och Xhosa är de största följt av Afrikaans och Engelska. Det finns både statliga och privata skolor där de förstnämnda är i klar majoritet. I de flesta skolor är undervisningsspråket engelska och lokala större språk undervisas som egna ämnen.

En av de största utmaningarna i det sydafrikanska skolsystemet är elevernas genomgående svaga läs- och skrivkunskaper. Att genomgå skolan utan att få en grundläggande utbildning leder i sin tur till permanent utanförskap och inte sällan till kriminalitet. På konferensen deltog drygt 100 lärare, skolledare, skolutvecklare, universitetslärare och personer från olika utbildningsdepartement som alla verkar i och representerar olika geografiska områden. Både statliga och privata skolor var representerade.

R2L panelsamtal

Panelsamtal med bl.a. Mike Hart, Claire Acevedo och Carol Macdonald.

Mike Hart öppnade konferensen med statistik och konsekvenserna av att inte ha en grundläggande och åldersadekvat läsförståelse. Han redovisade siffror från PIRLS 2016 där det framgick att 78% av årskurs 4 eleverna i Sydafrika saknade grundläggande läsförståelse på något utav de 11 officiella språken. I förlängningen påverkar det här inte bara skoltiden utan även möjligheten för vidare studier och arbete. Enligt Mike Harts statistik har exempelvis 40% av 18-24 åringarna inget jobb, studerar inte eller har någon annan sysselsättning.

Vår presentation

Vi höll vår presentation i ett litet, dunkelt och enkelt klassrum. Wifi fanns, tillfälligt förstärkt under konferensen, och en projektor men annars väldigt enkla förhållanden i jämförelse med våra klassrum i Sverige. Frida introducerade presentationen genom att berätta att många personer i hennes närhet nog skulle bli väldigt förvånade om de hade sett henne hålla en presentation på engelska här i Sydafrika. Dessutom på en konferens om literacy eftersom hon inte alls uppfattas som en “språkperson”, varken privat eller i sin roll som NO-lärare. Detta gav stående ovationer från åhörarna och presentationen kunde inte börjat på bättre sätt. Syftet med denna introduktion var att lyfta fram vikten av språkmedvetenhet hos alla lärare oavsett vilket ämne man undervisar i.

Vi fortsatte med att ge en kort introduktion över hur det svenska skolsystemet är uppbyggt samt visade de svenska PISA-resultaten. Detta följdes av en kort beskrivning av hur vårt samarbete började, vår nuvarande skola och eleverna vi undervisar. Slutligen beskrev vi vilka av strategierna i R2L-metoden som vi arbetar med och gav konkreta exempel på dessa från våra lektioner. Flera av de som lyssnade på vår presentation tyckte det var mycket intressant att höra hur vi arbetar ämnesintegrerat med Sv/No/So och på vilket sätt det möjliggör att vi får en bättre helhetsbild av elevernas kunskapsnivå. De såg också stora fördelar med hur vi lärare arbetar tillsammans när det gäller exempelvis planering och sambedömning.

R2L presenters

Anna Ahlcrona, Claire Acevedo och Frida Andersson. Claire är en av de ansvariga för R2L utbildningen på Center för Skolutveckling i Göteborg.

Sammanfattning

Överlag upplevde vi att det fanns en stor medvetenhet och öppenhet kring utmaningarna i det sydafrikanska skolsystemet, men också en samsyn när det gäller vikten av att samarbeta för att vända den negativa trenden både på skol- och samhällsnivå. Slutligen kan sägas att vi reste till andra sidan jordklotet för att mötas i en arbetsmetod som med rätt förutsättningar kan fungera lika bra i ett svenskt som ett sydafrikanskt klassrum. De lärare som vi mötte arbetar med allt från lågstadieelever till universitetsstudenter från olika samhällsklasser och med vitt skilda bakgrunder, vilket visar på och talar för styrkan i R2L som undervisningsmetod.

 

 

För den som är intresserad av att läsa mer om R2L i Sydafrika rekommenderas Emmanuel Mgqwashus (Rhodes University) artikel Education for public good in the age of coloniality: the ‘place’ of Reading to Learn pedagogy”.

R2L-pedagogiken utvecklar elevernas språk i NO

Samarbete fick igång språkutvecklande arbetssätt