Efter frukost är det dags för sagostund. Idag, precis som alla andra dagar. Förskollärarna Emma Kimming, Lena Båth och Ninni Mirhasani tar fram ”sagolådor”. I en av dem finns figurer som gör att de kan gestalta barnvisan ”I ett hus vid skogens slut”. I en annan finns rekvisita till Bockarna Bruse. När Lena plockar upp de tre bockarna och trollet börjar ett av de minsta barnen att gråta. Hon är rädd för trollet. Här är nämligen sagorna på allvar. Lena Båth förställer rösten, använder hela kroppen i sitt berättande och fångar barnens totala uppmärksamhet.

När förtrollning är bruten är det rusning efter de magiska figurerna. Alla vill känna på figurerna, testa bron och själva berätta den spännande historien.

Har givit lyft åt läsandet

Det här läsåret har den pedagogiska personalen på Saffranbackens förskola gått en fortbildning inom ramen för Läslyftet. Det har förändrat deras arbete med språk, läsning och berättande.

– Vi har givetvis läst mycket för barnen tidigare också. När fortbildningen började tänkte vi gamla rävar som jobbat här i många år att vad är det här: Ska vi gå en utbildning för att lära oss att läsa med barnen? Men det har blivit precis som det låter, ett lyft för läsandet, säger Lena och fortsätter:

– Det har förändrat och förbättrat vår syn på läsande. Det handlar inte bara om att läsa böcker. Det finns så mycket annat man kan göra. Det går att använda berättandet i vardagssituationer. Jag kan ändra rösten och sätta igång. I början var det lite svårt att fånga barnens intresse, men ju mer vi har gjort det desto mer har det blivit barnen som vill höra oss berätta.

All personal har gått fortbildningen

Förskolechefen lät all personal på hela förskolan gå fortbildningen. Det har inneburit att verksamheten numera genomsyras av läsning och berättande. Det gäller såväl interaktionen mellan vuxna och barn som den fysiska miljön. Tidigare fanns alla böcker vid en speciell läshörna i matsalen. Nu finns de också i kapprummet för att inspirera föräldrarna att läsa för sina barn, i skötrummet så att barnen kan bläddra i dem när de sitter på pottan och i lekrummet finns det tåliga pekböcker som kan användas i leken.

– Det var bra att alla gick utbildningen. Det har gjort att alla är med på tåget. Under det här året har vi pratat med varandra, reflekterat och blivit allt mer entusiastiska, säger Lena.

Barnen upptäcker kunskapen som finns

När de vuxna är entusiastiska smittar det av sig på barnen. De vill höra sagor, de leker sagor och de vill läsa böcker. Lena och Emma märker att böckernas ”status” har ökat.

– Vi lär dem att hantera böcker som värdesaker. Det finns stor kunskap inne i varje liten bok. Det har barnen upptäckt. De behandlar böcker på ett hela annat sätt nu jämfört med tidigare då det var mer slit och släng. Nu ställs böckerna tillbaka i hyllan, säger Emma.

En viktig del har varit att medvetandegöra föräldrarna om vikten av att läsa. Det har man dels gjort genom bokhyllan i kapprummet men också genom att informera om biblioteket och förklara varför det är viktigt med språk och läsning.

Lässtunden – en viktig stund tillsammans

– Det handlar inte bara om ordförråd och läsförståelse utan också om lässtunden tillsammans. Jag tror att många föräldrar och även barn är stressade. Det ska hända saker hela tiden. Man ska åka väg till Lek- och buslandet, det ska spelas på Ipad och så vidare. Men det behöver inte vara så komplicerat. Sätt dig ner en stund och läs för ditt barn istället för att fara runt och flänga, säger Emma.

Emma Kimming, Lena Båth och Ninni Mirhasani.

Läslyftet i förskolan är Skolverkets fortbildningsmaterial i språk-, läs-, och skrivutveckling. Det bygger på kollegialt lärande och är uppbyggd enligt en fyrstegsmodell där deltagarna i varje moment 1) läser artiklar/ser filmer om innehållet, 2) träffas för att diskutera innehållet, utför aktiviteter i barngrupper, och 4) utvärderar tillsammans hur aktiviteterna gick.

Fortbildningen har under läsåret 2018/2019 erbjudits alla förskolor i Gårdsten. Sammanlagt har 48 förskollärare och barnskötare deltagit. De har träffats ungefär en gång i månaden.

– Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det alltid roligt att få komma ut och träffa personer från andra förskolor. Det ger otroligt mycket att få ta del av deras arbete och bolla idéer, säger Emma.

Språk är makt

I Gårdsten är det särskilt viktigt att förskolan arbetar aktivt med språkutveckling. De allra flesta barn har ett annat modersmål än svenska och många kommer därför till förskolan med i princip ingen svenska alls.

– Våra barn ska ha lika stor chans i livet som alla andra bra. Vi vill lägga en bra språklig grund som de sedan kan ta med sig till skolan och ut i livet, säger Emma.

Hon får medhåll av Lena.

– Språket är en grundsten för allt. Språk är makt. Om du har ett bra språk så utvecklas din självkänsla och ditt självförtroende. Du kan säga ifrån, du kan be om det du vill ha, du kan påverka din situation.

Lär sig genom många olika sinnen

Fortbildningen har organiserats av ett antal handledare som har fått en särskild utbildning av Skolverket. En av dem är

Susanne Nilsson är handledare i Läslyftet.

Susanne Nilsson, förste förskollärare knuten till Salviagatans förskola. Hon har under lång tid arbetat med sagoberättande.

– Eftersom Gårdsten är ett mångkulturellt område behöver vi arbeta aktivt med språkutveckling. Vi behöver konkretisera berättelserna och arbeta med figurer och bilder så att barnen får uppleva, se och känna sagorna. Barnen lär sig genom att använda så många sinnen som möjligt.

Inledningsvis gick det trögt att få igång det kollegiala lärandet. Många av deltagarna hade svårt att relatera de teoretiska artiklarna till den egna verksamheten. Men när de hade testat aktivitet i sina respektive förskolor och det fanns något att praktiskt att utgå ifrån kom diskussionerna igång.

Utfallet har dock blivit väldigt olika beroende på hur många från förskolan som deltagit.

– På de förskolor och avdelningar där alla har gått fortbildningen har det givit en väldig effekt. Man peppar varandra, använder olika former av berättande och barnen läser mer. Men om man är ensam på förskolan om att ha gått fortbildningen är det inte lika lätt. På de förskolorna har det inte blivit samma effekt.

Inom Läslyftet i förskolan finns det fem olika moduler. Nästa läsår kommer man gå vidare. Då erbjuds alla fortbildning via modulen ”Natur, teknik och språkutveckling”.

 

Läslyftet i förskolan: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/laslyftet-i-forskolan

 

Text och foto: Carl-Magnus Höglund