Laddar Evenemang

Kollegiet för didaktik och barns lärande

När: 08/02 kl. 08:00 - 24/05 kl. 17:00
Var: online och fysikt,
Hitta hit

Program, våren 2022

Med blicken på tidigt läsande och skrivande

Datum: 8 februari kl. 15-16:30

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/4547494773 [gu-se.zoom.us]

Hanna Thuresson, Örebro universitet. Jag kommer att presentera resultatet från min avhandling där jag studerat hur yngre förskolebarn skapar mening om läsande och skrivande i förskolan. Ofta tänker vi kanske att läsande och skrivande är sammankopplat med verbalt språk, men hur ser yngre barns mer icke-verbala villkor för meningsskapande om läsande och skrivande ut? Utifrån mittforskningsresultat kommer jag visa exempel på hur yngre barn använder sociala, materiella och kroppsliga resurser när de skapar mening om läsande och skrivande. Jag kommer även att diskutera hur förskolan kan ses som en specifik literacypraktik och några didaktiska konsekvenser av det.

Förskollärare och det önskvärda matematiska barnet

Datum: 8 mars kl. 15-16:30 (sal BE 014)

Laurence Delacour, Malmö universitet. Presentationen utgår ifrån vilka förväntningar förskollärare har på barn och matematik. I studien diskuteras dels hur samhällsdiskurser om matematik och barn påverkar hur undervisning på förskola tar form, dels hur en flerspråkig förskollärare positionera sig och sin professionalitet när hon undervisar flerspråkiga barn. Några av elementen som konstruerarden samtida dispositif med Foucaults (1977) definition som utgångspunkt analyseras för att diskutera hur förskollärares matematikundervisning är inbäddade i en komplex väv av diskurser men också hur förskollärares agerande utmanar rådande diskurser och hur endispositif därför nödvändigtvis måste ses som föränderligt.

Pedagogers erfarenheter av att använda Polyglutt i förskolan

Datum: 19 april kl. 15-16.30 (sal BE 014)

Malin Nilsen, Göteborgs universitet I Göteborg stads förskolor finns idag ett stort antal språk representerade bland såväl barn som personal. Enligt skrivningen i förskolans läroplan ska dock alla barn ges möjlighet att utveckla såväl det svenska språket som sitt modersmål om det är annat än svenska. Ett sätt att stödja barns flerspråkighet som numer rönt stor uppmärksamhet är att använda digitalteknologi i form av boktjänster med uppläsningsalternativ på många olika språk. Detta är bakgrunden till att Förskoleförvaltningen i Göteborgs stad beslutade att köpa in den digitala boktjänsten Polyglutt till stadens alla förskolor.

Vid detta tillfälle kommer Malin att presenteraresultatet från en forskningsstudie om användningen av Polyglutt i Göteborgs stads förskolor som genomfördes 2020–2021. Föreläsningen kommer även att innehålla medrekommendationer om användning av digitala boktjänster i förskolans miljö.

Pedagogiska möjligheter i mångfaldens förskola

Datum: 24 maj, kl. 15-16:30

Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/4547494773

Åsa Delblanc, Malmö universitet I denna sammanläggningsavhandling diskuteras tre olika delstudier som alla utgått från förskolepraktik i förskolor som kännetecknas av en mångfald av språk och erfarenheter.

Delstudie 1 fokuserar på barns kommunikation i en flerspråkig förskolemiljö och vad som kan hindra eller möjliggöra den.

Delstudie 2 undersöker ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkel med målet att i en förskola skapa en flerspråkig miljö i samarbete medföräldrar.

Delstudie 3 undersöker ett aktionsforskningsprojekt i form av en forskningscirkelmed målet att utveckla förskolans mottagande av nyanlända familjer. Avhandlingen utgår från ett sociokulturellt perspektiv i vilket människor ses som lärande varelser som skaparkunskap gemensamt med tillgängliga kulturella artefakter. Affordanceteorin (Gibson, 1986; Reed, 1993; Barab & Roth; 2006 och Clakin-Philips & Carr, 2012) har använts för att göra analyser av barns och lärares handlingar. Affordance tolkas genomgående som erbjudanden, och tre olika typer av erbjudanden undersöks, kommunikationserbjudanden, flerspråkiga erbjudanden samt nätverk av erbjudanden. Utifrån Barab och Roth (2006) och Clakin- Philips och Carr (2012) undersöks sedan hur erbjudanden ger olika typer av möjligheter, tillgängliga, inbjudande och personliga, här rubricerade som pedagogiska möjligheter.

Resultatet visar att olika typer av möjligheter uppstår i olika sammanhang. I de sammanhang i vilka det inte finn sen planerad eller strukturerad idé om hur ett erbjudande kan användas, blir möjligheterna mindre inbjudande. Möjligheter blir personliga då barns, lärares och föräldrars erfarenheter används som en utgångspunkt i den pedagogiska praktiken. Om möjligheter blir personliga finns samtidigt en risk att det blir ett ökat fokus på skillnader och att tankar om att skapatrygghet ses som viktigare än att skapa förutsättningar för lärande.

Kollegiet för didaktik och barns lärande

När: 08/02 kl. 08:00 - 24/05 kl. 17:00
Var: online och fysikt,

Arrangör:

Göteborgs universitet

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.