Sommarfritids. Sol, tid för rekreation, vila och spontanitet. Sommarlovet är som en högtid för fritidspedagogerna. I regel är det färre barn på fritidshemmet vilket skapar en unik möjlighet att både vara spontana, utgå ifrån barnens intressen och i högre grad ge möjlighet till en verksamhet som är svårare att få till under terminen. Vissa fritidshem väljer att slå ihop sina avdelningar medan andra prioriterar att när tillfället ges ge barnen möjlighet att vistas i mindre sammanhang. Men sommarfritids ger oss inte bara tid att bygga på relationer med barnen som är där. Det ger oss också en unik möjlighet att planera inför höstterminens olika utmaningar.

I det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet är rutiner en, i många fall, avgörande faktor för att upprätthålla en kontinuitet i det systematiska kvalitetsarbetets olika moment. Att planera in, så tidigt som möjligt, när de olika momenten ska genomföras ger oss möjlighet att skapa förutsättningar för att de olika momenten ska bli så kvalitativa som möjligt. Under sommarfritids har vi en unik möjlighet att sätta dessa rutiner för nästa termin och också minska den typen av organisatoriskt och tidskrävande arbete under början av höstterminen, då det ofta redan är mycket att göra.

Det systematiska kvalitetsarbetet är ramverket som hjälper oss att ta tillvara på fritidshemmets innehåll. Det systematiska kvalitetsarbetet skulle kunna sammanfattas på följande sätt:  

Skärmavbild 2017-06-30 kl. 12.01.10

Ovanstående moment skulle kunna byggas rutiner kring, samtidigt som man gör en uppskattning av vad man behöver lägga mer tid på. På det sättet finns en rimlig chans att med god framförhållning uppmärksamma rektorn på att det under den tiden behöver skapas utrymme för extra tid till planering. Det ligger i hela skolans intresse att det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshemmet är kvalitativt. Vissa moment behöver ta mer tid än andra, till exempel:

  • Inventeringen av barngruppens behov, intressen och erfarenheter: Att göra observationsmallar, enkäter, intervjumallar, sociogram med mera behöver ta sin tid, både att utforma och att genomföra. Detta arbete är enormt värdefullt för fritidshemmets verksamhet och för att upprätta en lokal målsättning för sin avdelning.
  • Skapande av lokala mål: Att formulera mål på ett sätt som gör att målen blir utvärderingsbara och skrivna utifrån verksamheten gör att det går att utvärdera målen på ett kvalitativt sätt.
  • Utvärdering och Analys: Att ta sig tid att analysera olika moment i det systematiska kvalitetsarbetet som till exempel inventeringen eller resultaten hjälper oss att utveckla verksamheten vidare.

Vissa skolor lägger in det systematiska kvalitetsarbetet i ett årshjul. För varje månad beskrivs vad som ska göras och en ungefärlig uppskattning av hur lång tid det behöver ta. På det sättet görs all personal medveten om att detta är i görningen under en viss period.

Snart stundar en efterlängtad semester, men visst hade det varit skönt att gå in i semestern med vetskapen att ha den här biten klar?

 

Fråga:

Hur har ni skapat rutiner för genomförandet av det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshemmet?