Laddar Evenemang

Genrepedagogik – Reading to Learn (förskola, förskoleklass, årskurs 1-3), läsåret 2022-23

När: 2022-08-15
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti
Hitta hit
Bild som beskriver metoden.

Utbildningen Reading to Learn ger förskollärare och lärare strategier för att arbeta med åldersadekvata texter som utvecklar barns och elevers läsande och skrivande oavsett ålder och ämne. Den bygger på antagandet att språket spelar en avgörande roll vid kunskapsskapande och lärande.

Utbildningens syfte/mål

Stärka deltagarnas förmåga att planera och genomföra en språk- och kunskapsutvecklande undervisning som är förankrad i genrepedagogisk teori och metod.

 

Målgrupp

Förskolans senare åldrar, förskoleklass och åk 1- 3

 

Utbildningens upplägg

För förskolan är utbildningen inriktad på olika aktiviteter som kan genomföras i samband med högläsning. Genom aktiviteterna får barnen på ett lekfullt sätt öva på hur man förstår texter men de får också tillfälle att bekanta sig med skriftspråket.

Kursen ger deltagarna förutsättningar att stödja barns utveckling utifrån läroplanens mål, t ex:

  • utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt utveckla förmågan att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med olika syften,
  • bli intresserade av skriftspråket och förståelse för symboler
  • bli intresserade av berättelser, bilder och texter i olika medier, utveckla förmågan att använda och förstå begrepp inom olika områden som barnet kommer i kontakt med,
  • utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter i en stimulerande miljö.

För lågstadiet ligger fokus på att ge lärare fler pedagogiska verktyg för att främja elevers tidiga läs- och skrivinlärning med utgångspunkt från målen för lågstadiet i Lgr22. Deltagarna får, genom exempel från berättelser och läromedel i olika ämnen för lågstadiet, kunskaper om hur texter förmedlar olika betydelser och förslag på olika pedagogiska aktiviteter/strategier som stöttar elevers utveckling av både förmågan att kunna avkoda bokstäverna/orden och att också kunna förstå och lära sig av texter.

Även om stort fokus läggs på läsning av lågstadieårens berättelser och faktatexter omfattar det också strategier för elevers skrivutveckling.

 

Workshoppar och handledning

Utbildningen består av 6 heldagsworkshoppar (fysiska träffar) som leds av Claire Acevedo och Ann-Christin Lövstedt, certifierade och erfarna R2L-utbildare.

Datum för workshopparna är: 15-16 augusti, 2 november, 9 januari, 21 februari, 24 april

Mellan workshopparna får deltagarna handledning av R2L-utbildarna och de lokala handledarna på Center för skolutveckling. Handledningen sker digitalt vid två tillfällen, individuellt eller i grupp enligt önskemål.

 

Läs mer om utbildningens innehåll: Reading to Learn_f-klass_förskola_lågstadiet

 

Plats

CFS konferensavdelning, Bohusgatan 13C

 

Kursavgift

 

  • Grundskola

Utbildningen är kostnadsfri för dig som arbetar i Göteborgs Stads kommunala grundskolor, inklusive förskoleklass. Grundskoleförvaltningen står för kostnaden.

Anställda hos övriga huvudmän: 10.500 kr/deltagare

  • Förskola

Anställda i Göteborgs Stads förskolor: 6000 kr/deltagare

Anställda hos övriga huvudmän: 10.500 kr/deltagare

 

Läs mer

Läs mer om Reading to learn på goteborg.se

Läs artiklar och reportage om undervisning utifrån Reading to learn, på Lärtorget

 

Anmälan

Är du anställd i Göteborgs stad görs anmälan via den röda knappen “Anmäl dig” på denna sida. Du länkas då vidare till Utbildningsportalen och behöver vara inloggad på ditt staden-konto.

Externa deltagare (ej anställda i Göteborgs Stad) anmäler sig på denna länk: https://goteborg.luvit.se/extern/activities/activitydetails_ext.aspx?inapp=1&id=2097

 

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta:

Susanne Staf, epost: susanne.staf@educ.goteborg.se eller

Pernilla Andersson Varga, epost: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

 

Genrepedagogik – Reading to Learn (förskola, förskoleklass, årskurs 1-3), läsåret 2022-23

När: 2022-08-15
Var: Center för skolutveckling Bohusgatan 13 C, Bohusgatan 13C
Sista anmälningsdag: 5 augusti

Arrangör:

Center för skolutveckling i samverkan med Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.