Tanken med återkoppling är ju att lärandet ska få sig en skjuts. Återkopplingsarbetet i sig utgör ju endast en liten del av ett sammanhang eller en större helhet, men ibland tycker jag det är viktigt att lyfta ut något ur sitt sammanhang just för att man ska få syn på det, vilket jag gör nu. Jag har tidigare skrivit om återkoppling, bland annat i inlägget “Grejen med STL” men jag återvänder även denna gång till ämnet.

Låt elevtexterna möta fler ögon än lärarens. Elever behöver få möjlighet att skriva ofta. En sätt är att låta elevernas texter möta fler ögon än bara lärarens. Det finns så många texter som skrivs utan att de når fram till någon annan läsare än läraren, och det är verkligen synd. När skrivandet dessutom blir lite mer av ett gemensamt bygge blir det desto roligare. När man vet att ens text kommer att läsas av andra blir det mer betydelsefullt att texten blir så bra som möjligt. Gemensamma digitala ytor för samarbetet och för publicering av färdiga texter gör att texterna får ett mervärde. De finns kvar för andra att läsa och ta del av, fundera och kommentera på i efterhand. Interaktionen äger rum även utanför klassrummets väggar. Det märks även viss stolthet hos eleverna när de får ser sina förslag med i en färdig och publicerad text. Det är viktigt att eleverna får återkoppling  när behovet är som störst; i så nära anslutning till det faktiska skrivtillfället som möjligt .

Avgörande för att återkopplingen ska fungera. När jag gick STL (Skriva sig till lärande) – utbildningen förra läsåret lärde jag mig att följande är avgörande för att återkopplingen ska fungera: Den ska vara skriftlig, digital och inte greppa efter för mycket utan rikta in sig på något specifikt som relaterar till lärandemålen. Digital teknik underlättar kommunikationen; man kan dela texter med varandra både under processen och när man vill ta del av varandras färdiga texter eller alster.   Några “bra-att-tänka på saker”:

  • Välj ut något specifikt och avgränsat för återkopplingen.
  • Öva och träna hur man återkopplar
  • Bedöm även återkopplingen
  • Skapa förutsättningar för återkopplingen via en gemensam digital samlingsyta.

Återkoppling behöver uppfattas som genuint välmenande för att ha optimal effekt. Hur gör man för att undvika elaka kommentarer? Jag upplever snarare att eleverna är väldigt snälla i sin kritik mot varandra. Det handlar om bygga upp en kultur av att våga ge kritik som utmanar; och ett gott samarbetsklimat; något som måste tränas i små etapper. Utan stöttning är det även lätt för eleverna att hugga in på det enklaste som att hitta stav- eller formfel. Det är här avgränsningen och undervisningen om självaste återkopplingen kommer in; att visa och öva vad och hur:et på gemensamma texter och exempel. Precis som när man använder modelltexter som förebilder för att komma igång med att skriva en viss texttyp så är det viktigt att eleverna får se bra exempel på fungerande respons.  Min erfarenhet är att återkopplingen är en angelägen sak för eleverna; den efterfrågas eftersom de ser att den hjälper till att förbättra den egna texten. När man som lärare intar rollen som observatör lägger man tiden på att överblicka och inser att en hel del av den feedback man som självt skulle behövt ge till en elev (om och om igen) är något som eleverna klarar av att ge varandra bara de får möjlighet att träna det. Eleverna har många, ibland de allra bästa råden att ge varandra speciellt eftersom de alla befinner sig i liknande situation.

Inom engelskan skriver mina elever från åk 6-8 just nu “Scary Stories”. Vi har utöver inspirationsläsning och modelltexter behandlat hur man anger tonen, bygger upp stämning, miljö och lärt oss en massa spooky words.  Här är min delade Google presentation åk 7-8.  När det är dags för eleverna att få och ge varandra återkoppling under skrivandets gång så ligger fokus på “setting the scene” och spooky words.  Jag vill även att de övar att efterfråga respons i sina responsgrupper; att uttrycka vad de skulle vilja få hjälp med för att utveckla sin text. t.ex. Jag behöver hjälp med det här stycket! Jag skulle vilja ha hjälp med att skapa mer stämning. Hur kan jag uttrycka mig på ett annat sätt?

Som gemensam digital samarbetsyta för kamratresponsen använder jag denna gång Google Classroom . Man kommer långt med återkopplingsarbetet med hjälp av Google Drive och delade dokument. Jag delade på förhand in eleverna  i responsgrupper; och skapade sedan ett meddelande till en grupp i taget via flödesfunktionen i Google Classroom för att kunna följa varje responsgrupps arbete.  En nackdel är att man visserligen får skapa och posta ett inlägg till varje responsgrupp, men därefter blir det smidigt att följa varje grupps interaktion. I inlägget delar eleverna via länk sina texter/produktioner och börjar därefter återkoppla till varandra direkt i de delade dokumenten.

 

Berättelserna är inte färdiga än men när jag frågar eleverna vad de tyckte om återkoppla på varandras texter så är det något som de gärna vill se mer av, men även öva mer.  Några elever skrev så här:

Jag tyckte att elevresponsen var något som vi borde lägga i alla ämnen.

Elevresponsen på engelskan var bra för man får liksom andra tankar om vad man kan skriva.

Jag tycker att det var roligt att ge respons till andra elever, det är intressant att se hur andra skriver, fast jag tycker att det är svårt att ge kritik.

 

Kommentarsbanken i Google Classroom. En välkommen nyhet och funktion för oss lärare är kommentarsbanken i Google Classroom. Det går att lägga till egna kommentarer i en kommentarsbank, vilket underlättar bedömningsarbetet enormt mycket. Vissa kommentarer används ganska frekvent, men nu slipper vi skriva dem om och om igen.  Det ska nämnas att det visserligen tog ett bra tag för mig att komma underfund med hur jag skulle få fram mina sparade kommentarer, men nu så… Tricket var att använda # (hashtag) plus sökord).

 

 

Här följer ett generellt exempel som jag använder för att utveckla återkoppling inom svenskan och som du kanske kan ha användning för: Att utveckla återkoppling

Se gärna följande youtube-film som verkligen visar hur pass utvecklande och givande feedback kan vara: