Undervisning bör innehålla olika faser skriver Helena Wallberg. De faser som beskrivs i boken är:

  • sätt igång lektionen – ritualer och rutiner
  • skapa nyfikenhet och engagemang
  • klargör förväntningar
  • aktivera och träna
  • bearbeta och reflektera
  • ta reda på vad eleverna kan, avsluta lektionen
  • bedöm undervisningen formativt.

Till varje fas ges sedan konkreta tips på hur det kan göras. Självklart måste läraren som sätter igång detta se till att tipsen inte kränker någon elev.

När man kollegor emellan delar tips och ideer är det lätt att dessa plockas in lite ostrukturerad men boken visar tydligt var i de olika faserna av lektionen de hör hemma. Styrkan med boken är att den visar att lektionen har olika faser och att läraren bör göra medvetna val för att skapa design. Detta kan också kopplas till bland annat klassrumsorganisering (classroom management) som det finns en hel del forskning kring (se även en bok av professor Markus Samuelsson, Lärandets ordning och reda).

I början av boken diskuteras begreppet differentierad undervisning som är det bärande idén bakom alla de metoder, verktyg, aktiviteter och uppgifter som finns i boken. I detta stycket belyses begreppet differentierad undervisning genom en jämförelse med begreppet individualiserad undervisning där främst skillnader ses genom fokuset på gemenskap och delaktighet.

När jag tidigare jobbade som lärare hämtade jag många tips och idéer för undervisningen från andra lärare. Tips och idéer om lektionsupplägg som jag vet fungerade då jag ofta kunde se att de gjorde det när jag prövade dem. Det blev en del av det som numera kan kallas beprövad erfarenhet. Jag vet också att vissa tips inte funkade för mig eller kunde kränka elever. Jag tänker att boken med fördel skulle kunna ges till nyexaminerade lärare.

Här på Center för skolutveckling har vi under hösten 2019 haft lärargrupper som diskuterat boken. Det har varit mycket intressant att se hur lärare som arbetar på grundskolan och lärare som arbetar i gymnasieskolan gemensamt kunnat diskutera de olika faser som en lektion kan ha.

Jag tror att boken kan ge underlag för samtal på skolan och hoppas att många rektorer, kanske med boken som underlag, ger lärarna tid att diskutera de faser som Helan W. föreslår att en lektion bör innehålla. Hur denna implementering av bokens innehåll ska genomföras på en skola borde saknas tyvärr. Se även rapport från Cfs ”Rektorer och mobbning -diskussion inte nog” om svårigheter med skolutveckling.