Fram åker lokala pedagogiska planeringar, lokala målsättningar, verksamhetsplaner, utvärderingar och annan dokumentation som kan vara viktig när det kommer till att analysera varför fritidshemmet har uppnått de resultat det har uppnått.

”En analys är en  en grundlig och noggrann undersökning av beståndsdelarna i något. Exempel: ett fenomen, begrepp, innehåll eller mål som blir föremål för analys” (Håkansson, 2013). Personalen behöver ha en väl utvecklad analytisk förmåga samtidigt som kvaliteten i underlaget behöver vara god för att analysen ska kunna genomföras på ett kvalitativt sätt. En viktig fråga att ställa sig är: ”Varför fick vi de resultat som vi fick?”

För att kunna svara på den frågan behöver man ta sig an sitt underlag och sina mål på olika sätt och utifrån olika perspektiv. Ann Pihlgren (2017) menar att ”delar av analysen kan med fördel göras tillsammans med eleverna, exempelvis på fritidsmötet”. Genom den kunskap som man får i analysen kan fritidshemmens personal komma fram till utvecklingsområden som hjälper verksamheten att utvecklas ytterligare. Andra frågor som kan vara relevanta är:

  • Ser ni skillnad i resultatet för de yngre och äldre eleverna? På vilket sätt?
  • Ser ni skillnad i resultatet för elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål? På vilket sätt?
  • Ser ni skillnader i resultatet utifrån elevernas närvaro? På vilket sätt?

Det finns många andra frågor som kan ge stöd för fritidshemmens analys när det kommer till resultat och här är det viktigt att personalen själva reflekterar över vad som faktiskt har påverkat resultaten. Exempel på det beskriver Ann Pihlgren (2017): ”Analysen kan också visa att personalen behöver anta ett annat förhållningssätt för att lyckas” (a.a. sid 96)

I vår stadsdel (Askim Frölunda Högsbo) har vi skapat ett material som ska fungera som ett stöd för analys i fritidshem.

Ta gärna en titt på det – dokumentet hittar du i spalten till höger.

Frågor:

  • Vilka rutiner har er skola för att analysera resultat i fritidshem?
  • Vilka stödjande frågor använder ni er av för få svar på frågan om varför ni fått de resultat ni har fått?

Referenser:

  • Fritidshemmets mål och resultat – Ann S Pihlgren (2017)
  • Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och Fritidshem – Strategier och Metoder – Jan Håkansson (2013)