Förskolläraren Deisy Villamil och barnskötaren Vera Issa är båda IKT-ansvariga och har ett särskilt uppdrag att främja barnens lärande och kommunikation med hjälp av digitala verktyg. Som en resurs i undervisningen har förskolan skapat en digital ateljé, ett komplement till tre andra ateljéer som har fokus på analogt skapande med färg och form.

– Vi vill stimulera till att barnen själva producerar och inte bara är passiva konsumenter. Den digitala ateljén ska vara en del i den vardagliga verksamheten, och allt skapande är kopplat till våra pågående projekt och övergripande fokusmål för året. Alla de olika ateljéerna kan ändras utifrån vilket projekt vi jobbar med för stunden, säger Vera Issa.

Pedagogens roll är viktigTvå barn står på ett grönt skynke med rymddräkter på sig

Miljön i digitala ateljén bjuder in till utforskande och ger samtidigt barnen möjlighet att bekanta sig med olika digitala verktyg. Bland annat finns här en filmstudio för greenscreen-filmning, material för både digital och analog programmering och ett wifi-mikroskop. Vid varje ”station” finns bilder på väggen som hjälper barnen att själva välja ett verktyg att pröva och lära sig hur det fungerar.

– Annars kan det lätt bli så att barnen bara går vidare från ett verktyg till ett annat, utan verkligen komma igång att testa, säger Vera Issa.

Ateljén är alltid öppen så att barnen kan använda den även i sin fria lek. Tre dagar i veckan har Vera tid avsatt för att guida och stötta intresserade 4-6-åringarna i ateljén, oftast i mindre grupper om 3-5 barn. Som pedagog tar hon en mycket aktiv roll i att introducera varje verktyg, så att barnen lär sig de tekniska detaljerna. I nästa steg utforskar hon tillsammans med barnen vad man kan göra med det, och finns tillhands som tekniskt stöd.

– Pedagogens roll är så viktig, att vara aktiv och undersöka med barnen. När de lärt sig använda utrustningen så släpper man dem mer och mer.

En stor fördel med ateljén är att allt material och teknisk utrustning som behövs finns samlat på ett ställe.

– Det underlättar för pedagogerna att allt är förberett, säger Deisy Villamil, som arbetar med 2-3-åringar.

Matematik i skapande lek

Matematik är ett av förskolans fokusområden. Här har barnen tillgång till flera olika digitala verktyg i sitt lärande. Ett exempel är materialet Lego Education coding express, som ger möjlighet till både digitalt och analogt skapande. Barnen bygger en tågbana, och kan sedan programmera och styra tåget med en app.

Barn sitter vid en tågbana i lego.

I appen kan de bland annat ställa in hur många steg, rälsavsnitt, som tåget ska köra. Rälsen innehåller färgkodade färgplattor som i sin tur är kopplade till instruktioner i appen, vilka barnen ska följa under tågresan, till exempel att tåget ska stanna vid en blå platta för att hämta vatten.

– Man måste skapa en landskapsmiljö först, med bensinstation, vatten, ängar, allt finns i instruktionerna. Så jag väntade med att ge dem tåget, för annars hade de direkt velat börja köra med det. Följer man instruktionerna så sker mer lärande och utforskande.

Lär sig tänka källkritiskt

I förskolans tematiska projektarbeten integreras lärande inom många olika områden. De digitala verktygen kan skapa fler dimensioner i utforskandet. Under ett tema om rymden och planeterna skapade pedagogerna ett digitalt rymdäventyr med green-screen-teknik, där alla barnen fick förflytta sig till rymden och hälsa på astronauter. Här använder de appen by Do Ink som kan kombinera foton, videor, teckningar och animationer.

Barn styr ett legotåg med hjälp av en ipad.

– Det är viktigt att barnen får lära sig att man kan “bygga verkligheten”, så att de förstår mer och kan vara källkritiska, säger Vera Issa.

 

Denna våren har barngruppen haft tema berättande, där de utforskar vad som finns på och under jorden. Barnen har fått undersöka olika föremål de hittat med hjälp av ett wifi-mikroskop. Bilderna som tas med mikroskopet skickas till ipaden, och sedan har barnen fått rita av mönstren i bilder av till exempel mattfibrer.

 

– Sedan googlade vi på varför saker ser ut som de gör, och barnen fick utforska vidare. Det blir mycket lärande samtal när vi arbetar så här, säger Vera Issa.

Både digitalt och analogt lärande

Under projektet blev barnen intresserade av vulkaner. De byggde en vulkan i papper i förskolans naturateljé, och ville sedan utforska hur djur reagerar om det blir ett vulkanutbrott. Barnen iscensatte detta med hjälp av plastdjur och bebotar, och lekte fram en berättelse som spelades in på film. För att bebotarna skulle kunna fly undan explosionen behövde barnen först programmera dem.

Ett barn målar en pappersvulkan.

Därefter laddade de upp foton av pappersvulkanen i en green-screen-app för sätta in den i olika typer av naturbakgrunder och gjorde en film med ljudeffekter som de skapat själva.

För att stärka lärandet med stöd av digitala verktyg är flera delar viktiga, konstaterar Vera och Deisy. Förutom utrustning och en plats där materialet finns lätt tillgängligt, behöver pedagogerna finnas med som stöd. Tydliga bildinstruktioner till olika verktyg underlättar också för barnen att komma igång. Allra viktigast är att det regelbundet finns tid inplanerad för pedagogledd undervisning.

– Jag som pedagog är aktivt medforskande, och har ett tydligt syfte att vara där. Då är det en del i utbildningen, som ger möjlighet för barnen att fördjupa sitt utforskande och lärande.

På sikt finns tankar alla pedagoger på förskolan ska erbjudas workshoppar kring undervisning med olika digitala verktyg. Det ser Vera och Deisy som en viktigt grund för att fler pedagoger ska bli trygga i att integrera dessa ännu mer i undervisningen.

– Om pedagogen vill så händer det saker. Men vi som är lite äldre är ofta rädda att göra fel. Därför behöver vårt lärande bli en del i själva utbildningsprocessen.