Eva Andersson Berglund har under många år arbetat med flerspråkiga elever och följt med i forskningen kring flerspråkighet. I januari förra året öppnade sig en möjlighet genom att Skolverket finansierade en rad fortbildningsinsatser för de som arbetar med utbildning för nyanlända. Tillsammans med Center för skolutveckling såg Bergsjöskolan då en möjlighet att starta ett pilotprojekt om translanguaging, med syftet att skaffa sig kunskap till staden. Translanguaging innebär att på ett medvetet sätt dra nytta av elevers flerspråkighet i undervisningen.

– Genom pilotprojektet, som fokuserade på translanguaging ur ett forskningsperspektiv, så fick jag möjlighet att koppla ihop min beprövade erfarenhet med forskning. Det var spännande för mig att få sätta ord på tankar som jag själv kommit i kontakt med och jobbat med tidigare, men att få mer av en helhet och en möjlighet att förstå vad begreppet translanguaging innebär. Det är inte samma sak som översättning och kodväxling, utan så mycket mer. Det handlar om att man använder alla sina språk och verkar för att värdera alla språk lika högt.

Eva Andersson Berglund fastnade för translanguaging eftersom hon menar att det är ett holistiskt synsätt – där språk ses som kommunikation, men att det också är ett pedagogiskt verktyg som kan hjälpa lärarna att stödja eleverna i att använda alla sina språk i lärandet.

– Målet är naturligtvis att eleverna ska klara sig bra i skolan, att det ska höja deras skolresultat. Men man ser också att det händer något med eleverna när de blir uppmärksammade utifrån sina erfarenhetsvärldar. När man bekräftar och ser att det de har med sig är viktigt. Det gör någonting i värdegrundsarbetet, att man motverkar hierarkier människor emellan och att man verkligen jobbar för människors lika värde.

För att leda en skola i arbetet med translanguaging krävs det av henne som rektor att hon på djupet förstår vad translanguaging handlar om och tar det till sig, menar Eva.

– Det krävs att jag förstår, tror på och försöker se vilka framgångar som kan visa sig i resultaten – vad det kan göra för elevernas studier.

Det är också viktigt att låta translanguaging finnas med i allt som görs på skolan, från fortbildning till att det finns med i alla ämnen – från språk- till idrottslektioner.

Ledarskap som utmanar den enspråkiga normen

Translanguaging är ett synsätt som har påverkat Eva som ledare.

– Translanguaging utmanar oss verkligen att ta fatt på våra egna värderingar och ställa oss frågan ”Hur verkar jag för att eleverna ska kunna använda alla sina resurser i lärandet?” Vi medvetandegör oss själva och eleverna om hierarkier språk emellan, i vilka sammanhang det är tillåtet att tala olika språk, och det gäller att stötta eleverna att hitta strategier för att klara sig. Det handlar om att stärka eleverna i att med flerspråkighet som medel kunna nå djup kunskap i ett ämne.

Det är dock inte ett arbete som är enkelt, eftersom den enspråkiga normen har en så stark dominans i det svenska samhället, menar Eva. Ett exempel är kartläggningsmaterialet i språklig medvetenhet, för förskoleklass, som saknar ett flerspråkighetsperspektiv. I många läromedel ligger fokus dessutom ofta enbart på en västerländsk kontext.

– Vi behöver få in alla världar i allt vi gör. Pratar vi till exempel om våren med våra lågstadieelever, så måste vi också fråga oss hur den ser ut i till exempel Somalia. Pratar vi arkitektur behöver vi prata om hur husen ser ut i Vietnam, och så vidare. Det finns ett värde i att ta med elevernas erfarenhetsvärldar in i lärandet, in i klassrummet.

Det är inte något som alltid är lätt, säger hon, eftersom vi själva är en produkt av vårt samhälle och det som är det dominanta där.

– Då är det så viktigt att hitta små metoder för att i klassrummet kunna få med fler bitar in i undervisningen. Eleverna är också en produkt av vår starka enspråkiga norm och då behöver vi lära många elever att förstå att de ska skriva, tänka, fråga och fundera på det språk som gör att de bäst förstår en problemlösning till exempel. Det är lätt att man tror att den enkla vägen är att lära sig det nya språket och lämna det gamla, att det blir på bekostnad av det gamla språket som man lär sig ett nytt, men språkforskare ser snarare att det är tvärtom – genom att eleverna stärks i att använda alla resurser förvärvar de det nya språket snabbare.

En organisatorisk förändring Eva Andersson Berglund har gjort utifrån arbetet med translanguaging är att hon har flyttat modersmålsundervisningen från eftermiddagen till morgonen.

– Det är ett sätt att visa att modersmålsundervisningen är viktig för elevernas lärande i alla ämnen och det gör också att fler deltar när den ligger på morgonen.

Morgontiden skapar förutsättningar för att stärka samarbetet mellan modersmålslärare och övriga lärare på skolan.

– På eftermiddagarna har våra lärare gått hem när modersmålslärarna kommer, men på morgonen blir det istället ett naturligt möte.

På Bergsjöskolan har arbetet med translanguaging börjat bli en självklar del i arbetet, men det finns också mycket mer att göra, säger Eva.

– Det är en lång väg att gå – skolutveckling tar tid. Det gäller att ta små kliv – att man förstår tanken bakom translanguaging och sedan kan designa utifrån det mer och mer, och hela tiden ha en medvetenhet när man köper in litteratur och annat material. Det här är ingenting man gör över en natt.

