Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to Learn: förskola, f-klass, år 1-3, läsåret 2023-24

När: 2023-08-28 kl. 08:30 - 16:00
Var: Bohusgatan 13 C samt digitalt,
Sista anmälningsdag: 10 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen Reading to Learn ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Om utbildningen 

Förskola

För förskolan är utbildningen inriktad på olika aktiviteter som kan genomföras i samband med högläsning. Genom aktiviteterna får barnen på ett lekfullt sätt öva på hur man förstår texter men de får också tillfälle att bekanta sig med skriftspråket.

Kursen ger deltagarna förutsättningar att stödja barns utveckling utifrån läroplanens mål, t ex:

  • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt utveckla förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syften,
  • bli intresserade av skriftspråket och förståelse för symboler
  • bli intresserade av berättelser, bilder och texter i olika medier, utveckla förmågan att använda och förstå begrepp inom olika områden som barnet kommer i kontakt med,
  • utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter i en stimulerande miljö.

Förskoleklass och lågstadiet

För förskoleklass och lågstadiet ligger fokus på att ge lärare fler pedagogiska verktyg för att främja elevers tidiga läs- och skrivinlärning med utgångspunkt från målen för lågstadiet i Lgr22.

Deltagarna får, genom exempel från berättelser och läromedel i olika ämnen för lågstadiet, kunskaper om hur texter förmedlar olika betydelser och förslag på olika pedagogiska aktiviteter/strategier som stöttar elevers utveckling av både förmågan att kunna avkoda bokstäverna/orden och att också kunna förstå och lära sig av texter.

Även om stort fokus läggs på läsning av lågstadieårens berättelser och faktatexter omfattar det också strategier för elevers skrivutveckling.

Läs mer om utbildningen på goteborg.se

Mål 

Att stärka lärares förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

Målgrupp

Lärare i förskolans senare åldrar, förskoleklass och åk 1- 3.

Upplägg

Utbildningen stäcker sig över läsåret 2023-24.

Den består av 6 heldagsworkshoppar (fysiska träffar) som leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare.

Datum för workshopparna är:

28-29 augusti, klockan 08.30-16.00

20-21 november, klockan 08.30-16.00

10 januari, klockan 08.30-16.00

8 april, klockan 08.30-16.00

Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt vid två tillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

Förkunskaper

Förskollärar- eller lärarutbildning

Kursavgift

  • Anställda i Göteborgs stad

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala förskolor och grundskolor (inklusive förskoleklass).

  • Anställda hos annan huvudman

Anställda hos övriga huvudmän (oavsett skolform): 4 500 kr/deltagare

Anmälan

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare i Göteborgs Stad

Anmälan i Utbildningsportalen för deltagare från friskolor och andra kommuner (Är det första gången du anmäler dig via utbildningsportalen, välj Skapa konto)

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

 

Genrepedagogik – Reading to Learn: förskola, f-klass, år 1-3, läsåret 2023-24

När: 2023-08-28 kl. 08:30 - 16:00
Var: Bohusgatan 13 C samt digitalt,
Sista anmälningsdag: 10 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.