När fritidshemmets verksamhet planeras utgår vi ifrån ett grupporienterat perspektiv där vi ser på elevgruppens behov, initiativ, tidigare erfarenheter och  intressen. För att kunna utgå ifrån dem krävs det en genomtänkt plan för hur detta ska bli möjligt utifrån de unika förutsättningarna som finns just där vi arbetar. Så här kommer vi på vårt fritidshem att tänka kring det:

I början av terminen började vi fundera över hur vi skulle kunna utgå ifrån en inventering av elevgruppens behov och intressen så som det står i allmänna råd för fritidshem, när de är så många elever där samtidigt. På Dinosauria finns omkring 70 stycken sexåringar. Vi började med att dela in dem i två grupper med 35 i varje. På varje avdelning arbetar 2 pedagoger och en pedagog som går emellan de båda avdelningarna beroende på innehåll och behov. Det gör det möjligt för oss att vara tre pedagoger under de tillfällena som inventeringen görs.

Inventeringen ska bli  utgångspunkten för de mål som vårt fritidshem särskilt behöver prioritera just nu. Vi bestämde oss för att använda oss av datainsamlingsmetoderna observation och intervju. Svaren som vi får i intervjuerna kommer också användas för att göra ett sociogram.

Det som vi i arbetslaget upplever att vi behöver observera är:

  • Barns lek

De områden som vi i arbetslaget upplever att vi vill få svar på i intervjuerna är:

  • Barns lek
  • Grad av medbestämmande
  • Trygghet och trivsel

Utifrån dessa områden är vi nu i skedet att formulera frågor som ramar in det vi önskar undersöka. Inom varje område finns det många olika inriktningar som man kan välja att undersöka ytterligare.  Vi har valt följande:

Observation:

  • Vilka ingångsstrategier ser vi att eleverna har i sin lek?
  • Vilka lekar väljer eleverna att leka när de får fritt val?
  • Var väljer eleverna att vara när de får möjlighet att leka fritt? Finns det platser som inte används och varför?

Intervju:

Barns lek: Inom barns lek vill vi kunna undersöka om alla elever har någon eller några elever som de helst väljer att leka med under fritidshemstid. Detta för att skapa ett sociogram som vi kan föra vidare diskussioner kring i vårat arbetslag. Dessutom vill vi undersöka huruvida eleverna känner att de är delaktiga i verksamhetens utformande, om de trivs och känner sig trygga.

 

Undersökande fråga 1: Vilka elever väljer du helst att leka med under fritidshemstid?

Undersökande fråga 2: Vad leker du helst med på fritids? Ute/inne

Undersökande fråga 3: Känner du dig trygg när du är på fritids? Finns det någonstans du inte känner dig trygg? Varför?

Undersökande fråga 4: Upplever du att du får vara med och bestämma över innehållet på fritids?

Nästa steg för oss är att skapa mallar som gör det möjligt att snabbt och smidigt genomföra våra datainsamlingsmetoder.


Fråga
: Var befinner ni er i ert systematiska kvalitetsarbete? Hur tänker ni genomföra en nulägesbeskrivning av fritidshemmet? Om ni redan har gjort det, hur gjorde ni?