”Men ta på dig mössan. Det är kallt ute.” Lärarens hårda ton ekar mot korridorens stenväggar. Eleven har en arg uppsyn och svarar med all önskvärd tydlighet att det ämnar hen inte att göra. ”Det är inte kallt” deklarerar hen. Stressat går läraren fram mot eleven med snabba steg, tar mössan i sin hand och berättar att ”vi går inte till skogen om du inte tar på dig mössan”.

Som lärare i fritidshem sitter vi på en maktposition gentemot eleverna. Det finns alltid fler än ett perspektiv på ett upplevt problem. Utifrån pedagogen i exemplet ovan är problemet att eleven inte tar på sig mössan alternativt inte tar på sig mössan för att hen säger åt eleven. Pedagogens lösning är hot för att råda bot på det som hen upplever som problem. En lösning som med all sannolikhet inte kommer fungera, och dessutom försämrar relationen mellan läraren och eleven ytterligare.

Det finns alltid en anledning till barns beteende. En utgångspunkt i den fritidspedagogiska verksamheten är relationen till varje enskild elev. Vår förmåga att se till barnets perspektiv är viktigare än alla metoder vi har i vår bok när en elev motsätter sig det vi önskar. Elevperspektivet ger oss en möjlighet att stärka relationen till eleven och samtidigt finna anledningen till ett visst beteende i en viss situation. Med den vetskapen kan vi handla därefter.

Om vi visste att eleven i exemplet nyss fått höra av någon annan elev att hens mössa är ful skulle vi kunna handla efter den förståelsen. Förmodligen når vi framgång i vår relation med eleven när vi tar elevperspektiv.

Hur kan man belysa detta då? Oavsett vilken strategi ni eller era kollegor har i sammanhang likt det som illustreras i exemplet ovan behöver vi i vårt arbetslag ha ett så öppet klimat att vi kan diskutera förhållningssätt gentemot eleverna. Hur vi är mot varje enskild elev är minst lika viktigt i vårt arbete mot de mål som verksamheten har att utgå ifrån. I ett arbetslag som jag var en del av gjorde vi så att jag och min kollega observerade varandra i samlingar och i möte med eleverna till exempel när vi var ute på gården eller i konfliktsituationer mellan olika barn. Varje vecka vigde vi en stund där vi på diskuterade detta för att utveckla våra egna metoder i mötet med eleverna.

 

Fråga:

Hur gör ni på era fritidshem för att stärka mötet mellan pedagog och elev?