Att ha stöd i forskningen är något Eva lyfter fram som viktigt när det kommer till skolutveckling, liksom samarbetet med biträdande rektor Cecilia Wassenius Rapp och Monzer El-Sabini, rektor för 7-9.

– Det betyder jättemycket att vara flera. Man behöver både stöd av varandra och man behöver stöd utifrån för att lyfta idén.

Hon uppskattar även stödet från Center för skolutveckling.

– Att jag som ledare får en samtalspartner utanför skolan är mycket värdefullt. Det ger mig möjlighet att lyfta blicken lite.

Studieresa till New York

I april åkte Eva Berglund Andersson tillsammans med biträdande rektor och tre lärare på studieresa till New York, under ledning av Center för skolutveckling, för att göra studiebesök och träffa elever, lärare, skolutvecklare och forskare som jobbar med Translanguaging.

– När vi var i New York förstod vi riktigt på djupet hur viktigt translanguaging är. Vi kände att det verkligen är något som gör skillnad för eleverna, och även för deras familjer.

Att de var flera från skolan som fick dela studiebesöket betydde mycket.

– Vi hann tillsammans prata mycket, förstå och fördjupa oss, och det betyder mycket att vi är flera som på djupet har förstått translanguaging.

De tre lärarna är också lärledare på skolan, vilket innebär att de har ett uppdrag att leda arbetet med translanguaging på skolan i sina respektive arbetslag. Eva är dock noga med att alla lärare på skolan är involverade i arbetet med translanguaging.

– Lärledarna träffas och går lite före, men samtidigt jobbar vi på en bredd, och det är viktigt att alla är med på tanken med translanguaging för att det ska sätta sig. Alla befinner sig såklart på olika nivåer, men det är viktigt att alla utbildas och är delaktiga. För det är ändå var och en som i sitt klassrum måste manifestera det som händer.

Skolans syn på språkutveckling och translanguaging märks även när ny personal anställs.

– Jag tycker att det är värdefullt med lärare som har olika kompetens och kompletterar varandra i ett arbetslag, och i det är flerspråkighet en tillgång och en merit. De stora språkgrupperna på vår skola är somaliska och arabiska, men när det gäller de mindre språkgrupperna är det svårare att hitta lärare som pratar de språken. Men med hjälp av digitala verktyg kan vi till exempel hitta filmer och andra läromedel för mindre språkgrupper som vietnamesiska och thailändska. Vår grundtanke här är att stötta eleverna att få en djup förståelse av det ämnesområde som de ska studera, och att det görs på det språk som gynnar elevens lärande i den specifika situationen.

I New York träffade personalen från Bergsjöskolan en av de ledande forskarna inom translanguaging, Ofelia García, som tillsammans med Li Wei har skrivit boken ”Translanguaging: flerspråkighet som resurs i lärandet”.

– Ofelia García förklarade de tre delarna inom translanguaging: stance, design och shifts. Stance handlar om att man behöver förstå tanken med det, design om hur vi designar vår skola och hur det syns att vi jobbar med translanguaging, och shifts tolkar jag som att det handlar om lärarhandlingen, som gör skillnad, byter perspektiv och får eleverna att förstå.

Mellan de här tre delarna kan man sedan röra sig fram och tillbaka, berättar Eva. Man måste inte ens börja i det som handlar om förståelsen.

– Man kan lika gärna börja i delen som handlar om hur man designar eller köper in material och sedan under tiden kommer förståelsen. Det är ett spännande samspel som sker mellan alla nivåer.

”Det finns inget slut”

Skolverkets finansiering av kompetensutveckling inom flerspråkighet och translanguaging på Bergsjöskolan är avslutad, och det är nu upp till skolan själv att fortsätta driva processen, att följa med i forskning, leta information och artiklar, arbeta vidare kollegialt, samt försöka sprida translanguaging till andra skolor, säger Eva.

Det sker bland annat genom att Center för skolutveckling fortsätter att stötta Bergsjöskolans arbete med translanguaging. I höst startar Center för skolutveckling en utbildning om translanguaging för fler skolor i Göteborgs stad.

– Den utbildningen grundar sig på forskning och på erfarenheter som gjorts på vår skola. Vi kommer även att vara delaktiga i utbildningen, bland annat genom att vår personal leder workshops. Det är bra att fler skolor tar till sig av den nya forskningen om flerspråkighet. En utbildning gör att vi fortsätter över tid och det är viktigt.

– På Bergsjöskolan behöver vi fortsätta vårt arbete med translanguaging, lära av varandras erfarenheter, följa forskningen, bearbeta teorierna och lyfta perspektivet för att se vad som gynnar våra elever. En utbildning kan absolut hjälpa till med det, för man behöver avsätta tid för att tillsammans läsa samma material i lärarkollegiet till exempel.

Fritidshemmet ingår också i Center för skolutvecklings utbildning, vilket Eva Andersson Berglund välkomnar.

– Jag tycker det är viktigt med translanguaging även på fritidshemmet. Elevernas dag blir hel, det blir samma synsätt på hela skolan och på elevers lärande.

På Bergsjöskolan är Eva säker på att arbetet med translanguaging kommer att fortsätta.

– Vi har inte hållit på så länge, förändringsarbete tar tid, men jag kan ändå känna att det finns en kraft och energi i det. Jag tycker det är spännande att jobba som rektor när man har en idé som bär över tid och när man väl har börjat reflektera i de här banorna så blir det en fortsättning, det finns inget slut.

Text och foto: Hanna Sandgren